5. řádné jednání RM Březová dne 15. května 2017

USNESENÍ - ZÁPIS z 5. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 15.5.2017 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 5. zasedání ZM (29.5.2017)
b) 1. rozpočtové opatření v roce 2017

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.5.2017
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.5.2017

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 9.5.2017
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 19.4.2017

6. Různé:
a) Limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním pracovním poměru v r.2017
b) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
c) Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
d) Vyřazení knih, audio a video nosičů z knižního fondu
e) Výměna bytu č.11 v čp.120 ul.Komenského a bytu č.6 v čp.155 ul.Smetanova
f) Pronájem nebytových prostor na nám.Míru 229 – restaurace
g) Pronájem nebytových prostor v Rudolci 34 – restaurace
h) Ukončení nájemní smlouvy na části pozemků p.č.421/1 a 421/48 v k.ú.Březová
i) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/61 v k.ú.Březová
j) Zrušení usn.ZM č.4/17 – odprodej pozemků p.č.444/328 a 444/327 v k.ú.Březová
k) Záměr výpůjčky pozemků p.č.444/328 a 444/327 v k.ú.Březová
l) Zrušení části usn.ZM č.49/16 bod k) – prodej pozemku Výsluní
m) Kupní smlouva se Státním pozemkovým úřadem – dřevo
n) Smlouvy o reklamě na „Rudolecký kotlík“
o) Dodatek ke smlouvě o dílo – stavební úpravy garáží za MěÚ
p) Smlouva o dílo na zhotovení projekt.dokumentace – Revitalizace Rudolecké rokle
r) Smlouva o spolupráci mezi ISŠTE Sokolov a ZŠ Březová
s) Výjimka z počtu dětí – Mateřská škola, Komenského 11
t) Žádost o úlevu na nájmu - bowling
u) Ukončení pronájmu části nebytových prostor v čp.138 nám.Míru
v) Záměr pronájmu části nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru

7. Na vědomí:
a) Záznam z jednání pracovní skupiny ustavené při sp.Sokolovská vodárenská s.r.o. za účelem přípravy procesu provozování vodohospodářského majetku po 31.12.2020
b) Zápisy z porad MAS Sokolovsko o.p.s.
c) Informace z jednání k provozování MHD ze dne 4.5.2017
d) Informace k tvorbě nového územního plánu
e) Výběr zhotovitele „Revitalizace veřejné zeleně města Březová II.etapa“ – T.Tlamka PROFIPARK, Chlum sv.Maří, V.Nezvala 79.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
f) Zápis z porady jednatelů Sokolovské vodárenské s.r.o. ze dne 10.5.2017
g) Opravy místních komunikací v Březové, prováděné v r.2017
h) Informace o dalším jednání ve věci koupě nemovitostí v Kostelní Bříze

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.159/17
RM doporučuje ZM schválit tento program 5. zasedání ZM (29.5.2017)):

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. 1.rozpočtové opatření v roce 2017
  8. Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.160/17
RM doporučuje ZM schválit 1.rozpočtové opatření v roce 2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.161/17
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11, takto:
Hospodářský výsledek: 115.383,25 Kč
Fond odměn 20.000,00 Kč
Rezervní fond: 95.383,25 Kč
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.162/17
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 3.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 p.Č.B. na sportovní činnost a vybavení dcery v roce 2017. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s p.Č.B. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.163/17
RM ruší své usnesení č.126/17, kterým byl schválen finanční dar Svazu tělesně postižených v ČR, OO Sokolov.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.164/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.600 Kč Svazu tělesně postižených v ČR, MO Sokolov jako ocenění za péči o občany Březové v roce 2016. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 1.600 Kč se Svazem tělesně postižených v ČR, MO Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.165/17
RM odvolává z funkce předsedkyně komise sociální a zdravotní p.Janu Strnadovou (úmrtí) a jmenuje do funkce p.Danu Janurovou.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.166/17
RM schvaluje p.L.D. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.167/17
RM schvaluje p.H.A. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.168/17
RM schvaluje p.S.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.169/17
RM schvaluje p.R.M. doplatek finančního příspěvku na krytí nákladů spojených s pohřbem syna ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.170/17
RM schvaluje p.F.V. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.171/17
RM schvaluje přidělení bytu č.4 v čp.213 ul.Bezejmenná p.B.V.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.172/17
RM schvaluje přidělení bytu č.23 o velikosti 1+1 v čp.121 ul.Komenského p.T.T.. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po složení příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.173/17
RM schvaluje p.K.L. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.174/17
RM schvaluje pro rok 2017 limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním pracovním poměru 35 (+1 od 1.8.2017) z toho:
HSO   11
Knihovna   2
SMM   3
MH + IO   12
BH   2
Domovnice  2
MFC   3 (+1 od 1.8.2017)
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.175/17
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5.677,-Kč s p.D.L. Dluh je za vyúčtování topné sezony 2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.176/17
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.177/17
RM schvaluje vyřazení knih, audio a video nosičů z knižního fondu městské knihovny Březová (úmrtí čtenářů, nedobytnost již několik let) v celkové hodnotě 14.221,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.178/17
RM schvaluje výměnu bytu č.11 v čp.120 ul. Komenského  a bytu č.6 v čp.155 ul.Smetanova.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.179/17
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (restaurace Budvarka) na nám.Míru 229 s p.Č.P.na dobu 1 roku tj. od 1.6.2017 do 30.5.2018.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.180/17
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v Rudolci 34 – restaurace, včetně bytové jednotky v 1.patře s p.S.F. na dobu 1 roku tj. od 1.6.2017 do 30.5.2018 (do doby zprovoznění za cenu 1,--Kč/m2).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.181/17
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na části pozemků p.č.421/1 a 421/48 o výměře 768 m2 v k.ú.Březová u Sokolova s p.Č.J.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.182/17
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/61 o výměře 570 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.183/17
RM doporučuje ZM zrušit usn.č.4/17, kterým byl schválen odprodej pozemků p.č.444/328 a 444/327 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 200,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.184/17
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č.444/328 o výměře 30 m2 a p.č.444/327 o výměře 320 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50/m2/rok na dobu určitou do 31.2.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.185/17
RM doporučuje ZM schválit zrušení části usn.č.49/16 bod k) – prodej stavebního pozemku č.12 p.K.P. RM doporučuje ZM schválit uhrazený rezervační poplatek vrátit p.K.P. až po úhradě rezervačního poplatku dalším budoucím kupujícím předmětného pozemku č.12 a vyúčtovat p.K.P. náklady za právní služby spojené se sepisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve výši 2.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.186/17
RM schvaluje Kupní smlouvu č.SPU 211349/2017/129/Rat se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3-Žižkov na 7,27307 m3 dřeva.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.187/17
RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Rudolecký kotlík 2017“, country-folk festival dne 17.6.2017 s firmou:
Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o
CHEMONTAS s.r.o., Sokolov
VERTIKAL s.r.o., Ostrov
Strojservis Homolka s.r.o., Sokolov
Auto Drásta s.r.o., Dolní Rychnov
Agentura osobní asistence a osobního poradenství o.p.s., Sokolov
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.188/17
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Březová – stavební úpravy garáží na p.p.č.4/1,4/2,4/3 a 4/4. v k.ú.Březová“. Předmětem dodatku je vyjádření skutečného provedení stavby se společností Bauport s.r.o., Velenovského 352/1, Praha 10.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.189/17
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci projektu „Revitalizace Rudolecké rokle“ s firmou DEKONTA a.s.Dřezovice 109, Stehelčeves.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.190/17
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov p.o. a Základní školou Březová v rámci projektu „Zůstaňte s námi po škole! Aneb rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji“.
RM pověřuje ředitele ZŠ Březová Mgr.Daneše J. podpisem smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.191/17
RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole, Komenského 11 na 55 dětí.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.192/17
RM schvaluje úlevu na nájemném za měsíce červen-srpen 2017 v celkový výši 22.326,--Kč (měsíčně 7.442,--Kč) za pronájem herních prvků v nebytovém prostoru – bowling Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.193/17
RM schvaluje ukončení pronájmu části nebytových prostor (90,57 m2)v čp.138 na nám.Míru – nájemce p.Malík Zdeněk bytem Ostrov, Hlavní třída 100.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.194/17
RM schvaluje záměr části pronájmu nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru v Březové.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

V Březové dne 16.5.2017

Ověřili: Jan Jiříček a Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

16.5.2017