5. jednání ZM Březová dne 29. května 2017

USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.5.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  Mgr.Kávová, p.Janurová, p.Královec

2.Projednali:
2.1. Navržený program 5. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 1.rozpočtové opatření v roce 2017
2.7. Různé: 
a) Zrušení usn.č.4/17 – prodej pozemku v k.ú.Březová u Sokolova
b) Zrušení části usn.č.49/16 – prodej pozemku č.12 na Výsluní v k.ú.Březová u Sokolova
c) Záměr prodeje pozemku p.č.421/67 – Výsluní
d) Návrh na koupi pozemků v k.ú.Kostelní Bříza
e) Prodloužení úhrady kupní ceny za pozemek na Výsluní           

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.46/17
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  1. rozpočtové opatření v roce 2017
8. Různé

Usnesení č.47/17
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2017.

Usnesení č.48/17
ZM ruší usn.č.4/17, kterým byl schválen odprodej pozemků p.č.444/328 a 444/327 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 200,--Kč/m2.

Usnesení č.49/17
ZM schvaluje zrušení části usn.č.49/16 bod k) – prodej stavebního pozemku č.12  p.K.P. a schvaluje uhrazený rezervační poplatek vrátit p.K.P. až po úhradě rezervačního poplatku dalším budoucím kupujícím předmětného pozemku č.12 a vyúčtovat p.K.P. náklady za právní služby spojené se sepisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve výši 2.000,--Kč.

Usnesení č.50/17
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.421/67 o výměře 851 m2 v k.ú.Březová  u Sokolova za cenu 1.000,--Kč/m2.

Usnesení č.51/17
ZM projednalo návrh právního zástupce HUMUK FINANCE s.r.o a Léčebně preventivního zařízení s.r.o.Sokolov na prodej pozemků a nemovitostí v k.ú. Kostelní Bříza za 5.000.000,--Kč. ZM schvaluje návrh přijmout s podmínkou rozložení úhrady kupní ceny takto: 2.000.000,--Kč do konce července 2017 a ostatní 3.000.000,--Kč na tři  postupné rovnoměrné roční splátky do roku 2020 a to se splatností vždy do 30.11.  každého roku a s podmínkou nevázání provedení vkladu do katastru nemovitostí úplným zaplacením kupní ceny, ale umožnit jej již po případném podpisu právoplatné kupní smlouvy.

Usnesení č.52/17
ZM schvaluje manželům T.R. a K.H.T. prodloužení termínu úhrady kupní ceny za pozemek č.3 v lokalitě Výsluní - p.p.č.444/320 v k.ú.Březová u Sokolova do 30.6.2017.

Schválili: Miroslav Bouda, starosta města, Jan Jiříček, místostarosta města

V Březové dne 30.5.2017

Zapsala: Jana Kašparová

30.5.2017