6. řádné jednání RM Březová dne 12. června 2017

USNESENÍ - ZÁPIS ze 6. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.6.2017 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 6. zasedání ZM (26.6.2017)
b) 2. rozpočtové opatření v roce 2017
c) Plán inventur pro rok 2017

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.6.2017
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.6.2017

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 7.6.2017
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 15.5.2017

6. Různé:
a) Smlouvy o reklamě a darovací smlouvy – „Hudební festival Rudolec 2017“
b) Likvidační komise – odvolání předsedkyně a jmenování nového předsedy a člena
c) Pronájem části pozemku p.č.421/61 v k.ú.Březová
d) Pronájem pozemků p.č.444/328 a 444/327 v k.ú.Březová
e) Prodej části pozemku p.č.621/74 v k.ú. Kamenice u Březové
f) Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v k.ú.Březová
g) Pronájem nebytových prostor v čp.138-139 na nám.Míru
h) Záměr pronájmu nebytových prostor – hospoda v Kamenici
i) Podnájem v nájmu bytu č.3 v čp.132 na nám.Míru
j) Řidič vozidel města pro potřeby jízd prakistů
k) Dohody o uznání a úhradě dluhu

7. Na vědomí:
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 22.5.2017
b) Zápis z valné hromady obch.spol.Sokolovská vodárenská s.r.o. ze dne 21.4.2017
c) Zápis z valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 21.4.2017
d) Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za květen 2017
e) Návrhy žáků ZŠ na nový název ulice – rodinné domy na Výsluní
f) Výjezdní pracovní schůzka zastupitelstva – rozpracované investiční akce (28.6.2017 v 16.00 hod.)
g) Informace o jednání s právním zástupcem – prodej nemovitostí v Kostelní Bříze

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.195/17
RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM (26.6.2017):

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. 2.rozpočtové opatření v roce 2017
  8. Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.196/17
RM doporučuje ZM schválit 2. Rozpočtové opatření v roce 2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.197/17
RM schvaluje plán inventur pro rok 2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.198/17
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov, na opravu povrchu silnice III/00631 v intravilánu části Arnoltov v roce 2017. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000 Kč s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov na opravu povrchu silnice III/00631 v intravilánu části Arnoltov v roce 2017 a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.199/17
RM schvaluje p.S.I. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.200/17
RM schvaluje p.N.P. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.201/17
RM schvaluje p.K.S. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.202/17
RM schvaluje přidělení bytu č.18 v čp.122 ul.Komenského p.K.L.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.203/17
RM schvaluje přidělení bytu č.1 v čp.133 na nám.Míru p.M.M.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.204/17
RM schvaluje výměnu bytu č.34 o velikosti 1+1 za byt č.39 o velikosti 1+0 (nájemce Město Březová) v čp.213 ul.Bezejmenná.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.205/17
RM schvaluje p.Z.D. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.206/17
RM schvaluje p.P.H. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.207/17
RM schvaluje Svazu postižených civilizačními chorobami Sokolov finanční dar ve výši 3.000,--Kč za činnost v r.2016.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.208/17
RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Hudební festival Rudolec 2017“ dne 17.6.2017 s firmou:
NELAN spol.s.r.o. Třebeň, část Horní Ves (1.500,--Kč)
ALGONPLUS-AUTO a.s. provozovna Cheb (3.000,--Kč)
Účetní servis Ostrov s.r.o. (2.000,--Kč)
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s. Otovice (5.000,--Kč)
ISLA Tepelné izolace Sokolov  (1.000,--Kč)
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.209/17
RM schvaluje darovací smlouvy na „Hudební festival Rudolec 2017“:
3xN spol.s r.o. Karlovy Vary   5.000,--Kč
Petr Beneš, Heroltice   8.000,--Kč
INTEX- stavební spol.sr.o.   5.000,--Kč
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.210/17
RM odvolává z funkce předsedkyně likvidační komise p.Janu Strnadovou (úmrtí) a jmenuje do této funkce p.Jiříčka Jana. Dále jako člena komise jmenuje Mgr.Bedeče Michala.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.211/17
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.421/61 o výměře 570 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p.Č.J.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.212/17
RM schvaluje pronájem pozemků p.č.444/328 o výměře 30 m2 a 444/327 o výměře 320 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 manželům B.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.213/17
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č.651/74 díl a) o výměře 30 m2 a díl b) o výměře 60 m2, které se slučují do pozemku p.č.651/20 v k.ú.Kamenice u Březové manželům V. za cenu 120,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.214/17
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-12-0004269/VB/050 na pozemcích p.č.506,508/1, 502, 204. 507,503,505/112 a 442/1 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupena společností Elektroprojekce Vincíbr s.r.o.,Dalovice.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.215/17
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0011497/1 na pozemku p.č.481/1 v k.ú. Březová u Sokolova mezi městem Březová a ČEZ Distribuce a.s.Děčín, zastoupena společností Stav-elektro s.r.o. Chodov.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.216/17
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.138-139 na nám.Míru s p.W.P. na dobu 5 let tj. od 1.8.2017 do 31.7.2022.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.217/17
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor – hospoda Kamenice.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.218/17
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č.3 v čp.3 v čp.132 na nám.Míru pro p.Š.L. na dobu 1 roku tj. od 1.7.2017 do 30.6.2018.
Hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.219/17
RM schvaluje dalšího řidiče vozidel Města Březová p. B.K. (pro jízdy oddílu prakistů).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.220/17
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 8.322,--Kč s p.B.A. Dluh je za vyúčtování topné sezóny 2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.221/17
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 6.182,--Kč s p.B.R. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 1-2/2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

V Březové dne 13.6.2017

Ověřili: Jan Jiříček a Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

13.6.2017