6. mimořádné jednání RM Březová dne 28. června 2017

USNESENÍ - ZÁPIS ze 6. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 28.6.2017 od 17.00 hodin v hospůdce na Kamenici


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

Program jednání:

  1. Výběr zhotovitele – Oprava asfaltových krytů komunikací v Březové, Rudolci
  2. Výběr zhotovitele – Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ul.Komenského čp.250 na p.p.č.21/1 v k.ú.Březová
  3. Výběr zhotovitele – Přístavba garáže na p.p.č.6/1 ke stávajícím garážím MěÚ
  4. Smlouva na poradenskou činnost – Investice do ZŠ Březová

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.222/17
RM schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Oprava asfaltových krytů komunikací v Březové, Rudolci“ společnost EUROVIA CS a.s. Karlovy Vary.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.223/17
RM schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu v ul.Komenského čp.250 na p.p.č.21/1 v k.ú.Březová“ společnost František Rakaš Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.224/17
RM schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Přístavba garáže na p.p.č.6/1 ke stávajícím garážím MěÚ“ společnost BAUPORT s.r.o. Praha 10.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.225/17
RM schvaluje smlouvu s firmou ABRI s.r.o. Sokolov na poradenskou činnost pro realizaci projektu „Investice do ZŠ Březová“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.45 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

29.6.2017