6. jednání ZM Březová dne 26. června 2017

USNESENÍ ze  6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.6.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  p.Boukal, Bc.Nikodém, p.Kortus

2.Projednali:
2.1. Navržený program 6. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 2.rozpočtové opatření v roce 2017
2.7. Různé: 
a) Individuální dotace Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje
b) Prodej části pozemku p.č.651/74 v k.ú.Kamenice u Březové
c) Název pro novou ulici na p.p.421/47 v k.ú. Březová u Sokolova
d) Zrušení usn.č.51/17 – koupě pozemků a nemovitostí v K.Bříze
e) Koupě pozemků a nemovitostí v Kostelní Bříze
f) Prodej pozemku p.č.421/67  - Výsluní

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.53/17
ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  2. rozpočtové opatření v roce 2017
8. Různé

Usnesení č.54/17
ZM schvaluje  2. rozpočtové opatření v roce 2017.

Usnesení č.55/17
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov, na opravu povrchu silnice III/00631 v intravilánu části Arnoltov v roce 2017. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000 Kč s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov na opravu povrchu silnice III/00631 v intravilánu části Arnoltov v roce 2017 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.56/17
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.651/74 díl a) o výměře 30 m2 a díl b) o výměře 60 m2, které se slučují do pozemku p.č.651/20 v k.ú.Kamenice u Březové manželům R.a V.V.za cenu 120,--Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.57/17
V souladu s §28 a §84 odst.2 písm.r) zák.č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ZM schvaluje název pro novou ulici na p.p.421/47 v k.ú. Březová u Sokolova   „Na stráni“.

Usnesení č.58/17
ZM ruší své usn.č.51/17, kterým bylo schváleno odkoupení pozemků a nemovitostí v Kostelní Bříze od spol.HUMUK FINANCE s.r.o a Léčebně preventivního zařízení s.r.o. Sokolov.

Usnesení č.59/17
ZM schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č.st.4 v k.ú.Kostelní Břízao výměře 190 m2, jehož součástí je budova s čp.37  a pozemek p.č.4/2 o výměře 3926 m2 v k.ú.Kostelní Bříza s Léčebně preventivním zařízením s.r.o. Sokolov za cenu 1.000.000,--Kč. Kupní cena bude uhrazena do 31.7.2017.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.60/17
ZM schvaluje kupní smlouvu na pozemky v k.ú.Kostelní Bříza:

 • pozemek p.č.st.3/1 o výměřte 6022 m2, jehož součástí je stavba bez čp.
 • pozemek p.č.st.3/3 o výměře 589 m2, jehož součástí je stavba s čp.1
 • pozemek p.č.4/3 o výměře 1845 m2
 • pozemek p.č.39/5 o výměře 544 m2
 • pozemek p.č.40/1 o výměře 2450 m2
 • pozemek p.č.40/3 o výměře 578 m2
 • pozemek p.č.43 o výměře 806 m2 (vodní plocha)
 • pozemek p.č.46 o výměře 775 m2
 • pozemek p.č.535 o výměře 662 m2

s HUMUK FINANCE s.r.o. Sokolov za kupní cenu 4.000.000,--Kč takto. Úhrada kupní ceny bude provedena takto:

 •    400.000,--Kč do 28. 7.2017
 •    600.000,--Kč do 31. 7.2017
 •    500.000,--Kč do 30. 4.2018
 • 1.000.000,--Kč do 30.11.2018
 • 1.000.000,--Kč do 30.11.2019
 •    500.000,--Kč do 30. 9.2020

s podmínkou nevázání provedení vkladu do katastru nemovitostí úplným zaplacením kupní ceny, ale umožnit jej již po případném podpisu právoplatné kupní smlouvy.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.61/17
ZM schvaluje prodej stavebního pozemku č.12,  p.č.421/67 v k.ú.Březová u Sokolova o výměře 851 m2 za cenu 1.000,--Kč/m2 (včetně DPH) p.H..M a p.D.M.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy. Ve smlouvě budoucí kupní bude zakomponována povinnost uhradit zálohu ve výši 50.000,--Kč při podpisu smlouvy.

Schválili:  Miroslav Bouda, starosta města, Jan Jiříček, místostarosta města

V Březové dne 28.6.2017

Zapsala: Jana Kašparová

29.6.2017