7. mimořádné jednání RM Březová dne 12. července 2017

USNESENÍ - ZÁPIS ze 7. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.7.2017 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček,p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

Program jednání:
a) Smlouva o pronájmu nebytových prostor – hospoda v Kamenici
b) Záměr pronájmu nebytových prostor – bowling Březová
c) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.134, nám.Míru
d) Přidělení bytu č.34 v čp.213 ul.Bezejmenná

Na vědomí:
a) Výběr dodavatelů dílčích částí stavby „Rekonstrukce restaurace Kamenice“:
- Hydroizolace domu a příslušenství – Vasyl Levytskyy, K.Vary
- Zateplení obvodového pláště – Bauport s.r.o.
- Klempířské prvky, svody, střešní krytina, hromosvod – Ladislav Tavali, Staré Sedlo

b) Zápis ze schůzky pracovní skupiny ze dne 29.6.2017 - Sokolovská vodárenská s.r.o.

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.226/17
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.56 Kamenice (hospoda) s p.Fa.M. na dobu 1 roku tj. od 1.8.2017 do 31.7.2018.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.227/17
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor (bowling) v čp.250 ul.Komenského.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.228/17
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.134 na nám.Míru.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.229/17
RM schvaluje přidělení bytu č.34 v čp.213 ul.Bezejmenná p.F.A.RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Březová dne 12.7.2017

Ověřili: Jan Jiříček a Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

13.7.2017