8. mimořádné jednání RM Březová dne 10. srpna 2017

USNESENÍ - ZÁPIS z 8.mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 10.8.2017 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček,p.Brandl,p.Šafnerová
Omluvena p.Runtová

Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

Program jednání:

 1. Jmenování členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení veřejných zakázek
 2. Zadávací podmínky na stavební práce
 3. Pronájem nebytových prostor – bowling
 4. Záměr výpůjčky části pozemku p.č.3/7 v k.ú.Kamenice
 5. Právo nošení závěsného odznaku

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.230/17
RM jmenuje tyto členy hodnotící komise pro otevírání, posouzení a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zák.č.134/2016 Sb., na tyto akce:

 1. Oprava komunikace a ploch před byt.doby čp.96, 97, 124, 125, 128,129,130 Březová
 2. Energenické úspory v bytovém domě Komenského 120, Březová
 3. Energenické úspory v bytovém domě Komenského 121, Březová

Členové komise:

 1. Jiříček Jan – místostarosta
 2. Brandl Josef – člen rady města
 3. Bc.Fajt Jakub – vedoucí odboru SMM
 4. Sobotka Jan – projektant
 5. Fiala Jan – stavební technik

Náhradníci:

 1. Mgr. Bedeč Michal – člen ZM
 2. Boukal Lubomír – člen ZM
 3. Bělíček Jaroslav – referent odboru SMM
 4. Szakoš Oto – projektant, stavební technik
 5. Zubr Martin – ekonom města

Hlasování: 4 pro

Usnesení č.231/17
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem:

 1. Energenické úspory v bytovém domě Komenského 120, Březová
 2. Energenické úspory v bytovém domě Komenského 121, Březová

RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.232/17
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Oprava komunikace a ploch před byt.doby čp.96, 97, 124, 125, 128,129,130 Březová“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.233/17
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (bowling) s p.S.P. na dobu 1 roku tj. od 1.9.2017 do 31.8.2018.
RM dále schvaluje snížení nájmu herních prvků dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.234/17
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.3/7 o výměře 780 m2 v k.ú.Kamenice u Březové na dobu určitou po dobu užívání budovy čp.56 Kamenice – hospoda.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č. 235/18
V souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích RM schvaluje právo nosit závěsný odznak u příležitosti společenských akcí a obřadů zastupitelkyni města Květoslavě Šafnerové – 3. radní.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 15.00 hodin

Zapsala: Sladká Anna

Ověřili: Jan Jiříček a Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

11.8.2017