9. mimořádné jednání RM Březová dne 31. srpna 2017

USNESENÍ - ZÁPIS z 9. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 31.8.2017 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Program jednání:
a) Výpůjčka části pozemku p.č.3/7 v k.ú. Kamenice
b) Navýšení kapacity třídy v Základní škole Březová
c) Stravovací komise při Základní škole Březová
d) Výběr dodavatele stavby „Energetické úspory v bytovém domě Komenského 120, Březová
e) Výběr dodavatele stavby „Energetické úspory v bytovém domě Komenského 121, Březová
f) Výběr dodavatele stavby „Oprava komunikace a ploch před bytovými domy čp.96,97,124,125,128,129,130 Březová“

3. Na vědomí:
a) Statutární zastoupení ředitele Základní školy v době jeho dovolené
b) Informace Koordinátora Integr. dopravního systému Karl.kraje p.o. – zajištění autobusové dopravy - Kamenice

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.236/17
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.3/7 o výměře 780 m2 v k.ú.Kamenice u Březové na dobu určitou - po dobu trvání nájemní smlouvy v čp.56 Kamenice – hospoda, paní F.M. bytem Březová, Okružní 208.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.237/17
RM schvaluje výjimku z nevyššího počtu žáků ve IV.A v Základní škole Březová, Komenského 232 pro školní rok 2017-2018 o 4 žáky.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.238/17
RM schvaluje zřízení stravovací komise při Základní škole Březová, Komenského 232 pro školní rok 2017-2018 v tomto složení:
Zástupce zřizovatele – p.Martin Zubr
Zástupce školy - Mgr.Šárka Krausová
Zástupce zákonných zástupců žáků – p.Jiří Královec.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.239/17
V souladu se zák.č.134/16 Sb. o zadává ní veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Energetické úspory v bytovém domě Komenského 120, Březová“ RM schvaluje jako dodavatele firmu Bauport s.r.o. Praha10 – Záběhlice ‚Velenovského 3251/1, pobočka Březová, Smetanova 155. (další pořadí: 2. Swietelsky stavební s.r.o., 3. Stavební společnost Varo).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.240/17
V souladu se zák.č.134/16 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Energetické úspory v bytovém domě Komenského 121, Březová“ RM schvaluje jako dodavatele Stavební společnost VARO s.r.o. Cheb, Hviezdoslavovo nám.534/5 (další pořadí: 2. Bauport s.r.o., 3.Swietelsky stavební s.r.o.,).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.241/17
V souladu se zák.č.134/16 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Oprava komunikace a ploch před bytovými domy čp.96,97,124,125,128,129,130 Březová“ RM schvaluje jako dodavatele Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Teplice, divize Sokolov, Chebská 282(další pořadí: 2.Sokostav HT s.r.o., 3.JML stavební s.r.o., 4.Eurovia a.s.).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.00 hodin
Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

1.9.2017