7. řádné jednání RM Březová dne 11. září 2017

USNESENÍ - ZÁPIS ze 7. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.9.2017 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Šafnerová

Omluvena: p.Runtová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM (25.9.2017)
b) 3. rozpočtové opatření v roce 2017
c) Řád ohlašovny požárů
d) Změna zřizovacích listin zřízených příspěvkových organizací
e) Aktualizace směrnice č.2/2012 k DPH
f) Aktualizace směrnice č.4/2010 o oběhu a kontrole účetních dokladů
g) Směrnice č.1/2017 – Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem Březová

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 7.9.2017
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4.9.2017

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 4.9.2017
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.9.2017
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 14.6.2017

6. Různé:
a) Smlouva o reklamě – Krimifest Březová 2017
b) Darovací smlouvy – Krimifest Březová 2017
c) Pronájem nebytových prostor v čp.133-134 – Rabbit
d) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského
e) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského
f) Dohody o uznání a úhradě dluhu
g) Zvýšení provozní zálohy v MFC a KD
h) Ujednání v rámci zajištění autobusové dopravy – Kamenice
i) Smlouva s Autobusy Karlovy Vary a.s. – doprava na Kamenici
j) Projektová dokumentace – Soustava dvou malých vodních nádrží v Rudolci
k) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
l) Schválení řidiče vozidlem města pro jízdy FK Olympie
m) Přijetí finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN

7. Na vědomí:
a) Zpráva o činnosti MaS Sokolovsko za červen 2017
b) Zápis ze společného jednání výkonného výboru TJ Olympie ze dne 17.7.2017
c) Stav transformace budoucí firmy Sokolovská vodárenská
d) Stav pohledávek k 31.8.2017

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.242/17
RM doporučuje ZM schválit tento program 7. zasedání ZM (25.9.2017):

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. 3.rozpočtové opatření v roce 2017
  8. Různé

Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.243/17
RM doporučuje ZM schválit 3. Rozpočtové opatření v roce 2017.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.244/17
RM schvaluje Řád ohlašovny požárů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.245/17
RM doporučuje ZM schválit změny ve zřizovacích listinách zřízených příspěvkových organizací dle přeloženého návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.246/17
RM schvaluje aktualizaci Směrnice č.2/2012 k DPH dle přeloženého návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.247/17
RM schvaluje aktualizaci Směrnice č.4/2010 o Oběhu a kontrole účetních dokladů dle přeloženého návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.248/17
RM schvaluje směrnici č.1/2017 – Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem Březová.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.249/17
RM schvaluje finanční dar Svazu tělesně postižených v Sokolově ve výši 800,--Kč, jako ocenění za péči o občany Březová v roce 2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.250/17
RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č.328 o výměře 902 m2 v k.ú.Březová u Sokolova
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.251/17
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře 990 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.252/17
RM schvaluje panu H.K. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem ve výši 2.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.253/17
RM schvaluje panu B.R. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.254/17
RM schvaluje panu Č.V.  finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem tchána ve výši 3.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.255/17
RM schvaluje pani L.J. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem bratra ve výši 3.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.256/17
RM schvaluje panu E.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.257/17
RM schvaluje pani P.A. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem syna ve výši 2.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.258/17
RM schvaluje pani P.I. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem tchyně ve výši 2.000,- Kč (z rozpočtu města.)
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.259/17
RM schvaluje pani H.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela výši 3.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.260/17
RM schvaluje přidělení bytu č.20 v čp.121, ul. Komenského na Březové p.B.R. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po složení příslušné jistoty.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.261/17
RM schvaluje pani M.R. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.262/17
RM schvaluje pani S.T. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.263/17
RM schvaluje pani N.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.264/17
RM schvaluje pani Z.R. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.265/17
RM schvaluje panu H.P. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.266/17
RM schvaluje pani Č.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města)
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.267/17
RM schvaluje panu K.J. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.268/17
RM schvaluje pani Š.J. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.269/17
RM schvaluje pani U.I. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s nákupem oblečení pro své nezletilé děti ve výši  3.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.270/17
RM schvaluje panu Č.P. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s vybavením dcery do školy ve výši  1.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.271/17
RM schvaluje pani G.B. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s vybavením syna do školy ve výši  1.000,- Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.272/17
RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Krimifest Březová 2017“ s firmou Eurovia CS a.s. Karlovy Vary ( 5.000,--Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.273/17
RM schvaluje darovací smlouvy na „Krimifest Březová 2017“:
J+M autodílny s.r.o. Praha 4 | 4.000,--Kč
František Rakaš Březová | 10.000,--Kč
PROFIPARK Chlum sv.Máří | 5.000,--Kč
BAUPORT s.r.o. Březová | 5.000,--Kč
ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o. | 5.000,--Kč
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.274/17
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.133-134 na nám.Míru s firmou Rabbit a.s. Trhový Štěpánov na dobu 5 let tj. od 1.10.2017 do 30.9.2022.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.275/17
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.123 v ul.Komenského s p.T.T. k 31.8.2017.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.276/17
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (1 místnost v přízemí).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.277/17
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 8.194,--Kč s p.A.H. Dluh je za vyúčtování topné sezony 2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.278/17
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 9.662,--Kč s p.B.N. Dluh je za vyúčtování topné sezony 2016.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.279/17
RM schvaluje Ujednání s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje p.o. pro zajištění autobusové dopravy na Kamenici. RM pověřuje starostu města podpisem.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.280/17
RM schvaluje Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Březová a Autobusy Karlovy Vary a.s.. Předmětem smlouvy je zajištění dopravy na Kamenici za smluvní měsíční částku ve výši 7.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.281/17
RM schvaluje ve fázi projektové přípravy záměr revitalizace Rudolecké rokle – Soustava dvou malých vodních nádrží Rudolec. V rozsahu dle projektové dokumentace pro územní řízení, zpracované spol.Dekonta a.s. RM schvaluje další projektovou přípravu záměru pro získání stavebního povolení.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.282/17
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.IP-12-0005111/VB1 na pozemku p.č.77/1 v k.ú.Kamenice u Březové (název stavby: Březová, SO,Kamenice p.č.78/5 a 78/6, kNN) mezi Městem Březová (strana budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupené společností Diviš elektro centrum s.r.o. Praha, zastoupené na základě plné moci Ing.Zdeňkem Markem (strana budoucí oprávněná).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.283/17
RM schvaluje p.B.P. jako dalšího řidiče vozidlem města pro jízdy FK Olympie (přípravka).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.284/17
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 19.994,--Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. Praha 1, Vojtěšská 245/1 na obědy pro žáky Základní školy Březová, Komenského 232.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

V Březové dne 12.9.2017

Ověřili: Jan Jiříček a Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

12.9.2017