7. jednání ZM Březová dne 25. září 2017

USNESENÍ ze  7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.9.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  Mgr.Halčinská, p.Peterka,  p.Královec,

2.Projednali:
2.1. Navržený program 7. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 3.rozpočtové opatření v roce 2017
2.7. Různé: 
a) Změna zřizovacích listin zřízených příspěvkových organizací
b) Záměr prodeje části pozemku p.č.328 v k.ú.Březová u Sokolova
c) Záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová u Sokolova        

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informaci k zajištění dopravy žáků ZŠ z Kamenice
3.4. Stav transformace budoucí firmy Sokolovská vodárenská

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.62/17
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7.  3. rozpočtové opatření v roce 2017
8. Různé

Usnesení č.63/17
ZM schvaluje přijetí úvěru ve výši 9.800.000,--Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Komenského čp.120, 121, Březová“.
ZM schvaluje Smlouvu o úvěru č.0317395469 na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Komenského čp.120, 121, Březová“. Mezi Českou Spořitelnou a.s. Olbrachtova 1919/62, Praha 4 a Městem Březová. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěru ve výši 9.800.000,--Kč se splatností do 31.12.2021 s možností mimořádných splátek, předčasného splacení a  s úrokovou sazbou pro první období platnosti úrokové sazby 0,43 % ročně.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.64/17
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2017.

Usnesení č.65/17
ZM schvaluje:
- Dodatek č.1 ke zřizovací listině zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského 11, Březová
- Dodatek č.1 ke zřizovací listině zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova 218, Březová
- Dodatek č.1 ke zřizovací listině zřízené příspěvkové organizace Základní škola, Komenského 232, Březová
dle přeloženého návrhu.                                                                                            

Usnesení č.66/17
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.328 o výměře 902 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.                                                                                             

Usnesení č.67/17 
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře 990 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Schválili:
Jan Jiříček, místostarosta města
Miroslav Bouda, starosta města

26.9.2017