8. řádné jednání RM Březová dne 16. října 2017

USNESENÍ - ZÁPIS z 8. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 16.10.2017 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 8. zasedání ZM (30.10.2017)
b) 4. Rozpočtové opatření v roce 2017
c) Pravidla pro přidělování nebytových prostor ve vlastnictví města
d) Sazebník úhrad za poskytování služeb  

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.10.2017
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12.10.2017

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z místního šetření komise výstavby ze dne 11.9.2017
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 9.10.2017
c) Zápisy z jednání komise kulturní ze dne 11.9.2017 a 9.10.2017
d) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 15.9.2017

6. Různé:
a) Smlouva o reklamě – „Krimifest Březová 2017“
b) Darovací smlouvy – „Krimifest Březová 2017“
c) Dohody o uznání a úhradě dluhu
d) Pronájem nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského
e) Změna nebytového prostoru na bytovou jednotku – Komenského 123
f) Ukončení nájmu bytu v majetku města
g) Dodatek smlouvy o dílo – „Oprava asfaltových krytů komunikací v Březové a Rudolci
h) Příkazní smlouvy na stavební dozor – „Snížení energetické náročnosti budovy Komenského čp.120 a 121 Březová“
i) Příkazní smlouvy na autorský dozor – „Snížení energetické náročnosti budovy Komenského čp.120 a 121 Březová“
j) Výměn bytů v čp.213 ul.Bezejmenná
k) Nevyhlášení konkursu na ředitelku mateřské školy

7. Na vědomí:
a) Záznam z jednání pracovní skupiny – přípravy procesu provozování vodohospodářského majetku po 31.12.2020
b) Zápis z porady jednatelů Sokolovské vodárenské s.r.o. ze dne 12.10.2017
c) Plán investic Vodohospodářské společnosti s.r.o. na r.2018
d) Žádost Českého svazu chovatelů K.Bříza, zastoupené p.Zensem

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.285/17
RM doporučuje ZM schválit tento program 8. zasedání ZM (30.10.2017):

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. 4.rozpočtové opatření v roce 2017
  8. Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.286/17
RM doporučuje ZM schválit 4. Rozpočtové opatření v roce 2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.287/17
RM schvaluje Pravidla pro přidělování nebytových prostor ve vlastnictví Města Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.288/17
RM schvaluje nový Sazebník úhrad za poskytování služeb s účinností od 17.10.2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.289/17
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11, dle předloženého návrhu – DDHM 47.505 Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.290/17
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města, dle předloženého návrhu – DDHM 30.295 Kč, majetek do 3.000 Kč v hodnotě 955,90 Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.291/17
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 Florbalovému klubu Březová na úhradu nákladů spojených s účastí v amatérské florbalové lize, turnajích a na vybavení. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč s Florbalovým klubem Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.292/17
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 2.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 p.B.Č. na úhradu nákladů spojených s účastí dcery v mezinárodní soutěži v Maďarsku (krasobruslení). RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.293/17
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč p.S.S. jako ocenění za reprezentaci města Březová v knize rekordů České republiky. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.294/17
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemků p.č.421/61 a 421/64 o výměře cca 600 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 160 Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.295/17
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.476/1 o výměře 396 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.296/17
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.494/6 o výměře 60 m2 v k.ú.Březová u Sokolova na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.297/17
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku pč.38/1 o výměře 20 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 160 Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.298/17
RM schvaluje p.B.D. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000 Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.299/17
RM schvaluje přidělení bytu č.9 v čp.122 ul.Komenského sl.D.M.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.300/17
RM schvaluje přidělení bytu č.8 v čp.84 ul.Sklářská p.K.I.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.301/17
RM schvaluje p.B.R.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000 Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.302/17
RM schvaluje p.K.K. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000 Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.303/17
RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Krimifest Březová 2017“  s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. ( 4.000 Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.304/17
RM schvaluje darovací smlouvy na „Krimifest Březová 2017“:
LUMA Computer spol.s.r.o. Habartov | 3.000 Kč
Lithium a.s. Kyselka | 5.000 Kč
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.305/17
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 14.778 Kč s p.B.P. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za období srpen-září 2017.RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.306/17
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 4.222 Kč s p.Z.D. Dluh je za vyúčtování topné sezony za rok 2016 za byt č.18 v čp.122. RM pověřuje starostu města podpisem dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.307/17
RM schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 10,79 m2 v čp.123 ul.Komenského p.T.P. do 31.12.2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.308/17
RM schvaluje změnu nebytového prostoru v čp.123 ul.Komenského na Březové na bytovou jednotku a zplnomocňuje p. T.P. k vyřízení veškerých změn na stavebním úřadu v Sokolově.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.309/17
RM schvaluje ukončení nájmu bytu č.2 v čp.131 na nám.Míru s nájemcem p.H.R. z důvodu hrubého porušení smlouvy – neplacení nájemného.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.310/17
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „oprava asfaltových krytů komunikací v Březové, Rudolci“ s firmou Eurovia CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro předání a ukončení díla do 31.11.2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.311/17
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy – technický dozor na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Komenského čp.120 – Březová“ mezi příkazce městem Březová a příkazníkem SU-CONSULT s.r.o. Cheb. Předmětem smlouvy je technický dozor investora v souvislosti s realizací uvedené stavby.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.312/17
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy – technický dozor na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Komenského čp.121 – Březová“ mezi příkazce městem Březová a příkazníkem SU-CONSULT s.r.o. Cheb. Předmětem smlouvy je technický dozor investora v souvislosti s realizací uvedené stavby.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.313/17
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy – autorský dozor na akci
Snížení energetické náročnosti budovy Komenského čp.120 – Březová“ mezi příkazcem městem Březová a příkazníkem Oto Szakoš, Nové Hamry. Předmětem smlouvy je provádění autorského dozoru v souvislosti s realizací uvedené stavby.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.314/17
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy – autorský dozor na akci
Snížení energetické náročnosti budovy Komenského čp.121 – Březová“ mezi příkazcem městem Březová a příkazníkem Oto Szakoš, Nové Hamry. Předmětem smlouvy je provádění autorského dozoru v souvislosti s realizací uvedené stavby.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.315/17
RM schvaluje výměnu bytu č.6 v čp.213 ul.Bezejmenná o velikosti 1+0 a bytu č.15 ul.Bezejmenná o velikosti 1+0.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.316/17
V souladu s § 166, odst.3, zák.č.561/2004 Sb. školský zákon ve znění pozdějších předpisů RM nebude vyhlašovat konkursní řízení na funkci ředitele(ředitelky) Mateřské školy, Smetanova 218, Březová. RM potvrzuje p.Danuši Vaňkové s účinností od 1.1.2018
další šestileté období ve funkci ředitelky Mateřské školy, Smetanova 218, Březová.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

V Březové dne 17.10.2017

Ověřili: Jan Jiříček a Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

18.10.2017