8. jednání ZM Březová dne 30. října 2017

USNESENÍ z 8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.10.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení:
Mgr.Halčinská, p.Peterka, p.Královec

2.Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 4.rozpočtové opatření v roce 2017
2.7. Různé:
a) Záměr prodeje části pozemků p.č.421/61 a 421/64 v k.ú.Březová
b) Záměr prodeje části pozemku pč.38/1 v k.ú.Březová
c) Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Sokolov 2017-2023
d) Žádost ZO ČSCH K.Bříza – prodej pozemků v k.ú.K.Bříza

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2017

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.69/17
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4. rozpočtové opatření v roce 2017
8. Různé

Usnesení č.70/17
ZM schvaluje 4. Rozpočtové opatření v roce 2017.

Usnesení č.71/17
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č.421/61 a 421/64 o výměře cca 600 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 160 Kč/m2.

Usnesení č.72/17
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku pč.38/1 o výměře 20 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 160 Kč/m2.

Usnesení č.73/17
ZM schvaluje Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Sokolov 2017-2023.

Usnesení č.74/17
ZM trvá na svém usnesení č.2/08 ze dne 28.1.2008 a neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.190/1 o výměře 1225 m2, 190/5 o výměře 607 m2 a 29/11 o výměře 68 m2 v k.ú. Kostelní Bříza Základní organizaci Českého svazu chovatelů Kostelní Bříza.

5. ZM ukládá:
Úkol č.1/2017 – tajemnici MěÚ
Vyzvat písemně Český svaz chovatelů Kostelní Bříza o vyjádření k dopisu ze dne 9.5.2016 – prodej budovy v areálu chovatelů v Kostelní Bříze městu Březová.
Termín: ihned

Schválili: Jan Jiříček - místostarosta města, Miroslav Bouda - starosta města

2.11.2017