9. řádné jednání RM Březová dne 13. listopadu 2017

USNESENÍ - ZÁPIS z 9. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 13.11.2017 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 8. zasedání ZM (27.11.2017)
b) 5. rozpočtové opatření v roce 2017

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 9.11.2017
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 6.11.2017

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 6.11.2017
b) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 18.10.2017
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 6.11.2017

6. Různé:
a) Delegace na jednání valné hromady spol.Sokolovská vodárenská s.r.o.
b) Delegace na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska
c) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
d) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.155
e) Zrušení usn.č.309/17 – ukončení nájmu bytu
f) Změna nájemní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou
g) Ukončení pronájmu nebytových prostor – restaurace v KD
h) Záměr pronájmu nebytových prostor – restaurace v KD
i) Nepeněžitý vklad spol.Sokolovská vodárenská s.r.o.
j) Dodatek č.1 smlouvy o dílo – prodloužení termínu
k) Prodej vozidla GAZ Gazelle
l) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti  na p.č.651/73 v k.ú.Kamenice
m) Schválení řidiče pro jízdy TJ Olympie vozidlem Ford tranzit
n) Pronájem části pozemku p.č.476/1 v k.ú.Březová
o) Výpůjčka části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová
p) Nové platové výměry řediteli a ředitelkám příspěvkových org.

7. Na vědomí:
a) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016-2017
b) Projednání stížnosti p.Szalaye

RM přijala tato usnesení:
Usnesení č.317/17

RM doporučuje ZM schválit tento program 9. zasedání ZM (27.11.2017):

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. 5.rozpočtové opatření v roce 2017
  8. Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.318/17
RM doporučuje ZM schválit 5.rozpočtové opatření v roce 2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.319/17
RM schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová okr. Sokolov na rok 2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.320/17
RM schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11 na rok 2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.321/17
RM schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218 na rok 2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.322/17
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová okr.Sokolov na roky 2019-2020.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.323/17
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11 na roky 2019-2020.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.324/17
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218 na roky 2019-2020.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.325/17
RM schvaluje změnu odpisového plánu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova 218.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.326/17
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje a ceny půdních bytů v čp. 81-84 ul.Sklářská dle návrhu odboru SMM a finančního výboru.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.327/17
RM schvaluje p.F.T. bytem Dasnice 65 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.328/17
RM doporučuje ZM podle § 84 odst.2 písm.f, zák.č.128/2000 Sb. o obcích:
1.Delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. konané dne 15.12.2017, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2017 – 30.9.2017
b) Projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2018
c) Projednání a schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
d)Projednání a schválení plánu investic pro rok 2018
e)Schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově – III.etapa – část splaškové kanalizace dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města p.Jiříčka Jana a 2.uložit mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o
ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2018
ad c) schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy z dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
ad d) schválení plánu investic pro rok 2018
ad e) Schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově – III.etapa – část splaškové kanalizace dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat člen rady p.Brandl Josef.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.329/17
RM doporučuje ZM schválit, aby delegovaný zástupce za město jako za člena Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska na jednání valné hromady, která se bude konat dne 15.12.2017 kladně rozhodl o schválení realizace nepeněžitého vkladu – infrastrukturního majetku VSMOS do základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. dle znaleckého posudku Ing.Medvědové J.
V případě, že by se této valné hromady nemohl účastnit dříve delegovaný zástupce, bude město zastupovat místostarosta p.Jiříček Jan.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.330/17
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v ul.Smetanova 155 (31,89 m2).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.331/17
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v ul.Smetanova 155 (spojovací chodba, 17 m2).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.332/17
RM ruší své usn.č.309/17 ze dne 16.10.2017 – ukončení nájmu bytu č.2 na nám.Míru 131.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.333/17
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou bytu č.2 na nám.Míru 131. Nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 3 měsíců (vždy s možností prodloužení).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.334/17
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor – restaurace v ul.Komenského 250 k 31.12.2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.335/17
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor – restaurace v ul.Komenského 250.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.336/17
RM doporučuje ZM podle §84 odst.2 písm.e) a podle §85 písm.e) zák.č.128/2000 Sb. o obcích schválit:
-změnu své účasti ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. se sídlem 35601 Sokolov, Nádražní 544 IČ 26348675, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plni, oddíl C, vložka 14544, tedy o zvýšení své účasti v této společnosti nepeněžitým vkladem
- nepeněžitý vklad do této společnosti, představující část rozvodné kanalizační a vodovodní sítě v rámci realizace akce „Zasíťování pro 18 RD Výsluní Březová u Sokolova“, který je specifikován v příloze k zápisu z jednání ZM v účetní hodnotě:
celkem 5.364.292,55 Kč včetně DPH z toho:
vodovodní sítě 1.088.967,19 Kč včetně DPH
kanalizační sítě 4.275.325,36 Kč včetně DPH

Vklad bude tento majetek započítán částkou určenou posudkem znalce určeným pro ocenění nepeněžitých vkladů Ing.Jaroslavou Medvědovou, Litohlavy 88, č.503/20144. O takto stanovenou částku se zvýší hodnota podílu města Březová ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. ve vztahu k celkovému základnímu kapitálu této společnosti.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.337/17
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava komunikace a ploch před bytovými domy čp. 96,97,124,125, 128,129,130 Březová“ s firmou Vodohospodářské stavby s.r.o., Křižíkova 2393, Teplice. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro předání a ukončení díla do 15.12.2017.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.338/17
RM schvaluje prodej vozidla GAZ Gazelle ,RZ: 2K1 1690,
rok výroby 2006, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku č.2690/03/17 na 28.000,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup vozidla“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna a lhůta končí 4.12.2017 v 16.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne Rada města na svém jednání dne 11.12.2017. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.339/17
RM schvaluje dalšího řidiče automobilem FORD Transit pro dopravu TJ Olympie (oddíl zápasu).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.340/17
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.IP-12-0005201/VB2 na pozemku p.č.651/73 v k.ú. Kamenice u Březové (název stavby: Březová, SO,p.č.651/79, kNN) mezi Městem Březová (strana budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s.Děčín, zastoupené společností Diviš elektro centrum s.r.o.Praha, zastoupené na základě plné moci Ing.Zdeňkem Markem (strana budoucí oprávněná).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.341/17
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněným z věcného břemene č.8800082273_1/VB, Gasnest s.r.o. Ústí nad Labem a povinným z věcného břemene Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemku p.č.421/1, 444/261, 444/311, 444/312, 446/11 v k.ú.Březová u Sokolova.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.342/17
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.476/1 o výměře 396 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p.K.D.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.343/17
RM výpůjčku části pozemku p.č.494/6 o výměře 60 m2 v k.ú.Březová u Sokolova na dobu určitou do 31.12.2018 p.F.E.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro                                

Usnesení č.344/17
RM schvaluje dle nařízení vlády č.340/2017 Sb. nové platové výměry řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

14.11.2017