9. jednání ZM Březová dne 27. listopadu 2017

USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.11.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: Mgr.Bedeč, Bc.Nikodém, p.Boukal

2.Projednali:
2.1. Navržený program 9. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 5.rozpočtové opatření v roce 2017
2.8. Různé:
a) Záměr prodeje a ceny půdních bytů v čp.81-84 ul.Sklářská
b) Změna účasti města v Sokolovské vodárenské s.r.o.
c) Delegace na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
d) Delegace na valnou hromadu Vodohospodářského sdružení města a obcí Sokolovska   
e) Přijetí fin.příspěvku na úpravu běžeckých stop

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o výši dotace na rok 2018 – MHD
3.4. Informace o budoucím provozování vodohospodářského zařízení novou firmou

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.75/17
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5. rozpočtové opatření v roce 2017
8. Různé

Usnesení č.76/17
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2017.

Usnesení č.77/17
ZM schvaluje záměr prodeje a ceny půdních bytů v čp. 81-84 ul.Sklářská dle návrhu odboru SMM a finančního výboru. Ceny bytů jsou stanoveny dle znaleckého posudku:

Čp. 81
Byt č.7/81, výměra bytu: 41,52m2       156.915,19,-Kč
Byt č.8/81, výměra bytu: 41,68m2       160.717,77,-Kč
Bytč.9/81, výměra bytu: 40,89m2        154.534,26,-Kč
Byt č.10/81, výměra bytu: 41,7m2       157.595,46,-Kč

Č.p. 82
Byt č.7/82, výměra bytu: 40,55m2       153.336,11,-Kč
Byt č.8/82, výměra bytu: 40,55m2       153.336,11,-Kč
Bytč.9/82, výměra bytu: 43,50m2        164.491,27,-Kč
Byt č.10/82, výměra bytu: 43,50m2      164.491,27,-Kč

Č.p. 83
Byt č.7/83, výměra bytu: 41,60m2       158.099,31,-Kč
Byt č.8/83, výměra bytu: 40,55m2       154.232,17,-Kč
Bytč.9/83, výměra bytu: 43,50m2        164.374,28,-Kč
Byt č.10/83, výměra bytu: 43,50m2      164.374,28,-Kč

Č.p. 84
Byt č.7/84, výměra bytu: 40,55m2       153.542,6,-Kč
Byt č.8/84, výměra bytu: 40,55m2       153.542,6,-Kč
Bytč.9/84, výměra bytu: 43,5m2         164.712,78,-Kč
Byt č.10/84, výměra bytu: 43,5m2       164.712,78,-Kč

Usnesení č.78/17
ZM podle §84 odst.2 písm.e) a podle §85 písm.e) zák.č.128/2000 Sb. o obcích schvaluje:
-změnu své účasti ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. se sídlem 35601 Sokolov, Nádražní 544 IČ 26348675, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plni, oddíl C, vložka 14544, tedy o zvýšení své účasti v této společnosti nepeněžitým vkladem
- nepeněžitý vklad do této společnosti, představující část rozvodné kanalizační a vodovodní sítě v rámci realizace akce „Zasíťování pro 18 RD Výsluní Březová u Sokolova“, který je specifikován v příloze k zápisu z jednání ZM v účetní hodnotě:
celkem                  5.364.292,55 Kč včetně DPH z toho:
vodovodní sítě               1.088.967,19 Kč včetně DPH
kanalizační sítě             4.275.325,36 Kč včetně DPH

Vklad bude tento majetek započítán částkou určenou posudkem znalce určeným pro ocenění nepeněžitých vkladů Ing.Jaroslavou Medvědovou, Litohlavy 88, č.503/20144. O takto stanovenou částku se zvýší hodnota podílu města Březová ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. ve vztahu k celkovému základnímu kapitálu této společnosti.

Usnesení č.79/17
ZM podle § 84 odst.2 písm.f, zák.č.128/2000 Sb. o obcích:
1.Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. konané dne 15.12.2017, která bude jednat o těchto záležitostech:
a)Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2017 – 30.9.2017
b)Projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2018
c)Projednání a schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze Dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
d)Projednání a schválení plánu investic pro rok 2018
e)Schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově –  III.etapa – část splaškové kanalizace dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města p.Jiříčka Jana a 2.ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o
ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2018
ad c) schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy z dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
ad d) schválení plánu investic pro rok 2018
ad e) Schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově – III.etapa – část splaškové kanalizace dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat člen rady p.Brandl Josef.

Usnesení č.80/17
ZM schvaluje, aby delegovaný zástupce za město jako za člena Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska na jednání valné hromady, která se bude konat dne 15.12.2017 kladně rozhodl o schválení realizace nepeněžitého vkladu – infrastrukturního majetku VSMOS do základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. dle znaleckého posudku Ing.Medvědové J.
V případě, že by se této valné hromady nemohl účastnit dříve delegovaný zástupce, bude město zastupovat místostarosta p.Jiříček Jan.

Usnesení č.81/17
ZM schvaluje přijetí finančního příspěvku na úpravu běžeckých tras poskytnutý městem Sokolov ve výši 19.500,-- Kč a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili: Jan Jiříček - místostarosta města, Miroslav Bouda - starosta města

29.11.2017