10. mimořádné jednání RM Březová dne 27. listopadu 2017

USNESENÍ - ZÁPIS z 10. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 27.11.2017 od 18.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Program jednání:
a) Prodej vozidla Multicar M251/09
b) Prodej traktorového sklápěcího přívěsu

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.345/17
RM schvaluje prodej vozidla Multicar M251/09,RZ: 1K5 3339, rok výroby 1990, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku č.2691/04/17 na 49.400,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup vozidla“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna a lhůta končí 7.12.2017 ve 14.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne Rada města na svém jednání dne 11.12.2017. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.346/17
RM schvaluje prodej traktorového sklápěcího přívěsu,RZ: SO 35-44, rok výroby 1985, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku č.2693/06/17 na 6.050,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup traktorového sklápěcího přívěsu“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna a lhůta končí 7.12.2017 ve 14.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne Rada města na svém jednání dne 11.12.2017. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 19.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

29.11.2017