10. řádné jednání RM Březová dne 11. prosince 2017

USNESENÍ - ZÁPIS z 10. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.12.2017 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni:p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 10. zasedání ZM (18.12.2017)
b) 6. rozpočtové opatření v roce 2017
c) Rozpočtové provizorium pro rok 2018
c) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2018
d) Odměny neuvolněným členům ZM s účinností od 1.1.2018
e) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
f) Organizační schéma MěÚ k 1.1.2018

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4.12.2017

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 29.11.2017
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 5.12.2017

6. Různé:
a) Vyřazení nepotřebného majetku MFC
b) Žádost o poskytnutí individuální dotace
c) Pronájem nebytových prostor – restaurace v MFC
d) Prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
e) Prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
f)) Dodatek č.1 k dohodě o užívání malé tělocvičny s TJ Olympií
g) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dočasném užívání tenisových kurtů s TJ Olympií
h) Darovací smlouva – Nadace policistů a hasičů
i) Záměr pronájmu nebytových prostor – garáž
j) Tarif MHD pro rok 2018
k) Žádost o prodej půdních prostor na nám.Míru čp.131-135
l) Odměny řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací
m) Smlouva o poskytnutí služebního osobního motorového vozidla k užívání
n) Výše nájemného v nebytových prostorách v r.2018
o) Prodej vozidla GAZ Gazelle
p) Prodej traktorového sklápěcího přívěsu

7. Na vědomí:
a) Informace o budoucím provozování vodohospodářského zařízení novou firmou
b) Informace k projektu „Rudolecká rokle“
c) Informace k dopravě na Kamenici – obsazenost jednotlivých spojů
d) Dopis nájemníků půdních bytů v ul.Sklářská čp.81-84

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.347/17
RM doporučuje ZM schválit tento program 10. zasedání ZM (18.12.2017):

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. 6.rozpočtové opatření v roce 2017
  8. Rozpočtové provizorium pro rok 2018
  9. Termíny zasedání ZM na rok 2018
  10. Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.348/17
RM doporučuje ZM schválit 6. rozpočtové opatření v roce 2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.349/17
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové provizorium pro rok 2018 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.350/17
RM schvaluje termíny zasedání Rady města pro rok 2018 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2018.
Hlasováno: 5 pro                                

Usnesení č.351/17
Na základě Nařízení vlády č.318/2017 Sb. RM doporučuje ZM schválit s účinností od 1.1.2018 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva tj. místostarostovi, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. V souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší. Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.352/17
RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč
RM doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.353/17
RM schvaluje organizační schéma Městského úřadu k 1.1.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.354/17
RM schvaluje p.P.J. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.355/17
RM schvaluje p.H.H.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.356/17
RM schvaluje přidělení bytu č.11 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná p.K.M.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.357/17
RM schvaluje přidělení bytu č.20 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná p.O.E.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.358/17
RM schvaluje přidělení bytu č.22 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná p.Š.Z.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.359/17
RM schvaluje přidělní bytu č.6 v čp.213 ul.Bezejmenná o velikosti 1+0 p.J.E.
RM pověřuje starostu podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.360/17
RM schvaluje p.M.A. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000 Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.361/17
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku – mraznička v kuchyni Multifunkčního centra v ceně 5.940,--Kč (nefunkční).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.362/17
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace p.Č.B. na sportovní činnost a vybavení dcery v roce 2017 ve výši 2.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.363/17
RM schvaluje pronájem nebytových prostor – restaurace v MFC, Komenského 250 p.J.L. na dobu 1 roku od 1.1.2018 do 31.12.2018.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.364/17
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova (chodba)firmě Bauport s.r.o.na dobu 5 let tj. od 1.1.2018 do 31.12.2022.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.365/17
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova (sklad)firmě Bauport s.r.o. na dobu 5 let tj. od 1.1.2018 do 31.12.2022.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.366/17
RM schvaluje dodatek č.1 k dohodě o užívání nebytových prostor – malá tělocvična s TJ Olympií Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.367/17
RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dočasném užívání majetku města, jejímž předmětem je využívání tenisových kurtů – část pozemku p.č.444/5 o výměře 2100 m2, TJ Olympii Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.368/17
RM schvaluje Darovací smlouvu mezi Městem Březová a Nadací policistů a hasičů–vzájemná pomoc v tísni, Nad Štolou 3, Praha 7 na finanční dar ve výši 20.000,--Kč. Finanční dar bude použit na pomoc dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu povolání a policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.369/17
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor – garáž u čp.213 v ul.Bezejmenná.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.370/17
Na základě předloženého návrhu Autobusy Karlovy Vary a.s. RM nesouhlasí s dalším navýšením tarifu místní hromadné dopravy, platným od 1.1.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.371/17
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje půdních prostor na nám.Míru v čp.131-135 za účelem výstavby půdních bytů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.372/17
RM schvaluje odměny řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 4 pro, 1 proti

Usnesení č.373/17
RM schvaluje použití služebního vozidla Škoda Kodiaq-diesel starostou města i pro soukromé účely za těchto podmínek:
- bude vedena zvláštní evidence jízd pro soukromé účely
- měsíčně bude prováděna úhrada pohonných hmot jako součin počtu ujetých km pro soukromé účely, průměrné spotřeby dle Technického průkazu a průměrné ceny pohonných hmot v daném měsíci, a to formou srážek z měsíční odměny.
RM pověřuje místostarostu p.Jiříčka J. podpisem příslušné smlouvy.
Starosta požádal dle zákona o obcích o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.374/17
RM schvaluje nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci pro rok 2018 a ponechat stejnou výši nájemného jako v roce 2017.
Pan Brandl požádal dle zákona o obcích o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.375/17
RM schvaluje na základě výběrového řízení (obálková metoda) prodej vozidla GAZ Gazelle ,RZ:2K1 1690 p.M.R. za cenu 30.600,--Kč (včetně DPH).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.376/17
RM schvaluje na základě výběrového řízení (obálková metoda) prodej traktorového sklápěcího přívěsu,RZ: SO 35-44, p.K.M. za cenu 6.100,--Kč (včetně DPH).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

RM ukládá úkol č.1/17 – tajemnici MěÚ
Svolat schůzku se všemi nájemníky půdních bytů v ul.Sklářská čp.81-84 na středu 13.12.2017 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
Termín: ihned

Úkol č.2/17 – tajemnici MěÚ Prověřit možnost získání úvěru na výstavbu půdních bytů na nám.Míru v čp.131-135.
Termín: 13.2.2018

Jednání ukončeno v 18.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Březové dne 13.12.2017

Ověřili: Jan Jiříček a Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

14.12.2017