10. jednání ZM Březová dne 18. prosince 2017

USNESENÍ z 10.jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 18.12.2017 v 17.00 hodin v malém sále kulturního domu Březová


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:Mgr.Halčinská,p.Peterka,p.Královec 

2.Projednali:
2.1. Navržený program 10. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 6.rozpočtové opatření v roce 2017
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2018
2.8. Termíny zasedání ZM na rok 2018
2.9. Různé:
a)Odměny neuvolněným členům ZM – Nařízení vlády č.318/2017 Sb.
b)Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
c)Žádost o prodej půdních prostor v čp.131-135 na nám.Míru
d)Žádost o poskytnutí individuální dotace – FK Olympie z.s.      

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informaci o schůzce s nájemníky půdních bytů čp.81-84 ul.Sklářská

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.82/17
ZM schvaluje tento program 10.zasedání ZM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 6. rozpočtové opatření v roce 2017
 8. Rozpočtové provizorium pro rok 2018
 9. Termíny zasedání ZM na rok 2018
10. Různé

Usnesení č.83/17
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2017.

Usnesení č.84/17
ZM schvaluje, v souladu se směrnicí ZM Březová č. 4/2006, tato pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018:
1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích se povolují podle upraveného rozpočtu roku 2017,
2. Splátky úvěrů budou prováděny dle podmínek úvěrových smluv,
3. Povoluje se čerpání těchto investičních výdajů:
a) Investiční výdaje schválené v rozpočtu 2017, u kterých došlo k jejich nedočerpání a přesunutí do roku 2018 v důsledku reálného či jen finančního nedokončení realizace, a to ve výši rozdílu mezi již vyčerpanými prostředky v roce 2017 a příslušným limitem stanoveným rozpočtem roku 2017,
b) dále se v rámci RP povoluje čerpání těchto investičních výdajů, které nejsou/nebyly předmětem rozpočtu 2017 vůbec, anebo se očekávají další, vyšší výdaje oproti rozpočtu 2017 - dle tabulkové přílohy
4. V rámci provozních prostředků se dále povoluje čerpání v těchto položkách, které nebyly součástí rozpočtu 2017:
Revitalizace veřejné zeleně – III. etapa + žádost o dotaci 100.000,00 Kč

Usnesení č.85/17
ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2018.

Usnesení č.86/17
Na základě Nařízení vlády č.318/2017 Sb. ZM schvaluje s účinností od 1.1.2018 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva tj. místostarostovi, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. V souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší. Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.

Usnesení č.87/17
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč.
ZM pověřuje rozdělením této částky RM na lednovém jednání.

Usnesení č.88/17
ZM neschvaluje záměr prodeje půdních prostor na nám.Míru v čp.131-135 za účelem výstavby půdních bytů.

Usnesení č.89/17
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 28.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2017 FK Olympii Březová na údržbu areálu hřiště FK v roce 2017. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s FK Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

20.12.2017