1. řádné jednání RM Březová dne 15. ledna 2018

USNESENÍ - ZÁPIS z 1. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 15.1.2018 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: Jiříček Jan, Brandl Josef

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 1. zasedání ZM (26.1.2018)
b) Pravidla pro prodej půdních bytů v čp.81-84 v ul.Sklářská
c) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.1.2018
5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 8.1.2018
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 8.1.2018
c) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 24.11.2017

6. Různé:
a) Delegace na valnou hromadu spol.Sokolovská vodárenská s.r.o.
b) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.213 ul.Bezejmenná
c) Pronájem nebytových prostor – garáž v ul.Bezejmenná
d) Souhlas zřizovatele s přijetím fin.daru pro ZŠ
e) Darovací smlouvy na Ples města
f) Smlouva o reklamě – Ples města
g) Seznam členů zásahové jednotky na rok 2018
h) Žádosti o dotace na základě výzvy Krajského úřadu
i) Příspěvek na úpravu zevnějšku
j) Smlouva o spolupráci – příspěvek na vstupné do bazénu
k) Navýšení kapacity třídy v Základní škole Březová

7. Na vědomí:
a) Informace z jednání s Autobusy Karlovy Vary a.s. ze dne 4.1.2018 (MHD)
b) Informace o budoucím provozování vodohospodářského zařízení novou firmou (jednání dne 4.1.2018)
c) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 8.1.2018

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.1/18
RM doporučuje ZM schválit tento program 1. zasedání ZM
(26.1.2018):
9. Zahájení
10. Volba návrhové komise
11. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
12. Zpráva o činnosti výborů
13. Kontrola úkolů
14. Interpelace občanů
15. Pravidla pro prodej půdních bytů v čp.81-84 v ul.Sklářská
16. Různé
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.2/18
RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro prodej půdních bytů v čp.81-84 u ul.Sklářská dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.3/18
V souladu s usn.ZM č.87/17 ze dne 18.12.2017 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, vedoucím společenských organizací a reprezentantům města za rok 2017 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.4/18
RM schvaluje p.V.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem sestry ve výši 2.000,-- Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.5/18
RM schvaluje p.Ť.M.L. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,-- Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.6/18
RM schvaluje další členku komise kulturní p.Janu Pulko.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.7/18
Zastupitelstvo města podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
a)deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 16.2.2018, která bude jednat o těchto záležitostech:
- o schválení právního jednání, na jehož základě má společnost nabýt nemovitost, resp. právního jednání ve vztahu k nemovitostem, kde hodnota nemovitostí v rámci jednoho právního jednání přesahuje částku 1 000 000,- Kč bez DPH, a to o schválení uzavření smlouvy mezi členem skupiny BMW na straně jedné, městem Sokolov, obcí Vintířov, obcí Lomnice a obcí Dolní Nivy na straně druhé, společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. na straně třetí a společností Sokolovská vodárenská s.r.o. na straně čtvrté, o spolupráci při realizaci průmyslové zóny pro zkušební a inovační centrum „BMW Group Future Mobility Development Center“, podle které se má společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. zavázat k investici do výstavby přívodního vodovodního řadu a kanalizačního řadu a to v termínu předběžně do 31. 3. 2020, přičemž společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. se stane vlastníkem této nově zhotovené infrastruktury, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místarostu města p.Jana Jiříčka a

b) ukládá mu, aby za město, jako za společníka na tomto jednání valné hromady rozhodl o - schválení právního jednání, a to uzavření smlouvy mezi členem
skupiny BMW na straně jedné, městem Sokolov, obcí Vintířov, obcí Lomnice a obcí Dolní Nivy na straně druhé, společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. na straně třetí a společností Sokolovská vodárenská s.r.o. na straně čtvrté, o spolupráci při realizaci průmyslové zóny pro zkušební a inovační centrum „BMW Group Future Mobility Development Center“, podle které se má společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. zavázat k investici do výstavby přívodního vodovodního
řadu a kanalizačního řadu a to v termínu předběžně do 31. 3. 2020, přičemž společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. se stane vlastníkem této nově zhotovené infrastruktury. Návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení. V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat člen rady města p.Brandl Josef.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.8/18 
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.213ul.Bezejmenná (bývalé kadeřnictví).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.9/18
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor – garáž v ul.Bezejmenná p.H.V. na dobu 1 roku tj. od 1.2.2018 do 31.1.2018.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.10/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 2.499,-- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. Praha 1, Vojtěšská 245/1 na obědy pro žáky Základní školy Březová, Komenského 232.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.11/18
RM schvaluje darovací smlouvy na „Ples města 2018“:
J+M autodílny s.r.o. Praha 4 5.000,-- Kč
LIKOST spol.s.r.o.Stará Ovčárna 3.000,-- Kč
Klima-Elektron s.r.o. Karlovy Vary 1.000,-- Kč
Wieland Electric s.r.o. Sokolov 5.000,-- Kč
Agentura Nordproduction Chomutov 1.000,-- Kč
SLOT Group a.s. Karlovy Vary 5.000,-- Kč
OTS s.r.o. Prádelna a Čistírna Svatava 1.500,-- Kč
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.12/18
RM schvaluje Smlouvu o reklamě na „Ples města 2018“ s firmou EUROVIA CS a.s.Praha (5.000,-- Kč). 
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.13/18
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky na rok 2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.14/18
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci:
- Podpora SDH v roce 2018 v celkové částce 270 000,- Kč
- Podpora běžeckých stop 2018/2019 v částce 25 000,- Kč
Březovský lístek 2018 Březová v částce 25 000,- Kč.
- Setkání harmonikářů 2018 Březová v částce 40 000,- Kč
- Festival dechových hudeb 2018 Březová v částce 35 000,- Kč
- Propagační materiály MFC a KD 2018 Březová v částce 60 000,- Kč
- Propagační materiály Březová a integrace – podpora cestovního ruchu 2018 v částce 50 000,- Kč
RM doporučuje ZM schválit přijetí získané dotace.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.15/18
RM doporučuje ZM schválit příspěvek na úpravu zevnějšku pracovníkům MěÚ, starostovi, místostarostovi a členům ZM v souvislosti s uzavíráním manželství nebo v souvislosti se zastupováním města na veřejných občanských obřadech:
- v obřadní místnosti ve výši 400,-- Kč za jednu akci nebo obřad
- mimo obřadní místnost ve výši 600,-- Kč za jednu akci nebo obřad.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.16/18
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci se Sokolovskou bytovou s.r.o. Sokolov, Komenského 77 – poskytnutí občanům starším 60 let slevu ve výši 20,-- Kč ze vstupného pro seniory do krytého bazénu v Sokolově v roce 2018.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.17/18
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v 2.B Základní
školy, Komenského 232, Březová o 4 žáky do 30.6.2018.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin
Zapsala: Kašparová Jana

Březové dne 16.1.2018

Ověřili: Jan Jiříček a Josef Brandl
Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

18.1.2018