1. jednání ZM Březová dne 29. ledna 2018

USNESENÍ z 1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.1.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Janurová, p.Boukal, p.Kortus

2.Projednali:
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Pravidla pro prodej půdních bytů čp.81-84 v ul.Sklářská
2.7. Různé:
a) Delegace na valnou hromadu spol.Sokolovská vodárenská s.r.o.
b) Žádosti o dotaci na základě výzvy Krajského úřadu karlovarského kraje
c) Příspěvek na úpravu zevnějšku
d) Plán práce kontrolního výboru na rok 2018

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace k budoucímu provozování MHD – Sokolov a okolní obce
3.4. Informace o stavu teplofikace Březové

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.2/18
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Pravidla pro prodej půdních bytů čp.81-84 v ul.Sklářská
8. Různé

Usnesení č.3/18
ZM schvaluje Pravidla pro prodej půdních bytů v čp.81-84 v ul.Sklářská.

Usnesení č.4/18
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 
a) deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 16.2.2018, která bude jednat o těchto záležitostech:
- o schválení právního jednání, na jehož základě má společnost nabýt nemovitost, resp. právního jednání ve vztahu k nemovitostem, kde hodnota nemovitostí v rámci jednoho právního jednání přesahuje částku 1 000 000,- Kč bez DPH, a to o schválení uzavření smlouvy mezi členem skupiny BMW na straně jedné, městem Sokolov, obcí Vintířov, obcí Lomnice a obcí Dolní Nivy na straně druhé, společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. na straně třetí a společností Sokolovská vodárenská s.r.o. na straně čtvrté, o spolupráci při realizaci průmyslové zóny pro zkušební a inovační centrum „BMW Group Future Mobility Development Center“, podle které se má společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. zavázat k investici do výstavby přívodního vodovodního řadu a kanalizačního řadu a to v termínu předběžně do 31. 3. 2020, přičemž společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. se stane vlastníkem této nově zhotovené infrastruktury, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místarostu města p.Jana Jiříčka a b) ukládá mu, aby za město, jako za společníka na tomto jednání valné hromady rozhodl o - schválení právního jednání, a to uzavření smlouvy mezi členem skupiny BMW na straně jedné, městem Sokolov, obcí Vintířov, obcí Lomnice a obcí Dolní Nivy na straně druhé, společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. na straně třetí a společností Sokolovská vodárenská s.r.o. na straně čtvrté, o spolupráci při realizaci průmyslové zóny pro zkušební a inovační centrum „BMW Group Future Mobility Development Center“, podle které se má společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. zavázat k investici do výstavby přívodního vodovodního řadu a kanalizačního řadu a to v termínu předběžně do 31.3.2020, přičemž společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. se stane vlastníkem této nově zhotovené infrastruktury. Návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat člen rady města p.Brandl Josef.

Usnesení č.5/18
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na základě výzvy
Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci:
1) Podpora SDH v roce 2018 v celkové částce 270 000,- Kč
2) Podpora běžeckých stop 2018/2019 v částce 25 000,- Kč
3) Březovský lístek 2018 Březová v částce 25 000,- Kč.
4) Setkání harmonikářů 2018 Březová v částce 40 000,- Kč
5) Festival dechových hudeb 2018 Březová v částce 35 000,- Kč
6) Propagační materiály MFC a KD 2018 Březová v částce 60 000,- Kč
7) Propagační materiály Březová a integrace – podpora cestovního ruchu 2018 v částce 50 000,- Kč
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů a schvaluje přijetí získané dotace.

Usnesení č.6/18
ZM schvaluje příspěvek na úpravu zevnějšku pracovníkům MěÚ,starostovi, místostarostovi a členům ZM v souvislosti s uzavíráním manželství nebo v souvislosti se zastupováním města na veřejných občanských obřadech:
- v obřadní místnosti ve výši 400,-- Kč za jednu akci nebo obřad
- mimo obřadní místnost ve výši 600,-- Kč za jednu akci nebo obřad.

Usnesení č.7/18
ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru pro rok 2018.

Schválili: 
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

30.1.2018