2. řádné jednání RM Březová dne 12. února 2018

USNESENÍ - ZÁPIS z 2. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.2.2018 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 2. zasedání ZM (26.2.2018)
b) Ceník vstupného na rodinné oslavy v Baby centru Slunečnice

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 5.2.2018

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 22.1.2018
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.2.2018
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 5.2.2018

6. Různé:
a) Smlouva o zřízení věcného břemene–REKO MS Březová – Okružní+6
b) Dohoda o bezplatném převodu majetku
c) Záměr pronájmu nebytových prostor – Smetanova 155
d) Záměr prodeje nemovitosti čp.34 v Rudolci – hospoda
e) Darovací smlouva – Ples města
f) Výchovná těžba a zpracování dřevní hmoty
g) Výběr zhotovitele veřejné zakázky s názvem: Březová čp. 230, přístavba výtahu k budově MěÚ“
h) Záměr výpůjčky části pozemku p.č.98 v k.ú.Březová
i) Pověření starosty města - stanoviska ve věci územního a stavebního řízení
j) Finanční dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN

7. Na vědomí:
a) Informace České asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství měst
b) Žádost – připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
c) Hromadná stížnost občanů Rudolce na dodávky elektrické energie na ČEZ Distribuce
d) Návrh na ocenění pedagogického pracovníka ke Dni učitelů
e) Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2017
f) Výroční zpráva za r.2017 o činnosti MěÚ o v oblasti poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
g) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 5.2.2018

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.18/18

RM doporučuje ZM schválit tento program 2. zasedání ZM (26.2.2018):

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.19/18
RM schvaluje Ceník vstupného na rodinné oslavy v Baby centru Slunečnice Březová s účinností od 1.4.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.20/18
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části pozemku p.č.201 o výměře 231 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 60,--Kč/m2 od p.S.E.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.21/18
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.101 o výměře 231 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 60,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.22/18
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.23/18
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 o výměře 894 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.24/18
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku pč.377/1 o výměře 800 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.25/18
RM schvaluje p.J.K. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.26/18
RM schvaluje p.V.H.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem druha ve výši 2.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.27/18
RM schvaluje p.P.J. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.28/18
RM schvaluje p.B.K.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000 Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.29/18
RM schvaluje přidělení bytu č.4 v čp.132 na nám.Míru v Březové sl.J.P..
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.30/18
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.7700072012 na pozemcích p.č.98, 234/1, 258/1, 258/4, 275, 421/46, 421/1, 421/44, 421/55, 444/2, 509, 510, 512 a 516 v k.ú.Březová u Sokolova mezi Městem Březová a GasNet s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupena společností GridServices s.r.o. Brno.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.31/18
RM schvaluje Dohodu o bezplatném převedení majetku mezi Městem Březová a MAS Sokolovsko o.p.s.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.32/18
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova na Březové.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.33/18
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje objektu čp.34 v Rudolci – hospoda, včetně st.pozemku č.21/1 v k.ú.Rudolec u Březové, dle znaleckého posudku.
Úhrada nemovitosti je možná dle splátkového kalendáře s danou první splátkou 30% z kupní ceny. Kupní cena musí být splacena do 5 let od podpisu smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.34/18
RM schvaluje darovací smlouvu na „Ples města 2018“ s firmou RESUR spol.s.r.o. Otovice u K.Varů na 1.500,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.35/18
RM schvaluje provedení výchovné těžby a zpracování dřevní hmoty o objemu cca 200 m3 a následného odkoupení vytěžené dřevní hmoty za cenu 106.000,--Kč, společností Plzeňská lesní společnost s.r.o., náměstí Míru 1077/3, Plzeň. Předmětné provedení výchovné těžby bude provedeno na pozemku p.č.836 v k.ú.Lobzy u Březové.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.36/18
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem:“Březová čp.230 přístavba výtahu k budově MěÚ a související úpravy“ společnost BAUPORT s.r.o. Praha. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.37/18
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.98 o výměře 8 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.38/18
RM v souladu s § 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších zákonů, pověřuje starostu města p.Boudu Miroslava rozhodováním o úkonech obce, jako účastníka v rámci územního a stavebního řízení (schválení a podpis vyjádření obce).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.39/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 2190,--Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. Praha 1, Vojtěšská 245/1 na obědy pro žákyni Základní školy Březová,Komenského 232.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin
Zapsala: Kašparová Jana

Březové dne 13.2.2018

Ověřili: Jan Jiříček a Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

14.2.2018