2. jednání ZM Březová dne 26. února 2018

USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.2.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Janurová, p.Boukal, Bc.Nikodém

2.Projednali:
2.1. Navržený program 2. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Různé:
a) Odkoupení části pozemku p.č.201 v k.ú.Kamenice
b) Záměr prodeje části pozemku p.č.101 v k.ú.Kamenice
c) Záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 v k.ú. Vranov u Rovné
d) Záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová
e) Záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová
f) Záměr prodeje objektu čp.34 v Rudolci – hospoda
g) Žádosti o dotace

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informaci o přípravě nového územního plánu města
3.4. Stav přípravy rozpočtu na rok 2018 (pracovní jednání)       

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.8/18
ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Různé

Usnesení č.9/18
ZM schvaluje odkoupení části pozemku p.č.201 o výměře 231 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 60,--Kč/m2 od p.S.E.

Usnesení č.10/18
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.101 o výměře 231 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 60,--Kč/m2.

Usnesení č.11/18
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.12/18
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 o výměře 894 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Usnesení č.13/18
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře 800 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Usnesení č.14/18
ZM schvaluje záměr prodeje objektu čp.34 v Rudolci – hospoda, včetně st.pozemku č.21/1 v k.ú.Rudolec u Březové, dle znaleckého posudku.
Úhrada nemovitosti je možná dle splátkového kalendáře s danou první splátkou 30% z kupní ceny. Kupní cena musí být splacena do 5 let od podpisu smlouvy. ZM si vyhrazuje právo na zrušení záměru (bez udání důvodu).

Usnesení č.15/18
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje a souhlasí s přijetím dotace a s předfinancováním projektů:

  1. Podpora JSDH na pořízení Dopravního automobilu ve výši 450 000,- Kč
  2. Obnova barokní kaple v obci Kostelní Bříza ve výši 500 000,- Kč.

ZM dále schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu po vyhlášení aktuální výzvy a podmínek MV. ZM souhlasí s přijetím dotace a s předfinancováním projektu nákupu Dopravního automobilu za předpokladu, že budou získány dotace od obou poskytovatelů.

ZM pověřuje starostu města podpisem žádostí a ostatních souvisejících dokumentů.

Schválili: Miroslav Bouda, starosta města, Jan Jiříček, místostarosta města

V Březové dne 27.2.2018

Zapsala: Jana Kašparová

28.2.2018