3. řádné jednání RM Březová dne 12. března 2018

USNESENÍ - ZÁPIS ze 3. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.3.2018 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Runtová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 3. zasedání ZM (26.3.2018)
b) Rozpočet města na rok 2018
c) Pravidla rozpočtového procesu na rok 2018
d) OZV č.1/2018 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 5.3.2018
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.3.2018

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.3.2018
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 5.3.2018

6. Různé:
a) Komisionářská smlouva – Krajská knihovna Karlovy Vary
b) Výběr dopravce MHD od r.2019
c) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
d) Konkursní řízení na obsazení ředitele/ky Mateřské školy, Smetanova 218, Březová
e) Výběr zhotovitele akce „Zastřešení tribuny na sportovním stadionu p.p.č.444/5 v k.ú.Březová u Sokolova“
f) Výběr zhotovitele akce „Březová, ul.Okružní – parkovací stání u stpč.311-364“
g) Nepeněžitý vklad spol.Sokolovská vodárenská s.r.o. v rámci realizace akce „Zasíťování pro 18 RD Výsluní, Březová u Sokolova“
h) Nepeněžitý vklad spol.Sokolovská vodárenská s.r.o. v rámci realizace akce „Zasíťování pro RD a řadové domy v lokalitě bývalých školek Drahotín“
i) Pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
j) Výpůjčka části pozemku p.č.98 v k.ú.Březová u Sokolova
k) Zrušení usnesení ZM č.56/17
l) Záměr prodeje pozemků p.č.651/82 a 651/83 v k.ú.Kamenice
m) Zrušení usnesení ZM č.76/16
n) Bezúplatné nabytí části silnice č.III/21024 v k.ú.Kamenice
o) Záměr prodeje části pozemku p.č.444/261 v k.p.Březová u Sokolova
p) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.132 na nám.Míru
q) Úleva na nájemném v nebytových prostorách čp.132 na nám.Míru
r) Záměr pronájmu nebytových prostor čp.132 na nám.Míru
s) Záměr pronájmu prodloužení nebytových prostor v čp.136 na nám.Míru
t) Záměr pronájmu prodloužení nebytových prostor v čp.136-137 na nám.Míru
u) Zajištění nového vnitřního interiéru budovy MěÚ

7. Na vědomí:
a) Zápis z pracovního setkání s Policí Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 5.3.2018
b) Návrh na sportovce Karlovarského kraje za rok 2017
c) Žádost o přijetí na dubnovém ZM – osobní představení kandidáta do Senátu ČR p. Josefa Zicklera
d) Dopis zastupitelům města od p.H.Zense, předsedy ZO ČSCH Kostelní Bříza
e) Zápis z jednání valné hromady obch.spol.Sokolovská vodárenská s.r.o. ze dne 16.2.2018

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.40/18
RM doporučuje ZM schválit tento program 3. zasedání ZM (26.3.2018):

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. Rozpočet města na rok 2018
  8. Pravidla rozpočtového procesu na rok 2018
  9. OZV č.1/2018 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání,odstraňování komunálních odpadů
  10. Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.41/18
RM doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2018 dle předloženého návrhu.                                                                      
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.42/18
RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového procesu na rok 2018 dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.43/18
RM schvaluje odpisový plán pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Březová, okres Sokolov, dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.44/18
RM schvaluje odpisový plán pro rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11, dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.45/18
RM schvaluje odpisový plán pro rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218, dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.46/18
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 785.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 FK Olympie Březová na celoroční činnost klubu a jeho družstev a na vybavení.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.47/18
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 267.300 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 TJ Olympie Březová na činnost oddílů TJ Olympie Březová (startovné, cestovné, pořádání turnajů a soutěží, pronájmy sportovišť, vybavení) v roce 2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.48/17
RM schvaluje přidělení bytu č.3 v čp.121 ul.Komenského sl.K.I.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.48/17
RM schvaluje p.P.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.49/18
RM schvaluje Komisionářskou smlouvu s Krajskou knihovnou Karlovy Vary na zajištění prezentace a prodej zboží.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.50/18
RM doporučuje ZM schválit navržený postup a podmínky výběru dopravce zajišťujícího provoz městské hromadné dopravy v Sokolově pro roky 2019 až 2028 dle přílohy.
Dále RM doporučuje ZM schválit smlouvu o společném zadávání mezi zúčastněnými městy, která je přílohou.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.51/18
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 19.251,--Kč s p.V.J.. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za období 5-7,9,11-12/2017 a 1/2018 (od 3/2018 ve 13ti měsíčních splátkách ve výši 1.500,--Kč,přičemž poslední splátka bude ve výši 1.251,- Kč)
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.52/18
RM v souladu s ust.§ 166 odst.2 zák.č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a §3 vyhl.č.54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele- ředitelky Mateřské školy, Smetanova 218, Březová s nástupem od 1.7.2018 (bližší informace budou vyvěšeny na webových stránkách města a na vývěsních místech v Březové).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.53/18
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Zastřešení tribuny na sportovním stadionu p.p.č. 444/5 v k.ú.Březová u Sokolova“ společnost Strojírny Cheb a.s.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.54/18
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Březová, ul.Okružní – parkovací stání u stpč.311-364“ společnost František Rakaš Březová, Hlavní 102.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.55/18
RM doporučuje ZM podle § 85 odst. 2 písm. e) a podle § 85 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích schválit:
- změnu své účasti ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., se sídlem 356 01 Sokolov, Nádražní 544, IČ: 26348675, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14544, tedy o zvýšení své účasti v této společnosti nepeněžitým vkladem
- nepeněžitý vklad do této společnosti, představující část rozvodné kanalizační a vodovodní sítě v rámci realizace akce „Zasíťování pro 18 RD Výsluní Březová u Sokolova“, který je specifikován v příloze, v účetní hodnotě:
Celkem: ……………………………………… 4.350.132,79 Kč včetně DPH z toho:
Vodovodní sítě:………………………1.088.967,19 Kč včetně DPH
Kanalizační sítě:…………………3.261.165,60 Kč včetně DPH
Vklad bude tento majetek započítán částkou určenou posudkem znalce určeným pro ocenění nepeněžitých vkladů, Ing. Jaroslavou Medvědovou, Litohlavy 88, č. 503/2014; o takto stanovenou částku se zvýší hodnota podílu obce/města Březová, IČ: 00259250 ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. ve vztahu k celkovému základnímu kapitálu této společnosti.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.56/18
RM doporučuje ZM podle § 85 odst. 2 písm. e) a podle § 85 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích schválit:
- změnu své účasti ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., se sídlem 356 01 Sokolov, Nádražní 544, IČ: 26348675, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14544, tedy o zvýšení své účasti v této společnosti nepeněžitým vkladem
- nepeněžitý vklad do této společnosti, představující část rozvodné kanalizační a vodovodní sítě v rámci realizace akce „Zasíťování pro RD a řadové domy v lokalitě bývalých školek Drahotín“, který je specifikován v příloze, v účetní hodnotě:
Celkem: ……………………………………… 922.625,-Kč včetně DPH z toho:
Vodovodní sítě:………………………198.250,-Kč včetně DPH
Kanalizační sítě:…………………724.375,-Kč včetně DPH
Vklad bude tento majetek započítán částkou určenou posudkem znalce určeným pro ocenění nepeněžitých vkladů, Ing. Jaroslavou Medvědovou, Litohlavy 88, č. 503/2014; o takto stanovenou částku se zvýší hodnota podílu obce/města Březová, IČ: 00259250 ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. ve vztahu k celkovému základnímu kapitálu této společnosti.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.57/18
RM schvaluje pronájem nebytových prostor (sklad) v čp.155 ul.Smetanova firmě Bauport s.r.o., Praha od 1.4.2018 do 31.12.2022.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.58/18
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.98 o výměře 8 m2 v k.ú.Březová u Sokolova p.Č.P. na dobu neurčitou.
RM ověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.59/18
RM doporučuje ZM zrušit usn.č.56/17, kterým byl schválen prodej dílu „a“ o výměře 30 m2 a dílu „b“ o výměře 60 m2 z pozemku p.č.651/74 v k.ú.Kamenice u Březové.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.60/18
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků p.č.651/82 o výměře 30 m2 a p.č.651/83 o výměře 60 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 120,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.61/18
RM doporučuje ZM zrušit usn.č.76/16, kterým bylo schváleno bezúplatné nabytí části silnice č.III/21024, ve staničení 1,265-2,700 km v intravilánu místní části Kamenice, včetně části pozemků p.č.737 v k.ú.Kamenice u Březové od Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.62/18
RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí části silnice č.III/21024, včetně pozemku p.č.737/1 o výměře 14 599 m2 v k.ú.Kamenice u Březové od Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.63/18
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.444/261 o výměře cca 70 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 160,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.64/18
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.132 na nám.Míru k 31.5.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.65/18
RM schvaluje 50% úlevu na nájemném v nebytových prostorách čp.132 na nám.Míru za období březen – květen 2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.66/18
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor (prodejna) v čp.132 na nám.Míru.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.67/18
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor (kadeřnictví) v čp.136 na nám.Míru.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.68/18
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor (prodejna) v čp.136-137 na nám.Míru.  
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.69/18
RM pověřuje společnost PRO TEBE live, o.s., Hájek 27, Ostrov zajištěním přípravy a samotné realizace vnitřního interiéru budovy MěÚ.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová J.

Březové dne 13.3.2018

Ověřili: Jan Jiříček a Eva Runtová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

13.3.2018