3. jednání ZM Březová dne 26. března 2018

USNESENÍ ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.3.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:Mgr.Halčinská,p.Peterka,p.Královec

2.Projednali:
2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozpočet města na rok 2018
2.7. Pravidla rozpočtového procesu na rok 2018
2.8. OZV č.1/2018 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
2.9. Různé: 
a) Individuální dotace – FK Olympie Březová
b) Individuální dotace – TJ Olympie Březová   
c) Výběr dopravce MHD od r.2019
d) Zrušení usn.ZM č.78/17 z 27.11.2017
e) Nepeněžitý vklad spol.Sokolovská vodárenská s.r.o. v rámci realizace akce „Zasíťování pro 18 RD Výsluní, Březová u Sokolova“
f) Nepeněžitý vklad spol.Sokolovská vodárenská s.r.o. v rámci realizace akce „Zasíťování pro RD a řadové domy v lokalitě bývalých školek Drahotín“
g) Prodej objektu čp.34 v Rudolci – hospoda
h) Záměr prodeje pozemků p.č.651/82 a 651/83 v k.ú.Kamenice
i) Zrušení usnesení ZM č.76/16
j) Bezúplatné nabytí části silnice č.III/21024 v k.ú.Kamenice
k) Záměr prodeje části pozemku p.č.444/261 v k.p.Březová u Sokolova
l) Plán práce finančního výboru v roce 2018
m) Delegace na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Žádost o přijetí na dubnovém ZM – osobní představení kandidáta do Senátu ČR p. Josefa Zicklera
3.4. Dopis zastupitelům města od p.H.Zense, předsedy ZO ČSCH Kostelní Bříza
3.5. Zápisy finančního výboru o provedených kontrolách hospodaření příspěvkových organizací v roce 2017 

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.16/18
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočet města na rok 2018
8. Pravidla rozpočtového procesu na rok 2018
9. OZV č.1/2018 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
10.Různé

Usnesení č.17/18
ZM schvaluje rozpočet města Březová na rok 2018 dle předloženého návrhu:
Příjmy rozpočtu města 84.639,554 tis. Kč, výdaje rozpočtu města 124.689,754 tis. Kč (v tom běžné výdaje 83.958,754 tis. Kč a investiční–kapitálové výdaje 40.731,000 tis. Kč).
Tvorba sociálního fondu – příjem z rozpočtu města 445,000 tis.Kč, čerpání sociálního fondu–výdaje fondu 445,000 tis. Kč.
Příjmy vč. Sociálního fondu (před konsolidací) celkem 85.084,5544 tis. Kč.
Výdaje vč. Sociálního fondu celkem 125.134,7544 tis. Kč.
Rozpočet se schvaluje schodkový (- 40.050,200 tis. Kč) s těmito financujícími položkami:
Použití prostředků hospodaření minulých let:(+) 42.500,000 tis. Kč, splátky úvěrů: (-) 2.449,800 tis. Kč. 
Závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2018 se stanovují dle tabulkové části „Výdaje“.

Usnesení č.18/18
ZM schvaluje Pravidla rozpočtového procesu na rok 2018 dle předloženého návrhu.

Usnesení č.19/18
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č.20/18
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 785.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 FK Olympie Březová na celoroční činnost klubu a jeho družstev a na vybavení. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s FK Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 21/18
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 267.300 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 TJ Olympie Březová na činnost oddílů TJ Olympie Březová (startovné, cestovné, pořádání turnajů a soutěží, pronájmy sportovišť, vybavení) v roce 2018. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s TJ Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.22/18
ZM schvaluje navržený postup a podmínky výběru dopravce zajišťujícího provoz městské hromadné dopravy v Sokolově pro roky 2019 až 2028 dle přílohy. ZM dále schvaluje smlouvu o společném zadávání mezi zúčastněnými městy, která je přílohou a pověřuje starostu města podpisem všech dokumentů souvisejících s výběrem dopravce.

Usnesení č.23/18
ZM ruší své usnesení č.78/17 z 27.11.2017 z důvodu upřesnění  nepeněžitého vkladu do spol.Sokolovská vodárenská s.r.o. v souvislosti s realizací akce „Zasíťování pro 18 RD Výsluní Březová u Sokolova.

Usnesení č.24/18
ZM podle § 85 odst. 2 písm. e) a podle § 85 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje:
- změnu své účasti ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., se sídlem 356 01 Sokolov, Nádražní 544, IČ: 26348675, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14544, tedy o zvýšení své účasti v této společnosti nepeněžitým vkladem
- nepeněžitý vklad do této společnosti, představující část rozvodné kanalizační a vodovodní sítě v rámci realizace akce „Zasíťování pro 18 RD Výsluní Březová u Sokolova“, který je specifikován v příloze, v účetní hodnotě:
Celkem: ……………………………………… 4.350.132,79 Kč včetně DPH z toho:
Vodovodní sítě:………………………1.088.967,19 Kč včetně DPH
Kanalizační sítě:…………………3.261.165,60 Kč včetně DPH
Vklad bude tento majetek započítán částkou určenou posudkem znalce určeným pro ocenění nepeněžitých vkladů, Ing. Jaroslavou Medvědovou, Litohlavy 88, č. 503/2014; o takto stanovenou částku se zvýší hodnota podílu obce/města Březová, IČ: 00259250 ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. ve vztahu k celkovému základnímu kapitálu této společnosti.

Usnesení č.25/18
ZM podle § 85 odst. 2 písm. e) a podle § 85 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje:
- změnu své účasti ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., se sídlem 356 01 Sokolov, Nádražní 544, IČ: 26348675, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14544, tedy o zvýšení své účasti v této společnosti nepeněžitým vkladem - nepeněžitý vklad do této společnosti, představující část rozvodné kanalizační a vodovodní sítě v rámci realizace akce „Zasíťování pro RD a řadové domy v lokalitě bývalých školek Drahotín“, který je specifikován v příloze, v účetní hodnotě:
Celkem: ……………………………………… 922.625,-Kč včetně DPH z toho:
Vodovodní sítě:………………………198.250,-Kč včetně DPH
Kanalizační sítě:…………………724.375,-Kč včetně DPH
Vklad bude tento majetek započítán částkou určenou posudkem znalce určeným pro ocenění nepeněžitých vkladů, Ing. Jaroslavou Medvědovou, Litohlavy 88, č. 503/2014; o takto stanovenou částku se zvýší hodnota podílu obce/města Březová, IČ: 00259250 ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. ve vztahu k celkovému základnímu kapitálu této společnosti.

Usnesení č.26/18
ZM schvaluje prodej objektu čp.34 v Rudolci – hospoda, včetně st.pozemku č.21/1 v k.ú.Rudolec u Březové, dle znaleckého posudku č. 3355-081/2017 p.S.F.
Úhrada nemovitosti bude dle splátkového kalendáře s první splátkou 30% z kupní ceny. Kupní cena musí být splacena do 5 let od podpisu smlouvy.
ZM pověřuje starostu města odpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.27/18
ZM ruší své usn.č.56/17, kterým byl schválen prodej dílu „a“ o výměře 30 m2 a dílu „b“ o výměře 60 m2 z pozemku p.č.651/74 v k.ú.Kamenice u Březové.

Usnesení č.28/18
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.651/82 o výměře 30 m2 a p.č.651/83 o výměře 60 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.29/18
ZM ruší své usn.č.76/16, kterým bylo schváleno bezúplatné nabytí části silnice č.III/21024, ve staničení 1,265-2,700 km v intravilánu místní části Kamenice, včetně části pozemků p.č.737 v k.ú.Kamenice u Březové od Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.

Usnesení č.30/18
ZM schvaluje bezúplatné nabytí části silnice č.III/21024, včetně pozemku p.č.737/1 o výměře 14 599 m2 v k.ú.Kamenice u Březové od Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.

Usnesení č.31/18
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.444/261 o výměře cca 70 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 160,--Kč/m2.

Usnesení č.32/18
ZM schvaluje plán práce finančního výboru v roce 2018.

Usnesení č.33/18
Zastupitelstvo města Březová podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

1.Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 20.4.2018, která bude jednat o těchto záležitostech:

  1. zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017 a o stavu majetku společnosti,
  2. roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2017,
  3. zpráva dozorčí rady společnosti,
  4. schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2017 a použití zisku,
  5. projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2017
  6. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
  7. projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků,
  8. rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města Jana Jiříčka, a

2. ukládá mu, aby za město Březová jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou hromadu společnosti:
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2017 a návrhu na rozdělení zisku,
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2017
- o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
- projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků,
- o rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat p.Josef Brandl, člen rady města.

3. přebírá závazek k nepeněžitému vkladu v hodnotě 5 141 000,- Kč do základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
4. schvaluje splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem, který je podrobně popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku č. 561/2018 znalkyně Ing. Jaroslavy Medvědové,
5. uděluje oprávnění podepsat listiny spojené se zvýšením vkladu do základního kapitálu společnosti starostovi města.

Schválili: Miroslav Bouda, starosta města

Jan Jiříček, místostarosta města

V Březové dne 27.3.2018

Zapsala: Jana Kašparová

29.3.2018