4. řádné jednání RM Březová dne 9. dubna 2018

USNESENÍ - ZÁPIS ze 4. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.4.2018 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 4. zasedání ZM (23.4.2018)
b) Účetní závěrka města k 31.12.2017
c) Rozbor hospodaření města za rok 2017
d) Závěrečný účet města za rok 2017

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22.3.2018 a 5.4.2018
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4.4.2018

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.4.2018
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 4.4.2018

6. Různé:
a) Darovací smlouva – ples města
b) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
c) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
d) Pronájem nebytových prostor čp.137 na nám.Míru
e) Pronájem nebytových prostor v čp.136 na nám.Míru – kadeřnictví
f) Pronájem nebytových prostor v čp.132 na nám.Míru
g) Změna doby trvání nájemní smlouvy v čp.139 na nám.Míru
h) Záměr výpůjčky části pozemku p.č.836/1 a 836/2 v k.ú.Lobzy
i) Jmenování členů konkursní komise – ředitel(ka) Mateřské školy
j) Souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské školy, Komenského 11 do projektu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“

7. Na vědomí:
a) Dopis Krajského úřadu Karlovy Vary – neocenění navržených pedagogických pracovníků v rámci Dne učitelů 2018
b) Inventarizační zprávu za rok 2017
c) Zápis z porady jednatelů ze dne 29.3.2018
d) Informace k doplnění Územního plánu – větrný park v Lobzech
e) Využití sklepních prostor v čp.120 a 121 v ul.Komenského
f) Studie využití veřejného prostranství – park u MZS  

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.70/18
RM doporučuje ZM schválit tento program 4. zasedání ZM (23.4.2018):

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Účetní závěrka města k 31.12.2017
  7. Rozbor hospodaření města za rok 2017
  8. Závěrečný účet města za rok 2017
  9. Interpelace občanů
  10. Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.71/18
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města k 31. 12. 2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.72/18
RM doporučuje ZM schválit Rozbor hospodaření města Březová za rok 2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.73/18
RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města Březová za rok 2017 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2017, a vyslovit souhlas s hospodařením města v roce 2017 bez výhrad.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.74/18
RM schvaluje vyřazení zbytného, nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu (DHM – stavby 57.750,- Kč, DHM – věci a soubory 411.296,91 Kč, DDHM 383.785,39 Kč, DDNM 51.630,50 Kč, podrozvaha – hmotný majetek do 3.000 Kč 9.099,80 Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.75/18
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová, okres Sokolov k 31. 12. 2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.76/18
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11 k 31. 12. 2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.77/18
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218 k 31. 12. 2017.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.78/18
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 AMK Březová – klubu cyklotrialu v AČR na sportovní činnost a zajištění soutěží Mistrovství Evropy 2018 a MČR, Přebor Čech a Moravy 2018 v biketrialu.
Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.79/18
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 19.999 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 florbalovému klubu FbK Démoni Březová, z.s. na provoz dětského florbalového kroužku, pořízení vybavení, zajištění turnajů a soustředění, pořádání akcí v roce 2018. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 19.999 Kč s Florbalovým klubem FbK Démoni Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.80/18
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 19.900 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 florbalovému klubu FbK Démoni Březová, z.s. na činnost klubu, účast v Amatérské florbalové lize, pořízení vybavení, úhradu pronájmů a startovného v roce 2018. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 19.900 Kč s florbalovým klubem FbK Démoni Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.81/18
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 Trial Teamu Březová v AČR na pořádání a zajištění Mezinárodního mistrovství ČR v trialu a (Březovské šlapačky) a MS družstev v trialu (Trial národů) v roce 2018. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Trial Teamem Březová v AČR a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Paní Šafnerová požádala dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.82/18
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 Pionýru, z.s. – PS Březová na činnost oddílů, zajištění akcí pro děti, údržbu PTZ Bystřina, úhradu energií v roce 2018. Z dotace nebude hrazeno stravování.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.83/18
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 p.N.M. na zajištění Letního dětského tábora Vránov – částečnou úhradu nájmu areálu tábora v roce 2018. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč s p.N.M. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.84/18
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 SH ČMS - SDH Březová na zajištění letního tábora Mladých hasičů Březová (pronájem areálu, vstupné na akce a aktivity v rámci LT atd.), na materiální vybavení MH Březová, na vybavení klubovny, příp. zajištění soutěží družstev mladých hasičů v roce 2018. Z dotace nebude hrazeno stravování. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč se SH ČMS - SDH Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.85/18
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 ZO Českého svazu chovatelů Kostelní Bříza na zajištění chovatelských výstav v roce 2018. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč se ZO Českého svazu chovatelů Kostelní Bříza a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.86/18
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 Střední škole živnostenské Sokolov na zajištění 10. regionálního veletrhu studentských fiktivních firem v roce 2018. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000 Kč se Střední školou živnostenskou Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.87/18
RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Březová v roce 2018 Nadačnímu fondu Gaudeamus na XXVII. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.88/18
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč CK TEAM BIKE Březová, z.s. jako ocenění za činnost a reprezentaci města v roce 2017. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč s CK TEAM BIKE Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.89/18
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč Tělovýchovné unii Sokolov, z.s.  jako ocenění za činnost v roce 2017. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč s Tělovýchovnou unií Sokolov, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.90/18
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč ZO Českého svazu včelařů Kynšperk nad Ohří jako ocenění za činnost v roce 2017. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč se ZO Českého svazu včelařů Kynšperk nad Ohří a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.91/18
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč ZKO Březová u Sokolova č. 766 jako ocenění za činnost v roce 2017. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč se ZKO Březová u Sokolova č. 766 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.92/18
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč spolku Drosera z.s. Bublava jako ocenění za činnost a za zajištění provozu Záchranné stanice pro handicapované živočichy v roce 2017. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč se spolkem DROSERA, z.s. Bublava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.93/18
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.600 Kč Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., MO Sokolov jako ocenění za zajištění rekondiční péče o občany Březové v roce 2017. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 1.600 Kč se Svazem tělesně postižených v ČR, z.s., MO Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.94/18
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., ZO Sokolov jako ocenění za činnost v roce 2017. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč se Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., ZO Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.95/18
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč ČSZ Březová jako ocenění činnosti spolku v roce 2017. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč s ČZS Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.96/18
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč spolku OS Střípky Sokolov jako ocenění za činnost v roce 2016. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč se spolkem OS Střípky Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.97/18
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč ČČK Cheb - MS ČČK Březová, jako ocenění činnosti MS ČČK v roce 2017. Dar je určen výhradně pro zajištění potřeb MS ČČK Březová. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 s ČČK Cheb - MS ČČK Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.98/18
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Agentuře osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s., Sokolov, jako ocenění činnosti Agentury v roce 2017. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč s Agenturou osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s., Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.99/18
RM neschvaluje finanční příspěvek pro Projekt Regionální televize Regionzapad.cz pro rok 2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.100/18
RM schvaluje p.M.G. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,- Kč .
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.101/18
RM schvaluje p.K.L.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,- Kč .
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.102/18
RM schvaluje p.Š.J. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,- Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.103/18
RM schvaluje p.P.Z.J.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,- Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.104/18
RM schvaluje p.P.E.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,- Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.105/18
RM schvaluje p.S.E. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,- Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.106/18
RM schvaluje darovací smlouvu na „Ples města 2018“ s Českou spořitelnou a.s. na 2.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.107/18
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 39.448,--Kč s p.V.P.. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za období 4/2017, vyúčtování topné sezony 2013, 2014, 2016 a penále.
(od 3/2018 ve 14 měsíčních splátkách ve výši 3.000,--Kč, přičemž poslední splátka bude ve výši 448,--Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.108/18
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 9.349,--Kč s p.N.L.. Dluh je za vyúčtování topné sezony 2017.
(od 4/2018 v 7 měsíčních splátkách ve výši 1.500,--Kč, přičemž poslední splátka bude ve výši 349,--Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.109/18
RM schvaluje pronájem nebytových prostor (obchod+občerstvení) v čp.137 na nám.Míru p. N.N.H. na dobu 5 let tj. od 1.5.2018 do 30.4.2023.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.110/18
RM schvaluje pronájem nebytových prostor (kadeřnictví) v čp.136 na nám.Míru p.V.D. na dobu 5 let tj. od 1.5.2018 do 30.4.2023.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.111/18
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.132 na nám.Míru p.H.E.na dobu 1 roku tj. od 1.9.2018 do 31.8.2019.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.112/18
RM schvaluje změnu doby trvání nájemní smlouvy bytu č.3 v čp.139 na nám.Míru z doby určité na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.113/18
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.836/1 o výměře 29 m2 a pozemku p.č.836/2 v k.ú.Lobzy u Březové na dobu určitou do 31.12.2025.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.114/18
RM jmenuje tyto členy konkursní komise pro otevírání, posuzování a hodnocení konkursního řízení na výběr ředitele/ředitelky Mateřské školy Březová, Smetanova 218:
Šafnerová Květoslava – za zřizovatele – předsedkyně
Ing.Cíchová Eva – za Krajský úřad Karlovarského kraje
Hornerová Jitka – za Mateřskou školu, Komenského 11
Rajhelová Veronika – za Mateřskou školu, Smetanova 218
Mgr.Petlíková Jaroslava – za Českou školní inspekci
Fialová Lenka – tajemnice komise
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.115/18
RM souhlasí se zapojením Mateřské školy, Komenského 11 do projektu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“ v rámci projektu kraje, financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dokumentu.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin.

Zapsala: Kašparová Jana

Březové dne 10.4.2018

Ověřili: Jan Jiříček a Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

11.4.2018