1. mimořádné jednání ZM Březová dne 22. ledna 2018

USNESENÍ z  1. mimořádného jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 22.1.2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  p.Peterka, Mgr.Halčinská, p.Královec

2.Projednali:
a) Záměr účasti projektu „Realizace dvou vodních nádrží v obci Rudolec“ do programu spolupráce „Interreg CENTRAL EUROPE“

3.Přijali toto usnesení:

Usnesení č.1/18
ZM schvaluje účast města Březová v projektu programu Interreg
CENTRAL EUROPE, prioritní osa 3, cíl 3.3 „Inteligentní zeleň pro udržitelné hospodaření s vodou v městských oblastech – městské mokřady pro úpravu vody a biologické rozmanitosti, včetně obnovy zásob podzemních vod“. ZM dále uděluje souhlas s realizací projektu „Dvou vodních nádrží v Rudolci na p.p.č.57/1, 133/1, 960/4 a 960/1 v k.ú.Rudolec u Březové“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného prohlášení o účasti města Březová ve výše uvedeném projektu, včetně souhlasu s realizací akce na parcelách v rozsahu dle projektové dokumentace.

Schválili: Jan Jiříček - místostarosta města, Miroslav Bouda - starosta města

23.1.2018