1. mimořádné jednání RM Březová dne 16. dubna 2018

USNESENÍ - ZÁPIS z 1.mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 16.4.2018 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1.Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2.Program jednání:

a) Výběr zhotovitele akce „Investice do ZŠ Březová“
b) Výběr zhotovitele akce „Pořízení velkokapacitní cisterny k zajištění připravenosti JSDH Březová na důsledky změn klimatu“

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.116/18
Rada města Březová souhlasí s výběrem zhotovitel veřejné zakázky s názvem: Investice do ZŠ Březová“, kterým je společnost Stavby Trubač, s.r.o. Svatava, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.117/18
Rada města Březová souhlasí s výběrem zhotovitel veřejné zakázky s názvem: „Pořízení velkokapacitní cisterny k zajištění připravenosti JSDH Březová na důsledky změn klimatu“, kterým je společnost THT Polička, s. r. o, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.45 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

19.4.2018