4. jednání ZM Březová dne 23. dubna 2018

USNESENÍ ze  4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 23.4.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: Mgr.Bedeč,p.Boukal,p.Janurová

2.Projednali:
2.1. Navržený program 4. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Účetní závěrka města k 31.12.2017
2.7. Rozbor hospodaření města za rok 2017
2.8. Závěrečný účet města za rok 2017
2.9. Různé:
a) Individuální dotace – AMK - klub cyklotriálu    
b) Individuální dotace – Pionýr z.s. – PS
c) Prodej pozemků p.č.651/82 a p.č.651/83 v k.ú. Kamenice
d) Prodloužení termínu pro dostavbu rodinného domu-kolaudaci
e) Prodej bytu č.10 v čp.83 ul.Sklářská

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace k doplnění Územního plánu – větrný park v Lobzech

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.34/18
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Účetní závěrka města k 31.12.2017
8. Rozbor hospodaření města za rok 2017
9. Závěrečný účet města za rok 2017
10.Různé

Usnesení č.35/18
ZM schvaluje účetní závěrku města k 31. 12. 2017.

Usnesení č.36/18
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Březová za rok 2017.

Usnesení č.37/18
ZM schvaluje Závěrečný účet města Březová za rok 2017 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2017 a vyslovuje souhlas s hospodařením města v roce 2017 bez výhrad.

Usnesení č.38/18
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 AMK Březová – klubu cyklotrialu v AČR na sportovní činnost a zajištění soutěží Mistrovství Evropy 2018 a MČR, Přebor Čech a Moravy 2018 v biketrialu. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s AMK Březová-klubu cyklotrialu a pověřuje místostarostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.39/18
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 Pionýru, z.s. – PS Březová na činnost oddílů, zajištění akcí pro děti, údržbu PTZ Bystřina, úhradu energií v roce 2018. Z dotace nebude hrazeno stravování. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Pionýr z.s. – PS a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.40/18
ZM schvaluje prodej pozemků p.č.651/82 o výměře cca 30 m2 a p.č.651/83 o výměře 60 m2 v k.ú. Kamenice u Březové manželům R.a V.V. za cenu 120,--Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č.41/18
ZM schvaluje p.M.M. prodloužení termínu pro dostavbu rodinného domu-kolaudaci na p.p.č.483/13 v k.p.Březová u Sokolova do 28.2.2021 s podmínkou, že do konce roku 2018 budou provedeny terénní úpravy pozemku. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke kupní smlouvě.

Usnesení č.42/18
ZM schvaluje prodej bytu č.10 v čp.83 ul.Sklářská manželům H.a M.P. bytem tamtéž za cenu 164.374,28 Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:  Miroslav Bouda, starosta města, Jan Jiříček, místostarosta města

V Březové dne 24.4.2018

Zapsala: Jana Kašparová

24.4.2018