5. řádné jednání RM Březová dne 14. května 2018

USNESENÍ - ZÁPIS z 5. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 14.5.2018 od 10.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Šafnerová, p.Runtová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 5. zasedání ZM (28.5.2018)
b) 1.Rozpočtové opatření v roce 2018
c) Analýza GDPR pro Městský úřad
d) Směrnice č.1/2018 k ochraně osobních údajů

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.5.2018
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.5.2018

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 18.4.2018 a z místního šetření dne 25.4.2018
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 9.5.2018

6. Různé:
a) Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů a Smlouva o poskytování služeb pověřence
b) Dodatek o nájmu nebytových prostor s Českou poštou
c) Pronájem nebytových prostor v čp.213 ul. Bezejmenná (kadeřnictví)
d) Podnájem v nájmu bytu č.2 v čp.132 na nám.Míru
e) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru
f) Záměr pronájmu nebytových prostor – restaurace Kamenice
g) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 ul. Komenského (bowling)
h) Přechod nájmu bytu č.10 v čp.82 ul. Sklářská
i) Přechod nájmu bytu č.9 v čp.83 ul. Sklářská
j) Prodej bytu č.7 v čp.83 v ul. Sklářská
k) Výpůjčka části pozemku p.č.836/1 v k.ú. Lobzy
l) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti  na pozemku p.č.352/14 v k.ú. Kostelní Bříza
m) Vyřazení majetku města
n) Výběr zhotovitele akce „Kaple hřbitov Březová“
o) Smlouva o bezúplatném převodu – radiostanice pro SDH
p) Záměr pronájmu části pozemku p.č.232/1 v k.ú.Březová
r) Zrušení usn.č.64/18 – ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.132 na nám.Míru k 31.5.2018
s) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.132 na nám.Míru k 31.8.2018

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.118/18
RM doporučuje ZM schválit tento program 8. zasedání ZM (28.5.2018):

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. Rozpočtové opatření v roce 2018
  8. Různé

Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.119/18
RM doporučuje ZM schválit 1. Rozpočtové opaření v roce 2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.120/18
RM schvaluje Analýzu GDPR pro Městský úřad Březová dle nařízení Evropského parlamentu a rady č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.121/18
RM schvaluje Směrnici č.1/2018 k ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.122/18
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.234/1 o výměře cca 1150 m2 v k.ú. Březová u Sokolova dle znaleckého posudku za účelem výstavby bytového domu.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.123/18
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 260 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.124/18
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 855 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.125/18
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků p.č.350 o výměře 1914 m2 a p.č.85/1 o výměře 2820 m2 v k.ú. Kamenice u Březové dle znaleckého posudku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.126/18
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.115 o výměře 130 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 2,--/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.127/18
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 108/3 o výměře 290 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.128/18
RM schvaluje p.K.O.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky ve výši 3.000,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.129/18
RM jmenuje JUDr.Sourala Karla pověřencem pro ochranu osobních údajů v rámci správního obvodu Města Březová v souladu s ustanovením oddílu 4, článku 37, odst.3 Nařízení Evropského parlamentu a rady č.2016/679 o ochraně fyzických osob se zpracováváním osobních údajů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.130/18
RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a rady č.2016/679 o ochraně fyzických osob se zpracováváním osobních údajů pro Městský úřad Březová a příspěvkové organizace Základní škola Březová, Mateřská škola Březová, Komenského 11 a Mateřská škola, Smetanova 218.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.131/18
RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Českou poštou s.p. Praha – změna vymezení prostor k užívání.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.132/18
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.213 ul. Bezejmenná (kadeřnictví) p.B.V. na dobu 1 roku tj.od 1.9.2018 do 31.8.2019.
RM dále schvaluje úlevu na nájemném po dobu trvání nájemní smlouvy tj. od 1.9.2018 do 30.8.2019 ve výši 435,--Kč/měsíc tj. celkem 5.220,--Kč za rok.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.133/18
RM schvaluje prodloužení podnájmu v nájmu bytu č.2 v čp.132 na nám.Míru od 1.7.2018 do 30.4.2019.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.134/18
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru o výměře 141,57 m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.135/18
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor – restaurace Kamenice o výměře 141,70 m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.136/18
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského – bowling o výměře 289,14 m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.137/18
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.10 v čp.82 ul.Sklářská.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.138/18
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.9 v čp.83 ul.Sklářská.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.139/18
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č.7 v čp.83 ul.Sklářská p.K.M. bytem tamtéž za cenu 173.909,24 Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.140/18
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.836/1 o výměře 29 m2 a pozemku p.č.836/2 o výměře 6 m2 v k.ú.Lobzy u Březové na dobu určitou do 31.12.2025.
RM pověřuje starostu města podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.141/18
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0011192/VB001 na pozemku p.č.352/14 v k.ú.Kostelní Bříza mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupené společností Senergos a.s. Ostopovice zastoupené p.Královou Petrou, V Podlesí E149, Chrást.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.142/18
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města DDHM – židle rustikal (rozbitá) v hodnotě 1.340,--Kč.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.143/18
RM v souladu s protokolem o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku a doporučením komise schvaluje dodavatele akce „Kaple na hřbitově Březová“ firmu BAUPORT, s. r. o., se sídlem: Praha 10 – Záběhlice, Velenovského 3251/1, PSČ: 106 00, IČ: 290 77 516 s nabídkovou cenou 8.964.798,19 Kč bez DPH. V případě neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy účastníkem umístěným jako 1. v pořadí, bude smlouva uzavřena s účastníkem umístěným jako 2. v pořadí.
RM pověřuje starostu města k podpisu příslušné Smlouvy o dílo s vybraným účastníkem.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.144/18
RM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a Městem Březová (1 ks radiostanice vozidlové a 1 ks montážní sada vozidlová MATRA vše pro JSDH Březová).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.145/18
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.232/1 o výměře 120 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.146/18
RM doporučuje ZM schválit zrušení usn.č.25/17 ze dne 27.3.2017, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č.232/1 v k.ú.Březová u Sokolova o výměře cca 120 m2.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.147/18
RM ruší své usn.č.64/18 ze dne 12.3.2018, kterým bylo schváleno ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.132 na nám.Míru k 31.5.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.148/18
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.132 na nám.Míru k 31.8.2018.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.149/18
RM v působnosti nejvyššího orgánu – valné hromady společnosti Služby města Březová s.r.o. projednala a schvaluje řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2017.
p.Šafnerová a p.Bouda požádali dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.150/18
RM v působnosti nejvyššího orgánu – valné hromady společnosti Služby města Březová s.r.o. byla seznámena s kladným výsledkem hospodaření za rok 2017 v celkové výši 918.327,21 Kč a schvaluje rozdělení HV takto:
a)na nerozdělný zisk částku ve výši   874.335,21 Kč
b)do sociálního fondu částku ve výši   43.992,-- Kč
p.Šafnerová a p.Bouda požádali dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.151/18
RM v působnosti nejvyššího orgánu – valné hromady společnosti Služby města Březová s.r.o. schvaluje zadávací podmínky pro předmět veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 2.000.000,--Kč bez DPH, na vypracování projektové dokumentace s názvem „Revitalizace tepelného hospodářství ve Městě Březová“ a pověřuje starostu města podpisem potřebných dokumentů.
p.Šafnerová a p.Bouda požádali dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 3 pro

Jednání ukončeno ve 12.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček a Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

14.5.2018