5. jednání ZM Březová dne 28. května 2018

USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 28.5.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: Mgr.Bedeč, Bc.Nikodém, p.Janurová

2.Projednali:
2.1. Navržený program 5. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 1.rozpočtové opatření v roce 2018
2.7. Různé: 
a) Záměr prodeje části pozemku p.č.234/1 v k.ú.Březová 
b) Záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 v k.ú. Vranov u Rovné
c) Záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 v k.ú. Vranov u Rovné
d) Záměr prodeje pozemků p.č.350 a p.č.85/1 v k.ú. Kamenice
e) Prodej půdních bytů v ul.Sklářská
f) Zrušení usn.č.25/17 ze dne 27.3.2017
g) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.43/18
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 1. rozpočtové opatření v roce 2018
8. Různé

Usnesení č.44/18
ZM schvaluje 1. Rozpočtové opatření v roce 2018.

Usnesení č.45/18
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.234/1 o výměře cca 1150 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 370,--Kč/m2 za účelem výstavby bytového domu.

Usnesení č.46/18
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 260 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.47/18
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.365/1 o výměře cca 855 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.48/18
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.350 o výměře 1914 m2 a p.č.85/1 o výměře 2820 m2 v k.ú. Kamenice u Březové dle znaleckého posudku.

Usnesení č.49/18
ZM schvaluje prodej bytů v ul.Sklářská:
byt č.10 v čp.82 p.F.M. bytem tamtéž za cenu 164.491,27 Kč
byt č. 7 v čp.83 p.K.M. bytem tamtéž za cenu 173.909,24 Kč
byt č. 8 v čp.83 p.P.B. bytem tamtéž za cenu 154.232,17 Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných kupních smluv.

Usnesení č.50/18
ZM ruší své usn.č.25/17 ze dne 27.3.2017, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č.232/1 v k.ú.Březová u Sokolova o výměře cca 120 m2.

Usnesení č.51/18
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 202.000,--Kč na opravu části chodníků v Březové, ul.Okružní a Smetanova.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Schválili:  Miroslav Bouda, starosta města

Jan Jiříček, místostarosta města

V Březové dne 29.5.2018

Zapsala: Jana Kašparová

29.5.2018