6. řádné jednání RM Březová dne 11. června 2018

USNESENÍ - ZÁPIS ze 6. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.6.2018 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

Omluven: p.Bouda

1.Jmenování ověřovatelů: p.Brandl, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 6. zasedání ZM (25.6.2018)
b) 2. rozpočtové opatření v roce 2018
c) Plán inventur na rok 2018
d) Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2018-2022
e) Knihovní řád Městské knihovny Březová

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.5.2018
b) Zápis z jednání kontrolního ze dne 4.6.2018

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 4.6.2018
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.6.2018
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 14.5.2018

6. Různé:
a) Zrušení usn.č.111/18 – pronájem nebytových prostor v čp.132
b) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.132 na nám.Míru
c) Záměr pronájmu část nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru
d) Pronájem nebytových prostor – restaurace Kamenice
e) Pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského – bowling
f) Pronájem část nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru
g) Pronájem části pozemku p.č.115 v k.ú.Tisová u Sokolova
h) Pronájem pozemku p.č.108/3 v k.ú.Tisová u Sokolova
i) Pronájem části pozemku p.č.232/1 v k.ú.Březová u Sokolova
j) Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
k) Smlouva o zajištění ochrany osobních údajů a bibliografických záznamů knihovny při automatizovaném zpracování
l) Jmenování ředitelky Mateřské školy, Smetanova 218
m) Jmenování ředitele Základní školy Březová
n) Smlouvy o reklamě – „Rudolecký kotlík“
o) Darovací smlouva – „Rudolecký kotlík“
p) Zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci „Zateplení budovy, náměstí Míru čp.136-140 Březová“
r) Dodatek smlouvy o dílo – přístavba výtahu MěÚ
s) Výběr zhotovitele akce „Oprava chodníku v ul.Okružní a Smetanova
t) Výběr zhotovitele akce „Obnova kaple Kostelní Bříza“
u) Prodej bytu č.8 v čp.81 ul.Sklářská
v) Souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské školy, Komenského 11 do projektu „Školka hrou“
z) Odměna uvolněnému členu ZM

7. Na vědomí:
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 21.5.2018
b) Dopis včetně odpovědi Sokolovské uhelné a.s. – problematika zásobování CZT
c) Zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Revitalizace veřejné zeleně města Březová III. etapa – T.Tlamka PROFIPARK
d) Dodavatele dílčí části stavby „Rekonstrukce Kamenice čp.56“ pro rok 2018 – Vasyl Levytskyy, Karlovy Vary

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.152/18
RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM (25.2.2018):

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. 2.rozpočtové opatření v roce 2018
  8. Odměna uvolněnému členu ZM
  9. Různé

Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.153/18
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2018.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.154/18
Schvaluje plán inventur na rok 2018.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.155/18
V souladu s § 67 a 68 zák.č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, RM doporučuje ZM stanovit 15 členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.156/18
RM schvaluje Knihovní řád Městské knihovny Březová.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.157/18
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11, takto:
Hospodářský výsledek: 104.761,42 Kč
Fond odměn: 30.000,00 Kč
Rezervní fond: 74.761,42 Kč
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.158/18
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 2018, takto:
Hospodářský výsledek: 92.167,95 Kč
Fond odměn: 0,00 Kč
Rezervní fond: 92.167,95 Kč
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.159/18
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová, okres Sokolov, takto:
Hospodářský výsledek: 188.411,67 Kč
Fond odměn: 150.000,00 Kč
Rezervní fond: 38.411,67 Kč
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.160/18
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.442/1 v k.ú.Březová u Sokolova o výměře 40 m2 na dobu určitou do 21.12.2020 za cenu 1,--Kč/m2/rok.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.161/18
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.421/57 v k.ú.Březová u Sokolova o výměře 1 372 m2 na dobu určitou do 31.12.2020 za cenu 1,--Kč/m2/rok.
Hlasováno: 3 pro, 1 proti

Usnesení č. 162/18
RM schvaluje p.L.J. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.163/18
RM schvaluje p.H.T. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,- Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.164/18
RM schvaluje p. Š.V. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,- Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.165/18
RM schvaluje p. S.Z. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,- Kč .
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.166/18
RM ruší své usnesení č.111/18 ze den 9.4.2018, kterým byl schválen pronájem nebytových prostor v čp.132.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.167/18
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.132 na nám.Míru.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.168/18
RM schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru o výměře 79,4 m2.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.169/18
RM schvaluje pronájem nebytových prostor – restaurace Kamenice 56 p.F.M. na dobu 5 let tj.od 1.8.2018 do 31.7.2023.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.170/18
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského – bowling p.S.P. na dobu 1 roku tj. od 1.9.2018 do 31.8.2019.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.171/18
RM schvaluje pronájem části nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru p.M.Z.na dobu 2 let tj.od 1.8.2018 do 31.7.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.172/18
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.115 o výměře 130 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p.K.M.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.173/18
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.108/3 o výměře 290m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p.M.P.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.174/18
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.232/1 o výměře 120 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p.P.R.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.175/18
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna. RM pověřuje starostu podpisem žádosti.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.176/18
RM schvaluje Smlouvu o zajištění ochrany osobních údajů a bibliografických záznamů knihovny při automatizovaném zpracování.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.177/18
Podle §102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust.§166 odst.2 zák.č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a §33 odst.3 písm.e) zák.č.262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů RM jmenuje Bc.Sacherovou Gabrielu bytem Březová, Okružní 247 na pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Smetanova 218, Březová s účinností od 1.7.2018.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.178/18
RM schválila nevyhlašovat konkurs na ředitele Základní školy Březová, Komenského 232 a podle §166 odst.3 zák.č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a do dalšího šestiletého období tj. od 1.9.2018 do 31.8.2024 jmenuje dosavadního ředitele školy Mgr.Daneše Jiřího.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.179/18
RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Country-folk festival Rudolecký kotlík 2018“ konaný dne 16.6.2018 s firmou:
NELAN spol.s.r.o. Třebeň, část Horní Ves (1.500,--Kč)
Auto Drásta s.r.o. Dolní Rychnov (3.000,--Kč)
Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s. Sokolov (2.000,--Kč)
Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. (1.500,--Kč)
CHEMONTAS s.r.o. Sokolov (2.500,--Kč)
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.180/18
RM schvaluje darovací smlouvu na „Country-folk festival Rudolecký kotlík 2018“ konaný dne 16.6.2018“s firmou DEKONTA a.s.Dřetovice ve výši 5.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smluvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.181/18
RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Zateplení budovy, náměstí Míru čp.136-140, Březová“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.182/18
RM schvaluje uzavření dodatku č.1, ke smlouvě o dílo na akci „Březová č.p. 230, přístavba výtahu k budově MěÚ a související úpravy“–  s firmou  BAUPORT s.r.o., Velenovského 3251/1, 106 00, Praha 10. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro předání a ukončení díla do 15. 8. 2018, změna ceny díla.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.183/18
RM schvaluje  zhotovitele veřejné zakázky s názvem: Oprava chodníků, ul. Okružní, ul. Smetanova, Březová“, firmu František Rakaš, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.184/18
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem: Obnova kaple Kostelní Bříza, p.p.č. 44/2“ firmu Roman Němec, Habartov. 
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.185/18
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č.8 v čp.81 ul.Sklářská p.H.J. za cenu 160.717,77 Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.186/18
RM souhlasí s realizací výzvy 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) zapojením Mateřské školy, Komenského 11 do projektu „Školka hrou“. RM souhlasí, že v případě neobdržení finančních prostředků na počátku realizace projektu, budou finanční prostředky čerpány z provozu Mateřské školy do doby zaslání zálohové platby ze strany MŠMT.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.187/18
V souladu s § 76 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů RM doporučuje ZM schválit odměnu uvolněnému členu ZM v navrhované výši za jeho mimořádnou aktivitu v rámci přestavby hospody a ubytovací části v Kamenici.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Josef Brandl a Květoslava Šafnerová

Schválil: Jan Jiříček, místostarosta města

13.6.2018