6. jednání ZM Březová dne 25. června 2018

USNESENÍ ze 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.6.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: Lubomír Boukal, Mgr. Michal Bedeč, Bc. Martin Nikodem 

2.Projednali:
2.1. Navržený program 6. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 2.rozpočtové opatření v roce 2018
2.7. Odměna uvolněnému členu ZM
2.8. Různé:
a) Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2018-2022
b) Prodej půdních bytů v ul. Sklářská
c) Prodej pozemků p.č.350 a 85/1 v k.ú.Kamenice
d) Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou   
e) prodej pozemku p.č.234/6 v k.ú. Březová u Sokolova

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.52/18
ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 2. rozpočtové opatření v roce 2018
8. Odměna uvolněnému členu ZM
9. Různé

Usnesení č.53/18
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2018.

Usnesení č.54/18
V souladu s § 76 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů ZM schvaluje odměnu uvolněnému členu ZM v navrhované výši za jeho mimořádnou aktivitu nad rámec svých povinností v rámci:

  • kulturně společenských aktivit (setkání s občany Pausa atd.)
  • investičních akcí  (koordinace záměru bezbariérové přestavby ZŠ, rekonstrukce hospody v Kamenici, úspěšné získání dotace na rekonstrukci chodníků a nákupu nového požárního vozidla)
  • koordinace prací, akcí a činnosti kulturního domu a MFC

Usnesení č.55/18
V souladu s § 67 a 68 zák.č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, RM doporučuje ZM stanovit 15 členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022.

Usnesení č.56/18
ZM schvaluje prodej bytů v ul.Sklářská:
byt č.8 v čp.81 p.H.J. za cenu 160.717,77 Kč.
byt č.10 v čp.81 p.R.J. za cenu 157.595,46 Kč
byt č.9 v čp.83 p.R.H. za cenu 174.236,73 Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných kupních smluv.

Usnesení č.57/18
ZM schvaluje prodej pozemků p.č.350 o výměře 1914 m2 a p.č.85/1 o výměře 2820 m2 v k.ú. Kamenice u Březové p.B.V.za cenu dle znaleckého posudku.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.58/18
ZM schvaluje uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, se společností LIGNETA autobusy, s.r.o., IČO 26315963, se sídlem Severní 872/15, 360 05 Karlovy Vary, a to ve znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu usnesení, a to za předpokladu splnění podmínek obsažených v § 246 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 59/18
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.234/6 o výměře 1145 m2 v k.ú. Březová u Sokolova p. B.A.V., za cenu 370,- Kč/m2 za těchto podmínek:

  • Kupující zajistí na předmětném pozemku p. p. č. 234/6 v k.ú. Březová, plně na vlastní náklady, realizaci výstavby bytového domu o osmi bytových jednotkách v rozsahu dle předložené a odsouhlasené projektové studie Jana Sobotky, 3D projekt, včetně zajištění kolaudačního rozhodnutí celého bytového domu a to do 10 let od nabytí pozemku p. p. č. 234/6 v k.ú. Březová do svého vlastnictví.
  • Jestliže kupující nestihne realizovat výstavbu bytového domu do lhůty 10 let od nabytí pozemku p.p.č. 234/6 v k.ú. Březová do svého vlastnictví, je povinen nabídnout k odprodeji městu Březová tento pozemek p.p.č. 234/6 v k.ú. Březová u Sokolova neprodleně zpět, a to za původní kupní cenu.
  • V případě zpětného odprodeje pozemku p.p.č. 234/6 v k.ú. Březová, městu Březová, je kupující povinen uvést pozemek do původního stavu včetně demolice případných staveb.   

5. ZM ukládá:
Úkol č.1/2018 – tajemnici MěÚ

Požádat DI Policie ČR o posouzení možnosti jednosměrného provozu na místní komunikaci ul. Lesní (od restaurace START směrem na Drahotín).
Termín: ihned

Schválili:
Miroslav Bouda, starosta města
Jan Jiříček, místostarosta města

V Březové dne 26.6.2018

Zapsala: Anna Sladká

28.6.2018