2. mimořádné jednání RM Březová dne 30. července 2018

USNESENÍ - ZÁPIS z 2.mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 30.7.2018 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

1.Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2.Program jednání:
a) Výběr zhotovitele akce „Zateplení budovy, náměstí Míru čp.136-140, Březová“

3. RM vzala na vědomí:
a) Dodavatele dílčích částí akce „Rekonstrukce stoupaček potrubí splaškové kanalizace a rozvodů vody, rekonstrukce soc.zařízení suterén, 3.NP, ZŠ Březová“.

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.188/18
V souladu se zák.č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Zateplení budovy, náměstí Míru čp.136-140 Březová“ RM schvaluje jako dodavatele společnost Bauport s.r.o, Velenovského 3251/1 Praha 10 (2. Stavební společnost Varo s.r.o., Hviezdoslavovo nám.543/5 Cheb).
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo a všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 15.45 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

1.8.2018