3. mimořádné jednání RM Březová dne 29. srpna 2018

USNESENÍ - ZÁPIS ze 3. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 29.8.2018 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl

Omluveny: p.Šafnerová, p.Runtová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Brandl

2.Program jednání:

a) 3.Rozpočtové opatření v roce 2018
b) Navýšení kapacity tříd v ZŠ Březová
c) Příkazní smlouva na technický dozor-„Zateplení budovy nám.Míru čp.136-140“
d) Příkazní smlouva na autorský dozor, prováděcí projektovou dokumentaci - „Zateplení budovy nám.Míru čp.136-140“
e) Příkazní smlouva na zpracování energetického posudku, dokumentace žádosti o dotaci IROP, dotační management - “Zateplení budovy nám.Míru čp.136-140“
f) Smlouva o úvěru na akci „Zateplení budovy nám.Míru čp.136-140“

3. RM vzala na vědomí:
a) Výběr zhotovitele na realizaci akce „Investice do ZŠ Březová – vícepráce“ – Stavby Trubač, Pohraniční stráže 136, Svatava. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
b) Informaci o méně pracích v rámci realizace akce „Investice do ZŠ – méně práce“ a pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.189/18
RM doporučuje ZM schválit 3.rozpočtové opatření v roce 2018
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.190/18
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v třídách 3.A, 3.B a V.A Základní školy, Komenského 232, Březová o 4 žáky do 30.6.2019.
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.191/18
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy – technický dozor na akci „Zateplení budovy nám.Míru č.p.136-140, Březová“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem společností Vladena s.r.o., Husova 955/45, Karlovy Vary. Předmětem smlouvy je technický dozor investora v souvislosti s realizací uvedené stavby.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.192/18
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy – zpracování projektové dokumentaci a zajištění autorského dozoru na akci „Zateplení budovy nám.Míru č.p.136-140, Březová“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem společností ArchEnergy s.r.o., Sokolovská 1105/100, Bolevec, Plzeň. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a autorský dozor v souvislosti s realizací uvedené stavby.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.193/18
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zpracování energetického posudku, dokumentace žádosti o dotaci IROP, dotační managemnt na akci „Zateplení budovy nám.Míru č.p.136-140, Březová“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem společností SU-Consult s.r.o., Dvořákova 2249/21, Cheb. Předmětem smlouvy je zpracování energetického posudku, dokumentace žádosti o dotaci IROP, dotační management v souvislosti s realizací uvedené stavby.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 3 pro

Usnesení č.194/18
RM doporučuje ZM schválit přijetí úvěru ve výši 17.000.000,--Kč na akci „Zateplení budovy nám.Míru č.p.136-140, Březová“. Dále RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o úvěru č.0431124419/LCD na projekt „Zateplení budovy nám.Míru č.p.136-140, Březová“ mezi Českou Spořitelnou a.s.Praha a Městem Březová. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěru ve výši 17.000.000,--Kč se splatností do 31.5.2022 s možností mimořádných splátek, předčasného splacení a s úrokovou sazbou 1 M PRIBOR + 0,10%.
RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem příslušné úvěrové smlouvy.
Hlasováno: 3 pro

Jednání ukončeno v 16.00 hodin
Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jan Jiříček, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

30.8.2018