2. mimořádné jednání ZM Březová dne 3. září 2018

USNESENÍ z 2. mimořádného jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 3.9.2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Janurová, p.Boukal, Bc.Kortus

2.Projednali:
a) Smlouva o úvěru na akci „Zateplení budovy nám.Míru čp.136-140 Březová“
b) 3.Rozpočtové opatření v roce 2018
c) Žádost o poskytnutí dotace – FK Olympie
d) Prodej hasičského vozidla CAS 16 Praga NTS 265 4x4

3.Přijali toto usnesení:
Usnesení č.60/18

ZM schvaluje přijetí úvěru ve výši 17.000.000,--Kč na akci „Zateplení budovy nám.Míru č.p.136-140, Březová“. Dále ZM schvaluje Smlouvu o úvěru č.0431124419/LCD na projekt „Zateplení budovy nám.Míru č.p.136-140, Březová“ mezi Českou Spořitelnou a.s.Praha a Městem Březová. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěru ve výši 17.000.000,--Kč se splatností do 31.5.2022 s možností mimořádných splátek, předčasného splacení a s úrokovou sazbou 1 M PRIBOR + 0,10%.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné úvěrové smlouvy.

Usnesení č.61/18
ZM schvaluje 3.rozpočtové opatření v roce 2018.

Usnesení č.62/18
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 398.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2018 FK Olympii Březová na činnost klubu – účast družstva mužů A v divizi a na údržbu hřiště. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s FK Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.63/18
RM schvaluje prodej hasičského vozidla CAS-16 Praga, NTS 265 4x4, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Sinkule P., pracovníka MěÚ a hlavního strojníka JSDH. Minimální prodejní cena je stanovena na 950.000,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup požárního vozidla“. Nabídka bude podána na Městský úřad Březová, podatelna nebo zaslána na adresu: Městský úřad Březová, nám.Míru 230, 35601 Březová, lhůta končí 21.9.2018 ve 13.30 hod. O vhodném uchazeči rozhodne Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24.9.2018 na základě rozhodnutí komise ve složení:
Miroslav Bouda – starosta města
Pavel Sinkule – hlavní strojník JSDH
Miroslav Lukáš – starosta SDH
Jaroslav Bělíček – pracovník MěÚ.
Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

V Březové dne 4.9.2018

Schválili: Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

4.9.2018