7. řádné jednání RM Březová dne 10. září 2018

USNESENÍ - ZÁPIS ze 7. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 10.9.2018 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Brandl, p.Runtová, p.Šafnerová

Omluven: p.Jiříček

1. Jmenování ověřovatelů: p.Brandl, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni je uložen úkol č.1/2018 ze ZM:
Požádat DI Policie ČR o posouzení možnosti jednosměrného provozu na místní komunikaci ul. Lesní (od restaurace START směrem na Drahotín).
Úkol se řeší – plnění bude předloženo na jednání ZM                        

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM (24.9.2018)
b) Obecně závazná vyhláška města č.2/2018, kterou se zrušují některé Obecně závazné vyhlášky města (č.2/96, 1/99, 5/2003 a 3/2006)
c) Ceník Zapůjčených nebytových prostor v Kulturním domě
d) Dodatek č.1 k Ceníku nájemného a služeb na veřejném pohřebišti
e) Podmínky pro zapůjčení souvisejícího zázemí „Rudolecké stodoly“, včetně nového sazebníku

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.9.2018

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z místního šetření komise výstavby ze dne 2.7.2018
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.9.2018
c) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 11.6.2018

6. Různé:
a) Pronájem části nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru
b) Smlouvy o reklamě – Rudolecký kotlík
c) Darovací smlouva – Rudolecký kotlík
d) Darovací smlouva – 31 t živce + služby
e) Doplnění seznamu členů zásahové jednotky na rok 2018
f) Dodatek č.1 ke Smlouvě o partnerství – Mikroregion Sokolov-východ
g) Příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna
h) Prodej půdních bytů v ul.Sklářská
i) Přechod nájmu bytu č.2 v čp.132 na nám.Míru
j) Pronájem části pozemku p.č.442/1 v k.ú Březová
k) Pronájem části pozemku p.č.421/57v k.ú.Březová
l) Záměr pronájmu části pozemku p.č.442/1 v k.ú.Březová
m) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – sběrný dvůr
n) Žádost o prominutí penále za pozdně hrazené nájemné
o) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole, Smetanova 218
p) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole, Komenského 11
r) Žádost o dotaci na „Pořízení elektromobilu pro město Březová“
s) Dodatek č.22 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
š) Žádost Mateřské školy, Komenského 11 o přesun fin.prostředků
t) Žádost Mateřské školy, Komenského 11 o souhlas s vyřazením majetku
u) Výběr zhotovitele projektu „Tažné zařízení pro úpravu   běžeckých stop Březová“
v) Žádost o dotaci v rámci podpory rekonstrukce veřejného osvětlení na území parků CHKO
w) Zadávací dokumentace na pořízení vysokozdvižné plošiny do 3,5 t na automobilovém podvozku
z) Přijetí finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN na obědy pro 3 žáky Základní školy Březová, Komenského 232

7. Na vědomí:
a) Zápis z porady jednatelů Sokolovské vodárenské s.r.o. ze dne 27.6.2018
b) Informace k situaci nového dopravce MHD
c) Informace o kontrole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
d) Investiční záměr založení společného závodu pro provozování licencované činnosti v oblasti rozvodů tepla a k zajištění zásobování tepelnou energií
e) Termín mimořádného jednání rady města – 4.10.2018 v 15.00 hod.

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.195/18
RM doporučuje ZM schválit tento program 7. zasedání ZM (24.9.2018):

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 4.rozpočtové opatření v roce 2018
 8. Obecně závazná vyhláška města č.2/2018, kterou se zrušují některé Obecně závazné vyhlášky města (č.2/96, 1/99, 5/2003 a 3/2006)
 9. Různé

Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.196/18
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č.2/2018, kterou se zrušují některé Obecně závazné vyhlášky města:

 • č. 2/96 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení, ze dne 27. 5. 1996;
 • č. 1/99 dodatek k obecně závazné vyhlášce č. 2/96, účinná od 12. 3. 1999;
 • č. 5/2003 Požární řád obce, účinná od 2. 1. 2004;
 • č. 3/2006 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku, ze dne 25. 9. 2006.

Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.198/18
RM schvaluje Ceník zapůjčení nebytových prostor v Kulturním domě s účinností od 1.10.2018.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.199/18
RM schvaluje Dodatek č.1 Ceníku nájemného a služeb na veřejném pohřebišti v Březové (vsypová loučka).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.200/18
RM schvaluje podmínky pro zapůjčení souvisejícího zázemí „Rudolecké stodoly“, včetně nového sazebníku s platností od 1.10.2018.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.201/18
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.223/7 o výměře cca 170 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 84,-- Kč/m2.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.202/18
RM schvaluje p.Š.B. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.203/18
RM schvaluje p.Ch.D. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.204/18
RM schvaluje p.K.A.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.205/18
RM schvaluje p.G.B.finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s vybavením syna do školy ve výši 1.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.206/18
RM schvaluje pronájem části nebytových prostor v čp.138 na nám.Míru p.W.P. na dobu 5 let tj. od 1.10.2018 do 30.9.2023.
RM pověřuje starostu podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.207/18
RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Country-folk festival Rudolecký kotlík 2018“ konaný dne 16.6.2018 s firmou:
ISLA Tepelné izolace Sokolov   1.000,--Kč
Strojservis Homolka s.r.o.   3.000,--Kč
RM pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.208/18
RM schvaluje darovací smlouvu na „Country-folk festival Rudolecký kotlík 2018“, který se konal dne 16.6.2018“s p.Benešem Petrem bytem Heroltice 125, Štíty ve výši 5.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.209/18
RM schvaluje darovací smlouvu ve výši 24.121,35 Kč, včetně DPH 21 % s firmou K M K GRANIT a.s. Krásno. Předmětem smlouvy je 31 t živce FKN LKS, nákladní přeprava a nakládka.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.210/18
RM schvaluje doplnění seznamu členů zásahové jednotky na rok 2018 dle předloženého seznamu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.211/18
RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o partnerství mezi Městem Březová a Mikroregionem Sokolov-východ. Předmětem dodatku je změna platnosti smlouvy.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.212/18
RM doporučuje ZM schválit prodej bytů v ul.Sklářská:
Čp.81
byt č.7 sl.A.J. za cenu 156.915,19 Kč.
byt č.9 p.K.L. za cenu 154.534,26 Kč.

V čp.82
byt č.7 manž.S. za cenu 159.469,55 Kč
byt č.8 sl.B.T. za cenu 153.336,11 Kč.
byt č.9 manž.K. za cenu 164.491,27 Kč

čp.84
byt č.7 p.K.J. za cenu 153.542,60 Kč.
byt č.8 p.K.I. za cenu 153.542,60 Kč.
byt č.10 p.H.L. za cenu 164.712,78 Kč.
RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem všech příslušných kupních smluv.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.213/18
RM schvaluje přechod nájmu bytu č.2 v čp.132 na nám.Míru z p.M.M.(nájemce) na p.Š.L. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.214/18
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.442/1 v k.ú.Březová u Sokolova o výměře 40 m2 na dobu určitou do 21.12.2020 za cenu 1,--Kč/m2/rok p.S.J.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.215/18
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.421/57 v k.ú.Březová u Sokolova o výměře 1 372 m2 na dobu určitou do 31.12.2020 za cenu 1,--Kč/m2/rok p.N.W.L.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.216/18
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.442/1 o výměře 200 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 10,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.217/18
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-0012445/VB2 na pozemcích p.č.38/1, 41/1, 41/3, 42, 43/1, 490/18 a 523/1 v k.ú.Březová u Sokolova (název stavby „Březová, SO, Lipová p.č.41/1, kNN) mezi Městem Březová (strana budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupené společností ELEKTROPLAN s.r.o. (strana budoucí oprávněná).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.218/18
RM doporučuje ZM schválit prominutí penále ve výši 80.305,--Kč p.B.I. za pozdně hrazené nájemné.
Hlasováno: 4 pro    

Usnesení č.219/18
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v Mateřské škole, Smetanova 280 – v 1.třídě o 3 děti, ve 3.třídě o 4 děti na dobu neurčitou.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.220/18
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v Mateřské škole, Komenského 11 o 7 dětí tj.na 55 dětí v mateřské škole na dobu neurčitou.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.221/18
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na základě výzvy OPŽP v rámci projektu „Pořízení elektromobilu pro Město Březová“ v předpokládané hodnotě 1.146.000,--Kč, včetně DPH.
RM doporučuje ZM schválit předfinancování projektu a přijetí získané dotace.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.222/18
RM schvaluje dodatek č.22 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2018.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.223/18
RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola, Komenského 11 přesun finančních prostředků z rezervního do investičního fondu částku 150.000,--Kč (nákup herní sestavy a doplňků na zahradu).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.224/18
RM schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského 11 v celkové výši 61.470,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.225/18
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Tažné zařízení pro úpravu běžeckých stop Březová“ společnost ATV MOTO CENTRUM s.r.o.Karlovy Vary., sídlo firmy: Botanická 269, 362 63 Dalovice.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.  
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.226/18
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na základě výzvy Ministerstva životního prostředí podle podmínek Národního programu Životního prostředí v rámci podpory energetické účinnosti a snížení světelného znečištění v rámci podpory rekonstrukce veřejného osvětlení na území parků CHKO (prioritní oblast 5,5.3 A). RM dále doporučuje ZM schválit případné přijetí získané dotace a doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem příslušných smluv a dokumentů pro zhotovení žádosti, vypracování PD, energetického posudku(auditu) a dalších potřebných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro        

Usnesení č.227/18
RM schvaluje zadávací dokumentaci na pořízení vysokozdvižné plošiny do 3,5 t na automobilovém podvozku, v režimu veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů. 
Hlasováno: 4 pro             

Usnesení č.228/18
RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 13.599 Kč (5.011 Kč v r.2018 a 8.588 Kč pro část roku 2019) od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. Praha 1, Vojtěšská 245/1 na obědy pro 3 žáky Základní školy Březová, Komenského 232 ve školním roce 2018/2019.
RM pověřuje ředitele ZŠ podpisem příslušných darovacích smluv.
Hlasováno: 4 pro             

Jednání ukončeno v 15.45 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Josef Brandl a Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

12.9.2018