7. jednání ZM Březová dne 24. září 2018

USNESENÍ ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 24.9.2018 v 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu Březová


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:Mgr.Halčinská,p.Královec,p.Peterka

2.Projednali:
2.1. Navržený program 7. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 4.rozpočtové opatření v roce 2018
2.7. Obecně závazná vyhláška města č.2/2018, kterou se zrušují některé Obecně závazné vyhlášky města (č.2/96, 1/99, 5/2003 a 3/2006)
2.8. Různé:
a) Záměr prodeje části pozemku p.č.223/7 v k.ú.Tisová
b) Prodej pozemků p.č.421/75 a 421/64 v k.ú.Březová
c) Prodej bytů v ul.Sklářská
d) Prominutí penále  za pozdně hrazené nájemné
e) Žádost o dotaci na „Pořízení elektromobilu pro Město Březová“
f) Žádost o dotaci v rámci podpory energetické účinnosti a snížení světelného znečištění v rámci podpory rekonstrukce veřejného osvětlení na území parků CHKO
g) Financování autobusové dopravy na Kamenici
h) Smlouva o společném postupu při zajištění dopravní obslužnosti
i) Prodej hasičského vozidla CAS-16 Praga, NTS 265 4x4

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.64/18
ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 4. rozpočtové opatření v roce 2018
8. Obecně závazná vyhláška města č.2/2018, kterou se zrušují některé Obecně závazné vyhlášky města (č.2/96, 1/99, 5/2003 a 3/2006)
9. Různé

Usnesení č.65/18
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2018.

Usnesení č.66/18
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č.2/2018, kterou se zrušují některé Obecně závazné vyhlášky města:

  • č. 2/96 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení, ze dne 27. 5. 1996;
  • č. 1/99 dodatek k obecně závazné vyhlášce č. 2/96, účinná od 12. 3. 1999;
  • č. 5/2003 Požární řád obce, účinná od 2. 1. 2004;
  • č. 3/2006 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku, ze dne 25. 9. 2006.

Usnesení č.67/18
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.223/7 o výměře cca 170 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 84,-- Kč/m2.

Usnesení č.68/18
ZM schvaluje prodej pozemků p.č.421/75 o výměře 365 m2 a p.č.421/64 o výměře 241 m2 v k.ú.Březová u Sokolova Č.J.za cenu 160,--Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.69/18
ZM schvaluje prodej bytů v ul.Sklářská:
Čp.81
byt č.7 A.J. za cenu 156.915,19 Kč.
byt č.9 K.L. za cenu 154.534,26 Kč.

V čp.82
byt č.7 S.L. a S.N. za cenu 159.469,55 Kč
byt č.8 B.T.za cenu 153.336,11 Kč.
byt č.9 K.H. a K.V. za cenu 164.491,27 Kč

čp.84
byt č.7 K.J. za cenu 153.542,60 Kč.
byt č.8 K.I. za cenu 153.542,60 Kč.
byt č.10 H.L. za cenu 164.712,78 Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných kupních smluv.

Usnesení č.70/18
V souladu s usn.ZM č.87/16 z 19.12.2016 ZM schvaluje prominutí penále ve výši 80.305,--Kč B.I. za pozdně hrazené nájemné.

Usnesení č.71/18
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na základě výzvy OPŽP v rámci projektu „Pořízení elektromobilu pro Město Březová“ v předpokládané hodnotě 1.146.000,--Kč, včetně DPH.
ZM schvaluje předfinancování projektu, přijetí získané dotace a pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.72/18
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na základě výzvy Ministerstva životního prostředí podle podmínek Národního programu Životního prostředí v rámci podpory energetické účinnosti a snížení světelného znečištění v rámci podpory rekonstrukce veřejného osvětlení na území parků CHKO (prioritní oblast 5,5.3 A). ZM dále schvaluje případné přijetí získané dotace a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv a dokumentů pro zhotovení žádosti, vypracování PD, energetického posudku(auditu) a dalších potřebných dokumentů.         

Usnesení č.73/18
ZM schvaluje financování autobusové dopravy na Kamenici v měsících leden-červen 2019.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.74/18
ZM schvaluje Smlouvu o společném postupu při zajištění dopravní obslužnosti. Účelem této Smlouvy je společný postup smluvních stran při plnění veřejné zakázky tj.při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou autobusovou dopravou v územních obvodech smluvních stran.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné Smlouvy.

Usnesení č.75/18
Na základě doporučení určené výběrové komise ZM schvaluje prodej hasičského vozidla CAS-16 Praga, NTS 265 4x4 za cenu 1.300.000,--Kč Obci Branná, 788 25 Branná 23. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 
ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.

Schválili:  Miroslav Bouda, starosta města, Jan Jiříček, místostarosta města

V Březové dne 25.9.2018

Zapsala: Jana Kašparová

25.9.2018