8. řádné jednání RM Březová dne 4. října 2018

USNESENÍ - ZÁPIS z 8. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 4.10.2018 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Runtová, p.Šafnerová
Omluven: p.Brandl

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem Březová
b) Petice ze dne 19.9.2018 - porušování nočního klidu psím štěkotem

4. Zápisy z výborů:
a) Dodatek k zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 3.9.2018
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.9.2018

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání kulturní komise ze dne 1.10.2018

6. Různé:
a) Pronájem pozemku p.č.442/1 v k.ú.Březová
b) Finanční dar – Maturitní ples
c) Finanční příspěvek – krytí nákladů spojených s narozením dítěte
d) Finanční příspěvek – krytí nákladů spojených s pohřby
e) Příkazní smlouva „Snížení energetické náročnosti budovy čp.178 – stavební úpravy hasičské zbrojnice“
f) Příkazní smlouva „Sběrný dvůr Březová – 1.etapa“
g)  Výběr dodavatele na akci „Stavební práce na části bytového domu čp.101“
h) Výběr dodavatele na akci „Oprava chodníků Březová – Drahotín“
i) Výběr dodavatele „Pořízení vysokozdvižné plošiny do 3.5 t na automobilovém podvozku“
j) Navýšení kapacity – Školní družina v ZŠ Březová
k) Příloha č.13 ke smlouvě č.6/0199/1 – RESUR spol.s.r.o.
l) Smlouva o zřízení věcného břemene
m) Nabídka na dodávku el.energie
n) Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu

7. Na vědomí:
a) Informace o jednání ve věci prodeje pozemku v ul.Komenského
b) Zápis z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 27.9.2018
c) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 1.10.2018

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.229/18
RM schvaluje aktualizaci Směrnice č.1/2017 - Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem Březová s platností od 5.10.2018.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.230/18
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, RM projednala Petici občanů bytového domu čp.358 v ul.Hlavní proti porušování nočního klidu psím štěkotem, podanou dne 19.9.2018.
RM konstatuje, že město v tomto směru nemá moc možností, proto doporučuje petentům podat návrh na přestupek podle § 5 zák.č. 251/2016 Sb. – rušení nočního klidu nebo podat občanskoprávní žalobu Okresnímu soudu v Sokolově dle § 1013 zák.č.89/2012 Sb. – rušení sousedských vztahů nad únosnou míru.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.231/18
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města – DDHM v hodnotě 23.365 tis. Kč (vysavač IČ 42421 - nefunkční) a již nevyužitelný materiál ze skladu BH v celkové hodnotě 6.696,76 Kč, a to likvidací.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.232/18
RM schvaluje požadavek MŠ Komenského 11 a souhlasí s předfinancováním platu chůvy v MŠ z prostředků provozní dotace města do přidělení dotace. RM schvaluju příslušnou změnu finančního vztahu-závazného ukazatele v rámci rozpočtu MŠ Komenského.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.233/18
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.442/1 o výměře 200 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 10,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022 p.T.M.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.234/18
RM schvaluje finanční dar pro Maturitní spolek 8.A a 8.B, Zahradní 431/33, Loket na pořádání maturitního plesu ve výši 2.000,--Kč. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.235/18
RM schvaluje p.F.L. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.236/18
RM schvaluje p.L.M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.237/18
RM schvaluje p.K.S. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.238/18
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem SU-Consult s.r.o. Cheb. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o dotaci, podání žádosti o dotaci, projektová příprava, výběr dodavatele stavby, dotační management dle dotační výzvy v rámci OPŽP, cíle 3.2 „Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadu“ na akci „Sběrný dvůr Březová-1.etapa“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.239/18
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem SU-Consult s.r.o. Cheb. Předmětem smlouvy
Je zpracování žádosti o dotaci, projektová příprava, výběr dodavatele stavby, dotační management, administrace po dokončení stavby a v době udržitelnosti dle dotační výzvy v rámci OPŽP na akci „č.p.178 Stavební úpravy hasičské zbrojnice, Březová u Sokolova“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.240/18
Rada města Březová schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem “Stavební práce na části bytového objektu čp.101“ stavební firmu V+K stavební sdružení Citice-Hlavno. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.241/18
Rada města Březová schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem “Oprava chodníků Březová-Drahotín“ společnost František Rakaš, Březová. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.242/18
Rada města Březová schvaluje dodavatele veřejné zakázky s názvem “Pořízení vysokozdvižné plošiny do 3,5 t na automobilovém podvozku“ společnost Plošiny Rybáček s.r.o. Louny. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.243/18
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve školní družině  Základní školy, Komenského 232, Březová o 4 žáky do 30.6.2019.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.244/18
RM schvaluje Přílohu č.13 ke smlouvě č.6/0199/1 s firmou RESUR spol. s r.o. Otovice u Karlových Varů. Předmětem příslušné přílohy je 10 % zdražení za odvoz tříděného odpadu s účinností od 1.9.2018 do 31.8.2019. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné přílohy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.245/18
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0012460/2 na pozemku p.č.36/1 v k.ú.Rudolec u Březové mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s.Děčín, zastoupené společností Stav-elektro s.r.o. Chodov, zastoupené p.Jaromírem Obdržálkem.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.246/18
RM schvaluje přijetí individuální nabídky na dodávku elektrické energie od skupiny ČEZ ESCO a.s. Praha a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.247/18
RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu pro rok 2019 s EP ENERGY TRADING a.s.Praha. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 16.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jiříček Jan a Květoslava Šafnerová

Schválil: Miroslav Bouda, starosta města

5.10.2018