9. řádné jednání RM Březová dne 13. listopadu 2018

USNESENÍ - ZÁPIS z 9. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.11.2018 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč, p.Šafnerová

1.Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Brandl

2.Kontrola úkolů: Nebyly uloženy žádné úkoly.

3.Program jednání

Hlavní zprávy:
a) Příprava 8. zasedání ZM (26.11.2018)
b) Jednací řády Zastupitelstva města, rady města, výborů a komisí
c) Jmenování, zřízení komisí a výborů pro volební období 2018-2022
d) 5.rozpočtové opatření v roce 2018
e) Provozní řád dovozové služby
f) Směrnice č.2/2018 pro výběr dodavatelů prací, dodávek a služeb

Různé:
a) Kompetence místostarosty města
b) Právo nošení závěsného odznaku
c) Finanční příspěvek – narození dítěte
d) Finanční příspěvek – úmrtí
e) Zrušení usnesení – záměr prodeje části pozemku
f) Záměr pronájmu, pachtu, výpůjčky – prodloužení
g) Pronájem pozemků
h) Ukončení pronájmu nebytových prostor
i) Záměry pronájmu nebytových prostor
j) Pronájem nebytových prostor
k) Prodloužení lhůty a prodej bytu
l) Vyřazení majetku
m) Realizace projektu – Mateřská škola, Smetanova 218
n) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
o) Rozpočty a výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací
p) Delegace na valnou hromadu VSMS
r) Delegace na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
s) Výběr zhotovitele veřejné zakázky
t) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
u) Odměna řediteli Základní školy Březová

RM vzala na vědomí:
a) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města
b) Informace k novému Územnímu plánu města Březová
c) Návrh vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska – plán oprav a investic na rok 2019
d) Výroční zpráva o činnosti Základní školy za školní rok 2017- 2018
e) Pohledávka vůči FK Olympii Březová
Hlasováno: 5 pro.    Program RM byl schválen.

Hlavní zprávy a) příprava 8. zasedání ZM

Usnesení č.248/18
RM doporučuje ZM schválit tento program 8.zasedání ZM (26.11.2018):

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Jednací řády ZM a výborů
 8. 5.rozpočtové opatření v roce 2018
 9. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2014-2018
 10. Různé
 11. Závěr

Hlasováno: 5 pro.
Usnesení bylo schváleno.

b) Jednací řády orgánů města Jednací řád Rady města a komisí

Usnesení č.249/18
RM schvaluje jednací řády Rady města a komisí pro volební období 2018-2022.
Hlasováno: 5 pro.
Usnesení bylo schváleno.                           

Jednací řád ZM a výborů návrh Usnesení č.250/18
RM doporučuje ZM schválit jednací řády Zastupitelstva města a výborů pro volební období 2018-2022.
Hlasováno: 5 pro.
Usnesení bylo schváleno.                       

c) Jmenování,zřízení komisí a výborů

Usnesení č.251/1
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, RM zřizuje tyto komise pro volební období 2018.2022:

 • komise sociální, byty a školství
 • komise výstavby
 • komise sportovní
 • komise pro integrované obce

Dále RM zřizuje pro volební období 2018-2022:

 • skupinu likvidační
 • skupinu škodní
 • redakční rada     

Usnesení č.252/18
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, RM doporučuje ZM zřídit pro volební období 2018-2022:

 • výbor finanční (3 členy)
 • výbor kontrolní (5 členů)

Hlasováno: 5 pro.Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.253/18
RM odvolává dosavadní členy a předsedy jednotlivých komisí, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2014-2018.
RM jmenuje tyto předsedy a členy komisí pro volební období 2018-2022:

Komise sociální, byty, školství
předseda   Mgr.Hrušková Soňat
tajemnice   Fialová Lenka
členové
Jabornická Remetová Jaroslava
Szoltészová Vladimíra
Mgr.Staňková Zuzana Ph.D.
Mgr.Veselá Marika

Komise výstavby
předseda   Bc.Nikodém Martin
tajemnice   Sladká Anna
členové
Brandl Josef
Jiříček Jan

Komise sportovní
předseda   Suchý Pavel
tajemnice   Doudová Veronika
členové   
Vokáč Jan
Szolár Lukáš
Brandl Tomáš
Bc.Kortus Petr

Komise pro integrované obce(IO)

Předseda   Drenková Hana
Tajemník   Semínová Jana
členové
Fülöpová Marie
Gajdoš Josef
Královec Jiří
Michl Marcel

Likvidační skupina
Bělíček Jaroslav
Zubr Martin
Kašparová Jana
Werner Richard
Smíšek Petr

Škodní skupina
Kašparová Jana
Sladká Anna
Bc.Fajt Jakub
Zubr Martin
Musilová Libuše

Redakční rada
Bouda Miroslav
Bělíček Jaroslav
Zubr Martin
Kašparová Jana
Chrástková Knířová Michaela
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.254/18
RM doporučuje ZM odvolat dosavadní předsedy a členy výborů, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2014-2018.
RM doporučuje ZM jmenovat předsedy a členy výborů pro volební období 2018-2022:

Finanční výbor
předsedkyně   Šafnerová Květoslava
tajemník   Zubr Martin
členové   
Mgr.Bedeč Michal
Mgr.Halčinská Milena

Kontrolní výbor
předseda      Boukal Lubomír
tajemnice     Musilová Libuše
členové
Ing.Pokluda Radomír
Vytisková Dagmar
Kročáková Marie
Kašíková Marie
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

d)5.rozpočtové opatření v roce 2018

Usnesení č.255/18
RM doporučuje ZM schválit 5.rozpočtové opatření v roce 2018.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

e)Provozní řád dovozové služby pro seniory

Usnesení č.256/18
RM schvaluje Provozní řád dovozové služby pro seniory včetně ceníku s účinností od 1.1.2019.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

f)Směrnice č.2/2018 pro výběr dodavatelů prací, dodávek a služeb

Usnesení č.257/18
RM schvaluje Směrnici č.2/2018 pro výběr dodavatelů prací, dodávek a služeb (touto směrnicí se ruší Směrnice č.3/2008
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Různé

a)Kompetence místostarosty

Usnesení č.258/18
RM schvaluje předložený návrh kompetencí a úkolů pro místostarostu města pro volební období 2018-2022.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

b)Právo nosit státní znak

Usnesení č.259/18
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích RM schvaluje právo nosit závěsný odznak u příležitosti společenských akcí a obřadů těmto zastupitelům města:
Miroslav Bouda – starosta (ze zákona)
Jaroslav Bělíček – místostarosta
Josef Brandl – 1.radní
Mgr.Bedeč Michal – 2.radní
Květoslava Šafnerová – 3.radní
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

c) Finanční příspěvek – narození dítěte

Usnesení č.260/18
RM schvaluje finanční příspěvek spojený s narozením dítěte ve výši 1.000,--Kč dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

d) Finanční příspěvek – úmrtí

Usnesení č.261/18
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle předloženého návrhu.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

e) Zrušení usnesení – záměr prodeje části pozemku
Usnesení č.262/18

RM doporučuje ZM schválit zrušení usn.č.72/17 ze dne 30.10.2017, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č.38/1 o výměře 20 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

f)Záměr pronájmu, pachtu, výpůjčky – prodloužení

Usnesení č.263/18
RM schvaluje záměr pronájmu – prodloužení nájemních smluv na dobu určitou do 31.12.2022:
Katastrální území Březová u Sokolova
p.p.č. 294 o výměře 65 m2
p.p.č.476/1 o výměře 1576 m2
p.p.č.481/1 o výměře 125 m2
p.p.č.328 o výměře 1002 m2   
p.p.č.377/39  o výměře 27 m2
p.p.č.497/2 o výměře 58 m2
p.p.č.377/1 o výměře 2190 m2
p.p.č.421/1 o výměře 489 m2
p.p.č.421/45 o výměře 1015 m2
p.p.č.61/1 o výměře 165 m2
p.p.č.444/261 o výměře 50 m2
p.p.č.442/1 o výměře 280 m2
p.p.č.232/1 o výměře 120 m2
p.p.č.494/13 o výměře 160 m2  

Katastrální území Tisová u Sokolova
p.p.č.103/1 o výměře 400 m2
p.p.č.115 o výměře 130 m2
p.p.č.108/3 o výměře 290 m2

Katastrální území Kostelní Bříza
p.p.č. 352/1 o výměře 150 m2

Katastrální území Rudolec u Březové
p.p.č. 58/1 o výměře 87,5 m2
p.p.č. 41/3 o výměře 367 m2
p.p.č.136/14 o výměře 333 m2
p.p.č. 68/3 o výměře 27 m2

Katastrální území Kamenice u Březové
p.p.č. 651/14 o  výměře 400 m2
p.p.č. 651/53 o  výměře 191 m2
p.p.č. 651/41 o  výměře 414 m2
p.p.č. 171 o  výměře 427 m2
p.p.č. 110/11 o  výměře 174 m2
p.p.č. 651/22 o  výměře 317 m2
p.p.č. 99/2 o  výměře 556 m2
p.p.č. 99/3 o  výměře 421 m2
p.p.č. 99/4 o  výměře 433 m2
st.p.č.97 o  výměře 25 m2      
st.p.č.21 o  výměře 300 m2
p.p.č. 77/1 o  výměře 350 m2
st.p.č.116 o  výměře 34 m2
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.264/18
RM schvaluje záměr pachtu – prodloužení smluv na dobu určitou do 31.12.2022:
Katastrální území Kamenice u Březové
p.p.č.16/1 o výměře 2012 m2
p.p.č.86 o výměře 1436 m2
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.265/18
RM schvaluje záměr výpůjčky – prodloužení smluv na dobu určitou do 31.12.2022
Katastrální území Březová u Sokolova
p.p.č.494/6 o výměře 1298 m2

Katastrální území Kamenice u Březové
p.p.č.110/21 o výměře  186 m2
p.p.č.110/1o výměře  250 m2
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.266/18
RM neschvaluje záměr pronájmu – prodloužení smlouvy
části pozemku p.č.88/2 o výměře 400 m2 a části pozemku p.č.85/1 o výměře 500 m2 v katastrálním území Kamenice.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

g)Pronájem pozemků
Usnesení č.267/18

RM schvaluje pronájem pozemků p.č.352/5, části p.č.355, p.p.č.531 a p.p.č.1 v k.ú.Kostelní Bříza od Státního pozemkového úřadu – Krajský pozemkový úřad Karlovy Vary.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

h)Ukončení pronájmu nebytových prostor
Usnesení č.268/18

RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.229 na nám.Míru k 31.10.2018.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

i)Záměry pronájmu nebytových prostor
Usnesení č.269/18

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp,.229 na nám.Míru  o výměře o výměře 61,08 m2.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.270/18
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.120 ul.Komenského (garáž) o výměře 8 m2.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.271/18
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského o výměře 60,59 m2.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.272/18
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského (restaurace v MFC) o výměře 262,88 m2.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

j)Pronájem nebytových prostor
Usnesení č.273/18

RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.131 na nám.Míru firmě K.L. na dobu jednoho roku tj. od 1.12.2018 do 30.11.2019.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

k)Prodloužení lhůty a prodej bytu
Usnesení č.274/18

RM doporučuje ZM schválit prodloužení lhůty pro koupi půdního bytu č.9 čp.84 v ul. Sklářská p.A.P. do 30.11.2018.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.275/18
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č.9 v čp.84 ul.Sklářská p.A.P. za cenu 171.301,29 Kč.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

l)Vyřazení majetku
Usnesení č.276/18

RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města DDHM v celkové hodnotě 18.347,83 Kč a DHM v celkové hodnotě 9.776,94Kč.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

m)Realizace projektu – Mateřská škola, Smetanova 218
Usnesení č.277/18

RM souhlasí s realizací výzvy 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) zapojením Mateřské školy, Smetanova 218 do projektů „Personální podpora MŠ – chůva“ a Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP“. RM souhlasí, že v případě neobdržení finančních prostředků na počátku realizace projektu, budou finanční prostředky čerpány z provozu Mateřské školy do doby zaslání zálohové platby ze strany MŠMT.
               Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

n)Dohoda o uznání a úhradě dluhu
Usnesení č.278/18

RM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu ve výši 2.920,--Kč s p.J.H.. Dluh je za nájemné za měsíc září 2018 (od 10/18 v 6 měsíčních splátkách ve výši 500,--Kč, přičemž poslední splátka bude ve výši 420,--Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.279/18
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.793,--Kč s p.V.B. Dluh je za nájemné za měsíc srpen a září 2018 (od 12/18 ve 4 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč, přičemž poslední splátka bude ve výši 793,--Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

o)Rozpočty a výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací
Usnesení č.280/18

RM schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová na rok 2019.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.281/18
RM schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11 na rok 2019.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.282/18
RM schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218 na rok 2019.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.283/18
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová na roky 2020-2021.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.284/18
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11 na roky 2020-2021.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.285/18
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218 na roky 2020-2021.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

p)Delegace na valnou hromadu VSMS
Usnesení č.286/18

ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 1.jakožto člen VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA, IČ 491 63 451, se sídlem Sokolov, Nádražní 544, PSČ 356 01, deleguje jako zástupce města (obce) pro výkon všech práv člena starostu města p.Miroslava Boudu, přičemž tato delegace zástupce města je určena k výkonu práv člena na všech valných hromadách VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA konaných od udělení této delegace počínaje valnou hromadou konanou dne 14.12.2018;
2.ukládá delegovanému zástupci, aby za město jako za člena VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA na jednání valné hromady, které se koná dne 14.12.2018 kladně rozhodl o schválení výše nájemného pro rok 2019 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. schválení plánu investic pro rok 2019
a) schválení rozpočtu pro rok 2019
b) schválení personálních změn v orgánech VSMOS.
Hlasováno: 5 pro.Usnesení bylo schváleno.

r)Delegace na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
Usnesení č.287/18

ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 1.deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, konané dne 14.12.2018, která  bude jednat o těchto záležitostech:

 1. zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2018 – 30.9.2018,
 2. projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2019,
 3. projednání a schválení výše nájemného pro rok 2019 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
 4. projednání a schválení plánu investic pro rok 2019,
 5. seznámení s postupem příprav provozování vodohospodářského majetku společnosti po 1.1.2021, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města p.Jaroslava Bělíčka a 2.ukládá mu/jí, aby za město obec) jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o
  ad b)  schválení výše vodného a stočného pro rok 2019,
  ad c)  schválení výše nájemného pro rok 2019 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
  ad d)  schválení plánu investic pro rok 2019.           

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat p.Josef Brandl, člen rady.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

s)Výběr zhotovitele veřejné zakázky
Usnesení č.288/18

RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem: Projektová dokumentace lokalita bydlení pro 22 RD Štambach na p.p.č. 408/2 v k.ú. Březová“ společnost Ota Szakoš.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

t)Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Usnesení č.289/18

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova kaple Kostelní Bříza p.p.č.44/2“ s fyzickou osobou Roman Němec, 1.Máje 590, Habartov. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro předání a ukončení díla do 15.8.2019.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

u)Odměna řediteli Základní školy Březová
Usnesení č.290/18

RM schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola Březová Mgr.Danešovi Jiřímu v navrhované výši (příprava a realizace akce - 60.výročí základní školy).
Hlasováno: 5 pro.        Usnesení bylo schváleno.

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

V Březové dne 13.11.2018

Ověřili: Květoslava Šafnerová a Josef Brandl

Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček

13.11.2018