4. mimořádné jednání RM Březová dne 27. listopadu 2018

USNESENÍ - ZÁPIS z 4. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 27.11.2018 od 11.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová


Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brand, Mgr.Bedeč, p.Šafnerová

1.Jmenování ověřovatelů: p.Brandl, Mgr.Bedeč

2.Program jednání: a) Výběr zhotovitele akce „Březová-rekonstrukce tribuny fotbalového hřiště na p.p.č.444/5“

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.291/18
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Březová – rekonstrukce tribuny fotbalového hřiště na p.p.č.444/5“ společnost Vasyl Rymaruk, Chodov, U Porcelánky 858.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení bylo schváleno.

Jednání ukončeno v 11.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana
Ověřili: Brandl Josef, Mgr.Bedeč Michal                   

Schválili:
Jaroslav Bělíček - místostarosta města, Miroslav Bouda - starosta města

28.11.2018