Informace Policie ČR - venkov

Kontakty:
Územně odpovědní policisté, na které se můžete obracet se svými problémy, žádostmi či oznámeními a na telefonních číslech můžete případně ponechat svůj vzkaz s kontaktem na Vaši osobu:

prap. Bedřich Köhler, tel. 974376525
prap. Jiří Šůs, tel. 974376525
prap. Arnošt Kaigl, tel. 974376531

Vážení občané, 

obvodní oddělení Policie České republiky Sokolov - venkov sídlí v ul. Dobrovského čp. 1935 v Sokolově a co do rozlohy, své územní odpovědnosti, patří mezi největší oddělení na Okresním ředitelství Policie České republiky Sokolov s celkovou rozlohou území cca. 158 km2.

Obvodní oddělení je odpovědné za veřejný pořádek v katastru města Březová a jemu přidružených obcí Arnoltov, Černý Mlýn, Kostelní Bříza, Lobzy a Rudolec a dále v samostatných obcích Citice, Královské Poříčí, Lomnice, Svatava a obce Rovná, ve kterých je celkem evidováno cca 7 800 obyvatel.

V rámci realizovaného projektu P 1000 byla v poslední době ve vstupních prostorách našeho oddělení zřízena recepce pro zkvalitnění přístupu a vzájemné komunikace s občany a oznamovateli. Dále bylo oddělení dovybaveno novým nábytkem, počítači a další elektronikou, která je v dnešní době již nezbytná.

Na obvodním oddělení PČR Sokolov - venkov je v současné době zařazeno 21 policistů, kteří zde vykonávají nepřetržitou službu 24 hodin po celý rok. Z těchto 21 policistů jsou 3 policisté zařazeni ve skupině dokumentace a mají na starost zejména zpracování spisů v trestním řízení. Další policisté jsou zařazeni ve skupině s územní odpovědností, tedy konkrétní části služebního obvodu, ve které následně vykonávají obchůzkovou činnost a s touto činností další spojené služební úkoly a úkony. V rámci obchůzkové činnosti policisté získávají velmi dobrou znalost osobních a místních poměrů v jim přidělených úsecích. V rámci projektu „Community policing“ je snahou, aby rovněž obyvatelé v těchto jim přidělených úsecích znali „svého“ policistu, který má na starost jejich obec a mohli se na něho obrátit se svými problémy, žádostmi a oznámením.

Převážnou část nápadu trestných činů našeho oddělení tvoří krádeže vloupáním do soukromých objektů, objektů firem, krádeže vloupáním do rekreačních chat a rodinných domů Dále pak krádeže prosté, zejména výrobků z barevných kovů na rozsáhlém území s povrchovou dolovou činností nebo na území, kde v současné době již probíhá rekultivace po důlní činnosti. Na území města Březová nás v poslední době trápí zejména krádeže vloupáním do řadových garáží situovaných pod TJ Olympia, poškozování fasády základní školy v ul. Komenského, parkování motorových vozidel na území města, kdy řidiči nedodržují dopravní značení. Ze strany vedení OOP Sokolov - venkov bylo přijato opatření k eliminaci tohoto protiprávního jednání a došlo ke zvýšení kontrolní činnosti policistů v těchto oblastech. Vzhledem k této problematice si dovoluji požádat místní obyvatele o zvýšenou pozornost svého okolí a předání případných informacích místně příslušným policistům nebo přímo na linku 158.

Na základě velmi dobré vzájemné spolupráce mezi vedením obvodního oddělení Sokolov - venkov a vedením města Březová, byly již na přelomu tohoto roku domluveny pravidelné měsíční setkání, na kterých jsou řešeny nejrůznější problémy a hledány možné cesty k jejich řešení a nápravě a dále jsou předávány informace o pořádaných společenských, kulturních a sportovních akcích. Na poslední schůzce byla vedoucím oddělení předána rámcová dohoda o vzájemné spolupráci, která bude projednána radou města. Ze strany pana starosty byla vznesena žádost o zavedení úředních hodin na zdejší policejní služebně, která se nachází v budově kulturního střediska v ulici Komenského. Po provedení již domluvených stavebních úpravách a dovybavení služebny, budou úřední hodiny zavedeny každou středu od 16.00 do 17.00 hodin.

npor. Bc. Radek Neděla, vedoucí oddělení
tel. 974376522
Kontaktní spojení:
tel.  974376521 - dozorčí služba
fax: 974376538
e-mail: sooopvenko@mvcr.cz


 

11.3.2011