10. mimořádné jednání RM Březová dne 1. září 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 10. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 1.9.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový
Omluvena: p.Šafnerová

Ověřovatelé: p.Jiříček, p.Brandl

Program jednání:
a) Příkazní smlouva na projekt „Školní areál Komenského 123 – Březová – zateplení“ – výběr dodavatele
b) Příkazní smlouva na projekt „Školní areál Komenského 123 – Březová – zateplení“ – administrace a organizace projektu
c) Příkazní smlouva na projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“
d) Příkazní smlouva na projekt „Kompostování ve městě Březová“
e) Komise pro výběr dodavatele na stavební akce a dodávku mobiliáře „Multifunkční centrum Březová II.etapa“
f) Zrušení usn.č.224/14
g) Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zlepšení nakládání s odpady ve městě Březová“
h) Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem mezi Bezpečnostně právní akademií Plzeň s.r.o., střední škola a Základní školou Březová
i) Smlouva o dílo na provedení projektové dokumentace – „Zateplení budovy Komenského 123 Březová“
j) Projektová dokumentace bezbariérové trasy budovy MěÚ
k) Přijetí dotace pro realizaci projektu „Zahrada není jen hra“

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.226/14
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Komenského 123_012014“ mezi Příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Eva Marešová, Pastýřská 1241/13 Cheb.Předmětem smlouvy je organizační zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku dle zák.č.137/2006 Sb., na projekt „Školní areál Komenského 123 Březová – zateplení“ za honorář ve výši 178.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.227/14
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Komenského 123_02_2014 mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Radek Sušanka, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem smlouvy je projektová příprava, administrace projektu (dotační management) pro projekt !Školní areál Komenského 123 Březová – zateplení“ za honorář ve výši 198.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.228/14
RM schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy Svoz_01_2014“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Radek Sušanka, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem smlouvy je projektová příprava, administrace projektu (dotační management), organizační zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“ za honorář ve výši 108.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.229/14
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy „Kompostárna _“01_2014“ mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem Ing.Radek Sušanka, Dlouhá 881, Nýřany. Předmětem smlouvy je projektová příprava, administrace projektu (dotační management), organizační zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro projekt „Kompostování v městě Březová“ za honorář ve výši 161.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.230/14
RM schvaluje v souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách komisi pro výběr dodavatele stavebních prací a dodávku mobiliáře na akci „multifunkční centrum Březová II.etapa“, v tomto složení:

Členové komise
1.  Brandl Josef, člen ZM
2.  Tůmová Jarmila, stavební technik
3.  Ing.Potužák Petr, autorizovaný stavební inženýr
4.  Šafnerová Květoslava, místostarosta
5.  Bc.Fajt Jakub, vedoucí odboru SMM MěÚ

Náhradníci
1.  Sobotka Jan, projektant, stavební technik
2.  Volmut Petr, stavební technik
3.  Zubr Martin, ekonom města
4.  Šubrt Rudolf, stavební technik
5.  Jiříček Jan, člen ZM

Právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez hlasovacího práva Mgr.Holek Miloslav, právník společnosti Abri s.r.o.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.231/14
RM ruší své usnesení č.224/14 – zadání veřejné zakázky v režimu malého rozsahu mimo režim zákona „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.232/14
RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení §38 zák.č.137/2006 Sb. v platném znění. Zadávací dokumentace podle ustanovení §44 vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
RM schvaluje uzavření příslušných smluv v rámci schválené a podepsané žádosti z 58 výzvy OPŽP na projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“ a pověřuje starostu města podpisem.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.233/14
RM schvaluje předložení a realizaci projektu č.CZ.1.07/1.3.00/51.0012 „Využíváme ICT ve výuce“ Základní školou Březová.
RM pověřuje ředitele Základní školy Březová Mgr.Daneše Jiřího podpisem partnerské smlouvy s příjemcem – Bezpečnostně právní akademie Plzeň s.r.o, střední škola.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.234/14
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení projektové dokumentace pro realizaci stavby „Zateplení budovy Komenského 123 Březová“ mezi Městem Březová a zhotovitelem ArchEnergy s.r.o. Sokolovská 1105/100, Plzeň, Bolevec. Výše honoráře za zpracování projektové dokumentace činí 44.850,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.235/14
RM schvaluje vypracování projektové dokumentace bezbariérové trasy budovy MěÚ, potřebné k získání Dokladu o schválení bezbariérové trasy pro žádost o získání dotace pro výstavbu výtahu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.236/14
RM schvaluje přijetí dotace pro realizaci projektu „Zahrada není jen hra“ ve výši 854.350,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného potvrzení o přijetí dotace.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 18.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Jiříček Jan, Brandl Josef

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »2.9.2014  

9. mimořádné jednání RM Březová dne 18. srpna 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 9 . mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 18.8.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p. Brandl

Program jednání:
a) Výběrové řízení na akci „Zateplení MěÚ Březová“
b) Revokace usnesení č. 74/14
c) Přidělení bytu č. 1 v čp. 34 Rudolec
d) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
e) Zadávací dokumentace v rámci operačního programu Životního prostředí- Zlepšení nakládání s odpady ve městě Březová
f) Zadávací dokumentace v rámci operačního programu Životního prostředí – Kompostování ve městě Březová

Na vědomí:
a) Partnerská smlouva MAS Sokolovsko

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.220/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Zateplení MěÚ Březová“, RM schvaluje jako dodavatele Morez stavební s.r.o., Plzeň 3, dále toto pořadí 2. Stavební společnost VARO, s.r.o., 3. SWIETELSKY stavební s.r.o., 4. TERCOM s.r.o., 5. ColorMax s.r.o., 6. ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., 7. INMONT CHEB s.r.o., 8. D-PRODUKT s.r.o.) Pro případ odstoupení vítězného uchazeče RM schvaluje jako dodavatele dalšího následného uchazeče v pořadí. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.221/14
Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 74/14
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 222/14
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 v čp. 34 Rudolec společnosti Lucern stav s.r.o., Údolní 280/15, Praha 4 – Braník, zastoupenou panem Lukášem Černíkem na dobu určitou 1 roku. RM pověřuje starostu podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 223/14
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV – 12-0009341/VB001 mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené na základě plné moci a.s. Montprojekt Pardubice. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 224/14
1. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky zadávanou v režimu zadávání zakázky malého rozsahu, mimo režim zákona dle pokynů pro zadávání zakázek. 2. RM schvaluje uzavření smluv v rámci schválené a podepsané žádosti z 58 výzvy OPŽP na projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. Hlasováno: 5 pro

Usnesení č. 225/14
1. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. Zadávací dokumentace podle ustanovení § 44 ZVZ vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 2. schvaluje uzavření smluv v rámci schválené a podepsané žádosti z 58 výzvy OPŽP na projekt „Kompostování ve městě Březová“ RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 16.00 hodin

Zapsala: Bc. Chladová Kristýna

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »20.8.2014  

8. mimořádné jednání RM Březová dne 28. července 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 28.7.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl
Omluven: p.Nový Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Brandl

Program jednání:
a) Zrušení zadávacího řízení na akci „Zateplení MěÚ Březová“

RM přijala toto usnesení:

Usnesení č.219/14
RM v souladu s §84 odst.2 písm.e) zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zateplení MěÚ Březová“ a ukládá vypsání nového kola výběru dodavatele. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Jednání ukončeno v 15.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Brandl Josef

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »29.7.2014  

7. mimořádné jednání RM Březová dne 21. července 2014

USNESENÍ – ZÁPIS

ze 7. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 21.7.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová 

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Nový 

Program jednání:

a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25.6.2014
b) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 18.7.2014
c) Řád veřejného pohřebiště
d) Ceník nájemného a služeb na veřejném pohřebišti
e) Smlouva o nájmu hrobového místa na pohřebišti f) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – H.Pivarčiová
g) Směna bytu č.0 o velikosti 1+0 v čp.133 a bytu č.8 o velikosti 1+1 v čp.134 na nám.Míru
h) Smlouva o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení
i) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací – „Multifunkční hřiště (sportoviště na p.p.č.444/5 v k.ú.Březová“
j) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Zateplení MěÚ Březová“ 
k) Oprava asfaltových komunikací v Březové a integraci l) Ukazatel měření rychlosti do obce Rudolec

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.204/14
RM schvaluje přidělení bytu č.31 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná Ing.Vančurovi Josefovi bytem Březová, gen.Svobody čp.286. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.205/14
RM schvaluje přidělení bytu č.29 o velikosti 1+0 v čp.121 ul.Komenského sl.Michale Čejkové bytem Březová, Okružní čp.198.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.206/14
RM schvaluje p.Černochové Zlatuši bytem Březová, Okružní čp.189 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.207/14
RM schvaluje p.Ulčové Anně bytem Březová, Okružní čp.163 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.208/14
RM schvaluje p.Fleischmannové Alžbětě bytem Březová, Hlavní čp.111 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.209/14
RM schvaluje Řád veřejného pohřebiště ve městě Březová.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.210/14
RM schvaluje Ceník nájemného a služeb na veřejném pohřebišti v Březové od 1.8.2014.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.211/14
RM schvaluje vzorovou Smlouvu o nájmu hrobového místa na pohřebišti v Březové. V souladu s § 102 písm.m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších zákonů, RM pověřuje p.Sladkou Annu, vedoucí hospodářsko správního odboru uzavíráním Smluv o nájmu hrobových míst.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.212/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 33.414,--Kč s p.Hanou Pivarčiovou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 1-6/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony 2013.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.213/14
RM schvaluje směnu bytu č.0 o velikosti 1+0 v čp.133 (nájemce p.Šťáhlovský V.) a bytu č.8 o velikosti 1+1 v čp.134 (nájemce p.Bělíček J.) na nám.Míru. RM pověřuje starostu města podpisem nájemních smluv po úhradě příslušné jistiny (za každý byt).
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.214/14
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení mezi budoucím oprávněným z věcného břemene – RWE GasNet s.r.o. Ústí nad Labem a mezi povinným z věcného břemene – Městem Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na par.č. 474/37, 483/1, 494/1, 494/14, 494/15 v k.ú.Březová u Sokolova. Úplata za zřízení věcného břemene bude činit 22.082,--Kč, včetně DPH. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.215/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Multifunkční hřiště (sportoviště) na p.p.č.444/5 k.ú.Březová“ RM schvaluje jako dodavatele společnost Sergej Pajtaš, Sokolov, Slovenská 701. (dále toto pořadí: 2. SWIETELSKY stavební s.r.o. Karlovy Vary, 3. Linhart spol.s r.o. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.216/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Zateplení MěÚ Březová“, RM schvaluje jako dodavatele společnost Morez stavební s.r.o. Terezie Brzkové 1037/27, Plzeň (dále toto pořadí: 2.Stavební společnost VARO srov.o. Cheb, 3. D.PRODUKT s.r.o. Velká Hleďsebe, 4. SWIETELSKY stavební s.r.o. Svatava, 5. ColorMax s.r.o. Cheb, 6. INMONT Cheb s.r.o., 7. STAVSO s.r.o.Sokolov, 8.DOZORSTAV s.r.o. Karlovy Vary).
Pro případ odstoupení vítězného uchazeče RM schvaluje jako dodavatele dalšího následného uchazeče v pořadí.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.217/14
RM schvaluje jako dodavatele rekonstrukce místních komunikací v Březové a integrovaných oblastech pro rok 2014 společnost EUROVIA a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary. Rekonstrukce komunikací bude realizována dle skutečně provedených výměr, za jednotkové ceny dle nabídky ze dne 8.7.2014. RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv o dílo.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.218/14
RM schvaluje zakomponovat do nejbližšího rozpočtového opatření rezervu na nákup ukazatele rychlosti do obce Rudolec.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 16.30 hodin.

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Nový Vladimír

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »24.7.2014  

6. mimořádné jednání RM Březová dne 30. června 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 30.6.20104 od 18.30 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Jiříček

Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání kulturní komise ze dne 12.6.2014

Různé:
a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Walter M.
b) Smlouva o reklamě na Rudolecký kotlík – PRO TENAX s.r.o. Sokolov
c) Smlouva o reklamě na Rudolecký kotlík – Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s. Sokolov
d) Pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova – p.Hrebinec L.
e) Podnájem v nájmu bytu č.8 v čp.83 ul.Sklářská
f) Dodatek č.1 k mandátní smlouvě na energetické služby
g) Zrušení zadávacího řízení na akci „Zateplení MěÚ Březová“
h) Prodloužení pracovního poměru ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského 11

Na vědomí:
a) Úloha Mikroregionu Sokokolov-východ v meziobecní spolupráci
b) Zápis z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 6.6.2014
c) Inspekční zpráva z kontroly Základní školy Březová
d) Výběr dodavatele na akci „Březová –Komenského čp.11 – oprava hydroizolace mateřské školky a stavební úpravy“ – firma DANEK, Zdeněk Daňo Sokolov

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.196/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 16.789,--Kč s p.Miroslavem Walterem bytem Březová, nám.Míru čp.131. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za období 1-5/2014. Pokud nebude dlužná částka uhrazena v termínu do 20.12.2014 bude dána okamžitá výpověď z nájmu.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.197/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě s PRO TENAX s.r.o. Sokolov, Trocnovská 1982 v rámci akce „Rudolecký kotlík“ dne 21.6.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.198/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě s Agenturou osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s. Sokolov, Hornická 1595 v rámci akce „Rudolecký kotlík“ dne 21.6.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.199/14
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova p.Lukášovi Hrebincovi bytem Březová, Sklářská čp.84 na dobu 1 roku tj. od 1.8.2014 do 31.7.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.200/14
RM neschvaluje podnájem v nájmu bytu č.8 v čp.83 ul.Sklářská (nájemce p.Pehaničová) pro p.Milenu Cselárovou bytem Kynšperk nad Ohří.
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.201/14
RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 mandátní smlouvy na výběr dodavatele elektřiny a plynu, sjednání dodávky elektřiny a plynu a zajištění smluvních vztahů na sdruženou dodávku elektřiny a plynu pro nadcházející období roku 2015 s firmou Ing.Jiří Jirgl Karlovy Vary, Mládežnická 877/5 s požadavkem Města Březová neměnit stávajícího dodavatele el.energie ČEZ prodej s.r.o.
RM zároveň schvaluje plnou moc ve věci nabídkového řízení na dodavatele plynu a el.energie pro společný nákup energií spolu s dalšími obcemi a MAS Sokolovsko pro období roku 2015.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.202/14
RM schvaluje rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení MěÚ Březová“ zahájené dne 22.5.2014 v souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Usnesení č.203/14
V souladu se zák.č.472/2011 Sb. (novela školského zákona) RM schvaluje prodloužení pracovního poměru o dalších 6 let ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského 11 p.Hornerové Jitce. 
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 19.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Jiříček Jan

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »1.7.2014  

6. jednání RM Březová dne 9. června 2014

USNESENÍ – ZÁPIS

ze 6. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.6.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová  

Přítomni: p. Bouda, p. Šafnerová, p. Brandl, p. Nový
Omluven: p.Jiříček

1. Jmenování ověřovatelů:
p. Šafnerová, p. Brandl

2. Kontrola úkolů:
Nebyly uloženy žádné úkoly. 

3. Hlavní zprávy: 
a) Příprava 5. zasedání ZM (30.6.2014)

4. Zápisy z výborů
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20.5.2014
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.6.2014

5. Zápisy z komisí: 
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.6.2014
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 7.5.2014
c) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 28.5.2014

6. Různé: 
a) Uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu – p.Rakaš
b) Uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu – p.Bendíková
c) Uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu – p.Mašková
d) Výměna bytů o velikosti 1+2 v čp.120 a bytu o velikosti 1+0 v čp.122 ul.Komenského
e) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.123 – mladí rybáři
f) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 – internát
g) Darovací smlouvy mezi Městem a Ředitelstvím silnic a dálnic Praha
h) Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem a ČEZ a.s.Děčín
i) Prodloužení lhůty úhrady kupní ceny – p.Hauptmannl Václav
j) Pronájem pozemku č.61/1 v k.ú.Březová – manž.Dibalovi
k) Záměr pronájmu části pozemku p.č.444/3 v k.ú.Březová
l) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014- 2018
m) Smlouva o umístění zařízení veřejné komunikační sítě
n) Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.155 – posilovna
o) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
p) Dodavatel stavby „Zateplení MěÚ Březová“ – výběrové řízení

7. Na vědomí: 
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 2.6.2014

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.168/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 5. zasedání ZM (30.6.2014):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 3. rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.169/14
RM schvaluje finanční dar pro Trial Team Březová na ceny a propagaci soutěže Mistrovství ČR v trialu – 5.ročník Březovských šlapaček v roce 2014 ve výši 20.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.170/14
RM schvaluje finanční dar pro Ondřeje Martínka bytem Březová, Odborářů čp.350 na reprezentaci při rybářských závodech v roce 2014 ve výši 4.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.171/14
RM schvaluje finanční dar pro Milana Panzera bytem Březová, Hlavní čp.109 na stavbu tandemového dvojkola ve výši 5.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.172/14
RM schvaluje dotaci ČSCH Kostelní Bříza na činnost v roce 2014 ve výši 30.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.173/14
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města – DDHM v městské knihovně v hodnotě 1.050,--Kč
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.174/14
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy, Komenského čp.11 DDHM v hodnotě 2.874,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.175/14
RM souhlasí s vyřazením identifikovaného zbytného, nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová dle přiložených návrhů v celkové hodnotě DDHM 208.628,74 Kč a DHM – samostatně movitě věci a soubory 27.878,--Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.176/14
RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací za rok 2013 takto:
Základní škola, Březová
Hospodářský výsledek 157.307,31 Kč
Rezervní fond 32.307,31 Kč
Fond odměn 125.000,-- Kč

Mateřská škola,Smetanova 218
Hospodářský výsledek 64.354,47 Kč
Rezervní fond 44.354,47 Kč
Fond odměn 20.000,-- Kč

Mateřská škola, Komenského 11
Hospodářský výsledek 197.938,18 Kč
Rezervní fond 177.938,18 Kč
Fond odměn 20.000,-- Kč
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.177/14
RM schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola Březová Mgr.Danešovi Jiřímu dle návrhu.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.178/14
RM schvaluje p.Jaroslavu Schubertovi bytem Březová, Dvouletky čp.41 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města). Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.179/14
RM schvaluje p.Pavlu Hatalovi bytem Březová, Lesní čp.338 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.180/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.575,--Kč s p.Zdenko Rakašem bytem Březová, Komenského čp.121. Dluh je za vyúčtování topné sezony roku 2013.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.181/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.271,-- Kč s p.Michaelou Bendíkovou bytem Březová, Komenského čp.122. Dluh je za vyúčtování topné sezony roku 2013.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody. 
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.182/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 27.343,--Kč s p.Lucií Maškovou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 1,2,4/2014, poplatku z prodlení a vyúčtování topné sezony roku 2013.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.183/14
RM schvaluje výměnu bytů v ul.Komenského o velikosti 1+2 v čp.120/5 (nájemce p.Šťuková D.) a bytu o velikosti 1+1 v čp. 122/29 (nájemce p.Perner T.).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.184/14
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (bývalý internát) s p.Hanušem Škubalem bytem Březová, Smetanova čp.160 k 30.6.2014. Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.185/14
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 17,8 m2 v budově bývalého internátu v ul.Komenského čp.123.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.186/14
RM doporučuje ZM schválit darovací smlouvu mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic Praha na převod částí původní silnice I/6 a silničních pozemků v k.ú.Březová u Sokolova, Dolní Rychnov a Rudolec u Březové.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.187/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene z důvodu umístění podzemního vedení NN na pozemcích p.č.53/1, 54 a 57 v k.ú.Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ a.s.Děčín zastoupené společností SZPTel Plzeň.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.188/14
RM schvaluje p.Hauptmannlovi Václavovi bytem Březová část Rudolec čp.62 prodloužení úhrady kupní ceny za pozemek p.č.58/3 v k.ú.Rudolec u Březové do 31.7.2014. Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.189/14
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.61/1 o výměře 190m2 v k.ú.Březová u Sokolova manželům Dibalovým bytem Březová, Hlavní čp.354 na dobu určitou do 31.12.2014 za cenu 3,--Kč/m2/rok.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.190/14
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.444/3 o výměře 90m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.191/14
V souladu s §67 zák.č.128/2000 Sb.o obcích, RM doporučuje ZM schválit stanovení 15 členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.192/14 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě mezi povinným Městem Březová a oprávněným společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4. Předmětem smlouvy je povolení oprávněnému zřídit, provozovat, udržovat a opravovat přípojné vedení komunikační sítě a sloupovou podpěru na p.p.č.98, 506, 442/1 v k.ú.Březová u Sokolova za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.193/14 
RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova (dámská posilovna) s p.Zuzanou Hrnčířovou bytem Březová, nám.Míru čp.131 k 30.6.2014. Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.194/14
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova (dámská posilovna).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.195/14 
V souladu se zák. č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Zateplení MěÚ Březová“
RM schvaluje jako dodavatele společnost TERCOM s.r.o.Cheb, Wolkerova 2483/16
(dále toto pořadí: 2. DOZORSTAV s.r.o. Karlovy Vary, 3.SWIETELSKY stavební s.r.o. Svatava, 4. STAVSO s.r.o. Sokolov, 5. ISSO Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., 6. D-PRODUKT s.r.o. Lázně Kynžvart).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 4 pro

Po skončení jednání Rady města následovala valná hromada společnosti Služby města s.r.o. Březová.

Jednání ukončeno v 17.00hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Josef Brandl 

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města 

Přečíst »11.6.2014  

5. mimořádné jednání RM Březová dne 26. května 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 26.5.2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Nový

Program jednání:
a) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury

Usnesení č.167/14
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) ve výši 26.000,--Kč na projekt „MARC21 pro Městskou knihovnu Březová“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 19.20 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Nový Vladimír 

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »27.5.2014  

5. jednání RM Březová dne 12. května 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.5.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Nový
Omluven: p.Brandl

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Jiříček

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 4. zasedání ZM (26.5.2014)
b) Účetní závěrka města za rok 2013
c) Rozbor hospodaření města Březová za rok 2013 a závěrečný účet města  
Březová za rok 2013
d) 2. rozpočtové opatření v roce 2014
e) Úprava směrnice č.4/2010 o oběhu a kontrole účetních dokladů
f) Úprava směrnice č.2/2012 k DPH
g) Úprava směrnice č.1/2012 o výši poskytovávaného stravného při  
pracovních cestách

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5.5.2014

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.5.2014
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 9.4.2014
c) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 14.4.2014

6. Různé:
a) Pronájem nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní – občanské sdružení Střípky
b) Smlouva o reklamě – Rudolecký kotlík
c) Smlouva o reklamě – Evropský pohár ve střelbě z praku
d) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž.sítě na akci „Prodloužení části chodníku v obci Černý mlýn“
e) Dodatek č.1 smlouvy o dílo na akci „Tréninkové fotbalové hřiště“
f) Pronájem pozemku p.č.115/7 v k.ú.Paseka – Trial Team Březová
g) Pronájem pozemku p.č.61/1 v k.ú.Březová – manž.Dibalovi
h) Pronájem pozemků  v k.ú Kamenice – p.Třešňák
i) Změna termínu dokončení projektu „Veřejnou zelení blíže občanům“

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 15.4.2014

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.141/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 4. zasedání ZM (26.5.2014)

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Účetní závěrka města za rok 2013
8. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2013
9. 2. rozpočtové opatření v roce 2014
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé

Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.142/14
RM doporučuje ZM schválit Účetní závěrku města za rok 2013.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.143/14
RM doporučuje ZM schválit Rozbor hospodaření města Březová za rok 2013 a Závěrečný účet města za rok 2013.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.144/14
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2014.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.145/14
RM schvaluje úpravu Směrnice č.4/2010 o oběhu a kontrole účetních dokladů (vypuštění ustanovení o Sběrně prádla).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.146/14
RM schvaluje úpravu Směrnice č.2/2012 k DPH (vypuštění ustanovení o Sběrně prádla).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.147/14
RM schvaluje úpravu Směrnice č.1/2012 o výši poskytovaného stravného při pracovních cestách (navýšení do zákonného limitu stravného).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.148/14
RM schvaluje finanční dar Nadaci pro děti na akci Den Kostelní Břízy ve výši 5.000,--Kč (koncert, prezentace historie školy a Kostelní Břízy).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.149/14
RM schvaluje finanční dar Mgr.Vladimíru Prokopovi na vydání publikace o umění a památkách Sokolovska ve výši 3.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.150/14
RM neschvaluje finanční dar obci Borovnice na znovuobnovení větrného mlýna.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.151/14
RM ruší své usnesení č.87/14, kterým bylo schváleno poskytnutí fin.daru AMK Březová – klub cyklotrialu.
Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.152/14
RM schvaluje poskytnutí dotace AMK Březová – klub cyklotrialu na sportovní činnost ve výši 30.000,--Kč.
Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.153/14
RM schvaluje vyřazení zastaralého, nahrazeného majetku (kanc.křesla) z kanceláří MěÚ v hodnotě 11.941,62 Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.154/14
RM schvaluje vyřazení identifikovaného zbytného, nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova čp.218 dle přiloženého seznamu ve celkové hodnotě 32.485,06 Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.155/14
RM schvaluje p.Matyášové Florentině bytem Březová, Sklářská čp.128 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem druha ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.156/14
RM schvaluje p.Houdovi Jaroslavu bytem Březová, Sklářská čp.81 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.157/14
V souladu s Pravidly pro přidělování bytů RM schvaluje přidělení bytu č.9 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského p.Drbulovi Š. bytem Březová, Okružní čp.209.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.158/14
RM schvaluje p.Bystré Marii bytem Březová, Komenského čp.122 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pobytem jejího syna na škole v přírodě a to ve výši 1.400,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.159/14
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v čp.226 ul.Okružní Občanskému sdružení Střípky, U divadla 341, Sokolov, zastoupené p.Renatou Oulehlovou na dobu 1 roku tj. od 1.6.2014 do 31.5.2015 s možností prodloužení.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.160/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě s ISLA – Petr Sladký, Sokolov, Javorová 2190 v rámci akce „Rudolecký kotlík“, který se bude konat dne 21.6.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.161/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. v rámci „Evropského poháru ve střelbě z praku“, který se bude konat ve dnech 18. – 20.7.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.162/14
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci „Prodloužení části chodníku v obci Černý Mlýn na p.p.č.222/1, 222/6, 223/1, 223/2 v k.ú.Tisová u Sokolova“ mezi budoucím povinným Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4218 a budoucím oprávněným Městem Březová.
Předmětem smlouvy je oprávnění Města Březová  realizovat a udržovat stavbu výústního objektu kanalizace na p.p.č.223/2 v k.ú.Tisová u Sokolova. Předpokládaný rozsah služebnosti inženýrské sítě je cca 5m2. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena za jednorázovou úplatu 500,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.163/14
RM schvaluje dodatek č.1 Smlouvy o dílo PS.15.13 projektová a inženýrská příprava stavby na akci „Tréninkové fotbalové hřiště – Březová, p.p.č.444/1 k.ú.Březová“. Předmětem dodatku smlouvy je rozšíření předmětu díla o projekční a inženýrskou činnost v hodnotě 48.400,--Kč a prodloužení termínu pro zajištění prováděcí projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení do 30.9.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.164/14
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.115/7 o výměře 1500 m2 v k.ú.Paseka u Březové na dobu určitou do 31.12.2029 (bezúplatný pronájem) TRIAL TEAM Březová o.s., Komenského čp.356, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.165/14
RM schvaluje pronájem části stavebního pozemku p.č.21 v k.ú.Kamenice u Březové o výměře 331 m2 (zastavěná plocha restaurace) za cenu 6,--Kč/m2/rok a 753 m2 (pozemek kolem restaurace) za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014 p.Třešňákovi Radovanovi bytem Březová část Kamenice čp.10.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.166/14
RM schvaluje podání žádosti o změnu termínu dokončení realizace projektu „Veřejnou zelení blíže občanům“ do 30.4.2015 (z důvodu zateplení budovy MěÚ). RM dále schvaluje uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo se zhotovitelskou firmou H-REKULTIVACE a.s.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 4 pro                              

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Jiříček Jan 

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.5.2014  

4. mimořádné jednání RM Březová dne 28. dubna 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 28.4.2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová. p.Jiříček

Program jednání:

1. Výběr dodavatele stavby „Oprava komunikace v ul.Lipová Březová u Sokolova“

Usnesení č.140/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Oprava komunikace v ulici Lipová Březová u Sokolova“, RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené akce společnost EUROVIA CS, a.s. Sedlecká 72, Karlovy Vary (dále toto pořadí: 2. bss Báňská stavební společnost s.r.o. Sokolov, 3. SOKOSTAV HT s.r.o. Sokolov, 4. SWIETELSKY stavební s.r.o. Karlovy Vary).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo.

Jednání ukončeno v 19.20 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Jiříček Jan 

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

 

Přečíst »1.5.2014  

4. jednání RM Březová dne 14. dubna 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 14.4.2014 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Nový

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 3. zasedání ZM (28.4.2014)
b) 1.Rozpočtové opatření v roce 2014

4. Zápisy z výborů:
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.4.2014
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 7.4.2014

5. Zápisy z komisí:
Zápis z jednání komise výstavby ze dne 24.3.2014
Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.4.2014
Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 17.2.2014
Zápis z jednání komise kulturní ze dne 12.3.2014

6. Různé:
a) Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
b) Žádost o nadační příspěvek Nadace ČEZ "Multifunkční venkovní hřiště v areálu Olympie Březová"
c) Zařazení území Březové do území působnosti MAS Sokolovsko
d) Smlouva o reklamě s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. na Rudolecký kotlík
e) Pronájem nebytových prostor v internátě - Mgr.Chladová D.
f) Pronájem nebytových prostor-bývalá sběrna prádla - p.Polcarová
g) Záměr pronájmu části stavebního pozemku v k.ú.Kamenice
h) Odkanalizování lokality Arnoltov - smlouvy o provedení stavby
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Kapounek
j) Finanční dar pro ZŠ Březová od WOMEN FOR WOMEN o.p.s.Praha
k) Změna adresy školní družiny ZŠ Březová
l) Smlouva o právu k provedení stavby "Přípokja vody a kanalizace pro p.p.č.443/31 v k.ú.Březová u Sokolova" - p.Sauková
m) Výběr dodavatele stavby "Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu ul.Příčna čp.227-228 na p.p.č.57 Březová"
n) Zrušení zadávacího řízení VŘ "Multifunkční centrum Březová - 2.Etapa, stavební část"

7. Na vědomí:
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 7.4.2014
b) Informace ke schválené dotaci na akci "Multifunční centrum Březová - 2 etapa"

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.82/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 3. zasedání ZM (28.4.2014):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 1.rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.83/14
RM doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové opatření v roce 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.84/14
RM schvaluje finanční dar pro Střední školu živnostenskou Sokolov na podporu Regionálního veletrhu fiktivních firem ve výši 5.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.85/14
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného, dožitého majetku města - DDHM v celkové hodnotě 31.061,-- Kč likvidací.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.86/14
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace TJ Olympii Březová na činnost ve výši 300.000,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.87/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru AMK - klub cyklotrialu na sportovní činnost a zajištění soutěže MČR ve výši 30.000,-- Kč.
RM pověřuje místostarostku města podpisem smlouvy
Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.88/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru FK Flamengo Březová na startovné, sportovní potřeby a rozhodčí ve výši 20.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.89/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru FC Rafani Rudolec na sportovní potřeby a ceny ve výši 15.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.90/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Florbalovému klubu Březová na činnost klubu ve výši 15.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pan Brandl požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.91/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Cyklistickému klubu Team Bike Březová na podporu talentované mládeže na soutěžích ve výši 15.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.92/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Tělovýchovné unii Sokolov na Sportovní ligu škol ve výši 6.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.93/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Olympii-fitness na nákup běžícího pásu ve výši 20.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.95/14
RM schvaluje poskytnutní finančního daru Jaffa Production o.s. na pořádání Březovské metalové noci ve výši 20.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.96/14
RM doporučuje ZM schválit poskytnutní dotace Pionýru Březová na akce pro děti a provoz oddílů ve výši 30.000,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.97/14
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Pionýru Březová na pořízení stanů ve výši 30.000,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.98/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru p.Nemethové-Randové na letní tábor Kořen ve výši 15.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.99/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Březová na tábor mladých hasičů a na materiálové vybavení ve výši 15.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.100/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu zahrádkářů Březová na činnost a zájezd na výstavu ve výši 7.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.101/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů Kynšperk - včelaři Březová na nákup kompresoru k léčení včelstev a léčiv ve výši 5.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.102/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Místní skupině Českého červeného kříže Březová na činnost, zdravotní potřeby a materiál ve výši 6.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.103/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Agentuře osobní asistence Sokolov na provoz a vybavení ve výši 10.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.104/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu diabetiků Sokolov na rekondiční pobyty a činnost ve výši 3.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.105/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených na rekondiční pobyt p.Paprsteinové ve výši 800,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.106/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru o.p.s.Pomoc v nouzi Sokolov na činnost a poskytování sociálních služeb ve výši 3.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.107/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Fondu ohrožených dětí, pobočka Most na provoz a vybavení ve výši 2.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.108/14
RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušných smluv o poskytnutí dotace dle usnesení RM č.86/14, 96/14, 97/14 a zároveň pověřit starostu města podpisem těchto smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.109/14
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová, Komenského čp.232 za rok 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.110/14
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského čp.11 za rok 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.111/14
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova čp.218 za rok 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.112/14
RM schvaluje záměr bezúplatného pronájmu části pozemku p.č.115/7 o výměře 1500 m2 v k.ú.Paseka u Březové na dobu určitou do 31.12.2029.
Paní Šafnerová požádala dle zákona o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 4 pro,1 se zdržela

Usnesení č.113/14
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č.119 o výměře 220 m2 a části pozemku p.č.117/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 80,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.114/14
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.61/1 o výměře cca 190 m2 v k.ú.Březová u Sokolova na dobu určitou do 31.12.2018 za cenu 3,-- Kč/m2/rok.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.115/14
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č.470/3 o výměře 533 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.116/14
RM schvaluje p.Rákošové D. bytem Březová, gen.Svobody čp.314 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.117/14
RM schvaluje p.Radlerové A. bytem Březová část Tisová čp.5 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.118/14
RM schvaluje p.Dorňákové M. bytem Březová, Dvořákova čp.149 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.120/14
RM schvaluje p.Brlášové M. bytem Březová, Okružní čp.349 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.121/14
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.122/14
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ na realizci projektu "Multifunkční venkovní hřiště v areálu Olympie Březová" ve výši 1.900.000,-- Kč a zároveň doporučuje ZM schválit případné spolufinancování nepředpokládaných nákladů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.123/14
RM doporučuje ZM v územní působnosti MAS Sokolovsko schválit zařazení svého území do území působnosti MAS Sokolovsko na období 2014-2020.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.124/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. v rámci akce "Rudolecký kotlík", který se bude konat dne 21.6.2014.
RM pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.125/14
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v internátě ZŠ, Komenského čp.123 Březová (klub žen) s Mgr.Chladovou Danou bytem Březová, Hlavní čp.354 na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.126/14
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.229 na nám.Míru s p.Janou Polcarovou bytem Březová, Okružní čp.208 na dobu 1 roku tj. od 1.5.2014 dp 30.4.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.127/14
RM schvaluje záměr pronájmu části stavebního pozemku p.č.21 v k.ú.Kamenice u Březové o výměře 331 m2 (zastavěná plocha restaurace) za cenu 6,-- Kč/m2/rok a 753 m2 (pozemek kolem restaurace) za cenu
2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.128/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem Městem Březová a vlastníkem pozemku p.č.23/6,druh ostatní plocha v k.ú.Arnoltov, Holejšovskou Petrou, Švabinského 1718, Sokolov, Šustou Petrem, Jižní 1420/5, Karlovy Vary a Šustovou Martinou, Závodu Míru 1899, Sokolov.
Předmětem Smlouvy o právu k provedení stavby je souhlas vlastníka pozemku s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby "Březová - odkanalizování lokality Arnoltov".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.129/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem Městem Březová a vlastníkem pozemku p.č.586/11, druh ostatní plocha v k.ú.Arnoltov, Černohorským Ivem, Trnitá 78, Všeborovice, Dalovice. Předmětem Smlouvy o právu k provedení stavby je souhlas vlastníka pozemku s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby "Březová - odkanalizování lokality Arnoltov".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.130/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem Městem Březová a vlastníkem pozemku p.č.586/1,druh ostatní plocha v k.ú.Arnoltov, Duškem Zdeňkem, Březová část Arnoltov č.ev.41. Předmětem Smlouvy o právu k provedení stavby je souhlas vlastníka pozemku s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby "Březová - odkanalizování lokality Arnoltov".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.131/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem Městem Březová a vlastníkem pozemku p.č.1/5, druh ostatní plocha v k.ú.Arnoltov, Krejčířovou Helenou, Březová část Arnoltov 80. Předmětem Smlouvy o právu k provedení stavby je souhlas vlastníka pozemku s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby "Březová - odkanalizování lokality Arnoltov".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.132/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem Městem Březová a vlastníkem pozemku p.č.1/4,245/15,245/22, 642 druh ostatní plocha v k.ú.Arnoltov, Lesy ČR s.p.Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové. Předmětem Smlouvy o právu k provedení stavby je souhlas vlastníka pozemku s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby "Březová - odkanalizování lokality Arnoltov".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.133/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem Městem Březová a vlastníkem pozemku p.č.1/3, druh ostatní plocha v k.ú.Arnoltov, Kupkou Ladislavem, Podlesí 233, Svatava. Předmětem Smlouvy o právu k provedení stavby je souhlas vlastníka pozemku s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby "Březová - odkanalizování lokality Arnoltov".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.134/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 9.435,-- Kč s p.Jaroslavem Kapounkem bytem Březová, Komenského čp.122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíc 2/2014 a vyúčtování topné sezony 2013 (od 4/2014 v 19 měsíčních splátkách ve výši 500,-- Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.135/14
RM souhlasí s přijetím finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. Praha 1, Vojtěšská 245/1 na obědové služby pro období od března 2014 do června 2014 ve prospěch žáka Základní školy Březová,Komenského čp.232 (Martin Horn, nar.8.11.2004 bytem Sokolov, Švabinského 1718).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.136/14
RM schvaluje změnu adresy školní družiny Základní školy Březová z Komenského čp.232 na Komenského čp.123, Březová. Budova, ve které je umístěna školní družina je v majetku Města Březová a příspěvková organizace Základní škola má svěřený nemovitý majetek na základě smlouvy o výpůjčce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.137/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby "Přípojka vody a kanalizace pro p.p.č.443/31 v k.ú.Březová u Sokolova" mezi Městem Březová a p.Barborou Saukovou bytem Březová, nám.Míru čp.139.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.138/14
V souladu ze zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby "Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu ul.Příčná čp.227 a 228 na p.p.č.57 Březová u Sokolova" RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené akce společnost Swietelsky stavební s.r.o. Plzeň, Železničářská 1234/79 (dále toto pořadí: 2. BSS báňská stavební společnost s.r.o. Sokolov, 3. Renopa Sergej Pajtaš Sokolov, 4. DANEK-Zdeněk Daňo, Sokolov, 5. Eurovia CS a.s. Praha1, 6. František Rakaš Březová).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.139/14
RM schvaluje zrušení zadávacího řízení VŘ "Multifunkční centrum Březová - 2.Etapa, stavební část" ev.č.VZ 478594 v souladu s ustanovením § 84 odst.2, písm.e) zák.č.137/2006 Sb., z důvodu zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Důvodem pro zrušení je nepřidělení dotace z ROP Severozápad v úplné požadované výši.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »15.4.2014