5. mimořádné jednání RM Březová dne 26. května 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 26.5.2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Nový

Program jednání:
a) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury

Usnesení č.167/14
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) ve výši 26.000,--Kč na projekt „MARC21 pro Městskou knihovnu Březová“.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Hlasováno: 5 pro

Jednání ukončeno v 19.20 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Nový Vladimír 

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »27.5.2014  

5. jednání RM Březová dne 12. května 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 5. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.5.2014 od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Nový
Omluven: p.Brandl

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Jiříček

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 4. zasedání ZM (26.5.2014)
b) Účetní závěrka města za rok 2013
c) Rozbor hospodaření města Březová za rok 2013 a závěrečný účet města  
Březová za rok 2013
d) 2. rozpočtové opatření v roce 2014
e) Úprava směrnice č.4/2010 o oběhu a kontrole účetních dokladů
f) Úprava směrnice č.2/2012 k DPH
g) Úprava směrnice č.1/2012 o výši poskytovávaného stravného při  
pracovních cestách

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5.5.2014

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.5.2014
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 9.4.2014
c) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 14.4.2014

6. Různé:
a) Pronájem nebytových prostor v čp.226 ul.Okružní – občanské sdružení Střípky
b) Smlouva o reklamě – Rudolecký kotlík
c) Smlouva o reklamě – Evropský pohár ve střelbě z praku
d) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž.sítě na akci „Prodloužení části chodníku v obci Černý mlýn“
e) Dodatek č.1 smlouvy o dílo na akci „Tréninkové fotbalové hřiště“
f) Pronájem pozemku p.č.115/7 v k.ú.Paseka – Trial Team Březová
g) Pronájem pozemku p.č.61/1 v k.ú.Březová – manž.Dibalovi
h) Pronájem pozemků  v k.ú Kamenice – p.Třešňák
i) Změna termínu dokončení projektu „Veřejnou zelení blíže občanům“

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 15.4.2014

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.141/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 4. zasedání ZM (26.5.2014)

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Účetní závěrka města za rok 2013
8. Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2013
9. 2. rozpočtové opatření v roce 2014
10. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
11. Různé

Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.142/14
RM doporučuje ZM schválit Účetní závěrku města za rok 2013.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.143/14
RM doporučuje ZM schválit Rozbor hospodaření města Březová za rok 2013 a Závěrečný účet města za rok 2013.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.144/14
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2014.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.145/14
RM schvaluje úpravu Směrnice č.4/2010 o oběhu a kontrole účetních dokladů (vypuštění ustanovení o Sběrně prádla).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.146/14
RM schvaluje úpravu Směrnice č.2/2012 k DPH (vypuštění ustanovení o Sběrně prádla).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.147/14
RM schvaluje úpravu Směrnice č.1/2012 o výši poskytovaného stravného při pracovních cestách (navýšení do zákonného limitu stravného).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.148/14
RM schvaluje finanční dar Nadaci pro děti na akci Den Kostelní Břízy ve výši 5.000,--Kč (koncert, prezentace historie školy a Kostelní Břízy).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.149/14
RM schvaluje finanční dar Mgr.Vladimíru Prokopovi na vydání publikace o umění a památkách Sokolovska ve výši 3.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.150/14
RM neschvaluje finanční dar obci Borovnice na znovuobnovení větrného mlýna.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.151/14
RM ruší své usnesení č.87/14, kterým bylo schváleno poskytnutí fin.daru AMK Březová – klub cyklotrialu.
Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.152/14
RM schvaluje poskytnutí dotace AMK Březová – klub cyklotrialu na sportovní činnost ve výši 30.000,--Kč.
Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
Hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.153/14
RM schvaluje vyřazení zastaralého, nahrazeného majetku (kanc.křesla) z kanceláří MěÚ v hodnotě 11.941,62 Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.154/14
RM schvaluje vyřazení identifikovaného zbytného, nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova čp.218 dle přiloženého seznamu ve celkové hodnotě 32.485,06 Kč.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.155/14
RM schvaluje p.Matyášové Florentině bytem Březová, Sklářská čp.128 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem druha ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.156/14
RM schvaluje p.Houdovi Jaroslavu bytem Březová, Sklářská čp.81 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.157/14
V souladu s Pravidly pro přidělování bytů RM schvaluje přidělení bytu č.9 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského p.Drbulovi Š. bytem Březová, Okružní čp.209.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.158/14
RM schvaluje p.Bystré Marii bytem Březová, Komenského čp.122 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pobytem jejího syna na škole v přírodě a to ve výši 1.400,--Kč (z rozpočtu města).
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.159/14
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v čp.226 ul.Okružní Občanskému sdružení Střípky, U divadla 341, Sokolov, zastoupené p.Renatou Oulehlovou na dobu 1 roku tj. od 1.6.2014 do 31.5.2015 s možností prodloužení.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.160/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě s ISLA – Petr Sladký, Sokolov, Javorová 2190 v rámci akce „Rudolecký kotlík“, který se bude konat dne 21.6.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.161/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. v rámci „Evropského poháru ve střelbě z praku“, který se bude konat ve dnech 18. – 20.7.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.162/14
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci „Prodloužení části chodníku v obci Černý Mlýn na p.p.č.222/1, 222/6, 223/1, 223/2 v k.ú.Tisová u Sokolova“ mezi budoucím povinným Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4218 a budoucím oprávněným Městem Březová.
Předmětem smlouvy je oprávnění Města Březová  realizovat a udržovat stavbu výústního objektu kanalizace na p.p.č.223/2 v k.ú.Tisová u Sokolova. Předpokládaný rozsah služebnosti inženýrské sítě je cca 5m2. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena za jednorázovou úplatu 500,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.163/14
RM schvaluje dodatek č.1 Smlouvy o dílo PS.15.13 projektová a inženýrská příprava stavby na akci „Tréninkové fotbalové hřiště – Březová, p.p.č.444/1 k.ú.Březová“. Předmětem dodatku smlouvy je rozšíření předmětu díla o projekční a inženýrskou činnost v hodnotě 48.400,--Kč a prodloužení termínu pro zajištění prováděcí projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení do 30.9.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.164/14
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.115/7 o výměře 1500 m2 v k.ú.Paseka u Březové na dobu určitou do 31.12.2029 (bezúplatný pronájem) TRIAL TEAM Březová o.s., Komenského čp.356, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.165/14
RM schvaluje pronájem části stavebního pozemku p.č.21 v k.ú.Kamenice u Březové o výměře 331 m2 (zastavěná plocha restaurace) za cenu 6,--Kč/m2/rok a 753 m2 (pozemek kolem restaurace) za cenu 2,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014 p.Třešňákovi Radovanovi bytem Březová část Kamenice čp.10.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Hlasováno: 4 pro

Usnesení č.166/14
RM schvaluje podání žádosti o změnu termínu dokončení realizace projektu „Veřejnou zelení blíže občanům“ do 30.4.2015 (z důvodu zateplení budovy MěÚ). RM dále schvaluje uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo se zhotovitelskou firmou H-REKULTIVACE a.s.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
Hlasováno: 4 pro                              

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Jiříček Jan 

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »14.5.2014  

4. mimořádné jednání RM Březová dne 28. dubna 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 28.4.2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová. p.Jiříček

Program jednání:

1. Výběr dodavatele stavby „Oprava komunikace v ul.Lipová Březová u Sokolova“

Usnesení č.140/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Oprava komunikace v ulici Lipová Březová u Sokolova“, RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené akce společnost EUROVIA CS, a.s. Sedlecká 72, Karlovy Vary (dále toto pořadí: 2. bss Báňská stavební společnost s.r.o. Sokolov, 3. SOKOSTAV HT s.r.o. Sokolov, 4. SWIETELSKY stavební s.r.o. Karlovy Vary).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo.

Jednání ukončeno v 19.20 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

Ověřili: Šafnerová Květoslava, Jiříček Jan 

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

 

Přečíst »1.5.2014  

4. jednání RM Březová dne 14. dubna 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 4. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 14.4.2014 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Nový

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 3. zasedání ZM (28.4.2014)
b) 1.Rozpočtové opatření v roce 2014

4. Zápisy z výborů:
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.4.2014
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 7.4.2014

5. Zápisy z komisí:
Zápis z jednání komise výstavby ze dne 24.3.2014
Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.4.2014
Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 17.2.2014
Zápis z jednání komise kulturní ze dne 12.3.2014

6. Různé:
a) Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
b) Žádost o nadační příspěvek Nadace ČEZ "Multifunkční venkovní hřiště v areálu Olympie Březová"
c) Zařazení území Březové do území působnosti MAS Sokolovsko
d) Smlouva o reklamě s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. na Rudolecký kotlík
e) Pronájem nebytových prostor v internátě - Mgr.Chladová D.
f) Pronájem nebytových prostor-bývalá sběrna prádla - p.Polcarová
g) Záměr pronájmu části stavebního pozemku v k.ú.Kamenice
h) Odkanalizování lokality Arnoltov - smlouvy o provedení stavby
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Kapounek
j) Finanční dar pro ZŠ Březová od WOMEN FOR WOMEN o.p.s.Praha
k) Změna adresy školní družiny ZŠ Březová
l) Smlouva o právu k provedení stavby "Přípokja vody a kanalizace pro p.p.č.443/31 v k.ú.Březová u Sokolova" - p.Sauková
m) Výběr dodavatele stavby "Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu ul.Příčna čp.227-228 na p.p.č.57 Březová"
n) Zrušení zadávacího řízení VŘ "Multifunkční centrum Březová - 2.Etapa, stavební část"

7. Na vědomí:
a) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 7.4.2014
b) Informace ke schválené dotaci na akci "Multifunční centrum Březová - 2 etapa"

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.82/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 3. zasedání ZM (28.4.2014):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 1.rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.83/14
RM doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové opatření v roce 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.84/14
RM schvaluje finanční dar pro Střední školu živnostenskou Sokolov na podporu Regionálního veletrhu fiktivních firem ve výši 5.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.85/14
RM souhlasí s vyřazením nepotřebného, dožitého majetku města - DDHM v celkové hodnotě 31.061,-- Kč likvidací.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.86/14
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace TJ Olympii Březová na činnost ve výši 300.000,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.87/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru AMK - klub cyklotrialu na sportovní činnost a zajištění soutěže MČR ve výši 30.000,-- Kč.
RM pověřuje místostarostku města podpisem smlouvy
Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.88/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru FK Flamengo Březová na startovné, sportovní potřeby a rozhodčí ve výši 20.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.89/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru FC Rafani Rudolec na sportovní potřeby a ceny ve výši 15.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.90/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Florbalovému klubu Březová na činnost klubu ve výši 15.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pan Brandl požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.91/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Cyklistickému klubu Team Bike Březová na podporu talentované mládeže na soutěžích ve výši 15.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.92/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Tělovýchovné unii Sokolov na Sportovní ligu škol ve výši 6.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.93/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Olympii-fitness na nákup běžícího pásu ve výši 20.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.95/14
RM schvaluje poskytnutní finančního daru Jaffa Production o.s. na pořádání Březovské metalové noci ve výši 20.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.96/14
RM doporučuje ZM schválit poskytnutní dotace Pionýru Březová na akce pro děti a provoz oddílů ve výši 30.000,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.97/14
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Pionýru Březová na pořízení stanů ve výši 30.000,-- Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.98/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru p.Nemethové-Randové na letní tábor Kořen ve výši 15.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.99/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Březová na tábor mladých hasičů a na materiálové vybavení ve výši 15.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.100/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu zahrádkářů Březová na činnost a zájezd na výstavu ve výši 7.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.101/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů Kynšperk - včelaři Březová na nákup kompresoru k léčení včelstev a léčiv ve výši 5.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.102/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Místní skupině Českého červeného kříže Březová na činnost, zdravotní potřeby a materiál ve výši 6.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.103/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Agentuře osobní asistence Sokolov na provoz a vybavení ve výši 10.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.104/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu diabetiků Sokolov na rekondiční pobyty a činnost ve výši 3.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.105/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených na rekondiční pobyt p.Paprsteinové ve výši 800,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.106/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru o.p.s.Pomoc v nouzi Sokolov na činnost a poskytování sociálních služeb ve výši 3.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.107/14
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Fondu ohrožených dětí, pobočka Most na provoz a vybavení ve výši 2.000,-- Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.108/14
RM doporučuje ZM schválit uzavření příslušných smluv o poskytnutí dotace dle usnesení RM č.86/14, 96/14, 97/14 a zároveň pověřit starostu města podpisem těchto smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.109/14
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová, Komenského čp.232 za rok 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.110/14
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského čp.11 za rok 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.111/14
RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova čp.218 za rok 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.112/14
RM schvaluje záměr bezúplatného pronájmu části pozemku p.č.115/7 o výměře 1500 m2 v k.ú.Paseka u Březové na dobu určitou do 31.12.2029.
Paní Šafnerová požádala dle zákona o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 4 pro,1 se zdržela

Usnesení č.113/14
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č.119 o výměře 220 m2 a části pozemku p.č.117/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 80,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.114/14
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.61/1 o výměře cca 190 m2 v k.ú.Březová u Sokolova na dobu určitou do 31.12.2018 za cenu 3,-- Kč/m2/rok.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.115/14
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č.470/3 o výměře 533 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 100,-- Kč/m2.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.116/14
RM schvaluje p.Rákošové D. bytem Březová, gen.Svobody čp.314 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.117/14
RM schvaluje p.Radlerové A. bytem Březová část Tisová čp.5 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 3.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.118/14
RM schvaluje p.Dorňákové M. bytem Březová, Dvořákova čp.149 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.120/14
RM schvaluje p.Brlášové M. bytem Březová, Okružní čp.349 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,-- Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.121/14
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.122/14
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ na realizci projektu "Multifunkční venkovní hřiště v areálu Olympie Březová" ve výši 1.900.000,-- Kč a zároveň doporučuje ZM schválit případné spolufinancování nepředpokládaných nákladů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.123/14
RM doporučuje ZM v územní působnosti MAS Sokolovsko schválit zařazení svého území do území působnosti MAS Sokolovsko na období 2014-2020.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.124/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. v rámci akce "Rudolecký kotlík", který se bude konat dne 21.6.2014.
RM pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.125/14
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v internátě ZŠ, Komenského čp.123 Březová (klub žen) s Mgr.Chladovou Danou bytem Březová, Hlavní čp.354 na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.126/14
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.229 na nám.Míru s p.Janou Polcarovou bytem Březová, Okružní čp.208 na dobu 1 roku tj. od 1.5.2014 dp 30.4.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.127/14
RM schvaluje záměr pronájmu části stavebního pozemku p.č.21 v k.ú.Kamenice u Březové o výměře 331 m2 (zastavěná plocha restaurace) za cenu 6,-- Kč/m2/rok a 753 m2 (pozemek kolem restaurace) za cenu
2,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.128/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem Městem Březová a vlastníkem pozemku p.č.23/6,druh ostatní plocha v k.ú.Arnoltov, Holejšovskou Petrou, Švabinského 1718, Sokolov, Šustou Petrem, Jižní 1420/5, Karlovy Vary a Šustovou Martinou, Závodu Míru 1899, Sokolov.
Předmětem Smlouvy o právu k provedení stavby je souhlas vlastníka pozemku s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby "Březová - odkanalizování lokality Arnoltov".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.129/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem Městem Březová a vlastníkem pozemku p.č.586/11, druh ostatní plocha v k.ú.Arnoltov, Černohorským Ivem, Trnitá 78, Všeborovice, Dalovice. Předmětem Smlouvy o právu k provedení stavby je souhlas vlastníka pozemku s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby "Březová - odkanalizování lokality Arnoltov".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.130/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem Městem Březová a vlastníkem pozemku p.č.586/1,druh ostatní plocha v k.ú.Arnoltov, Duškem Zdeňkem, Březová část Arnoltov č.ev.41. Předmětem Smlouvy o právu k provedení stavby je souhlas vlastníka pozemku s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby "Březová - odkanalizování lokality Arnoltov".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.131/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem Městem Březová a vlastníkem pozemku p.č.1/5, druh ostatní plocha v k.ú.Arnoltov, Krejčířovou Helenou, Březová část Arnoltov 80. Předmětem Smlouvy o právu k provedení stavby je souhlas vlastníka pozemku s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby "Březová - odkanalizování lokality Arnoltov".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.132/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem Městem Březová a vlastníkem pozemku p.č.1/4,245/15,245/22, 642 druh ostatní plocha v k.ú.Arnoltov, Lesy ČR s.p.Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové. Předmětem Smlouvy o právu k provedení stavby je souhlas vlastníka pozemku s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby "Březová - odkanalizování lokality Arnoltov".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.133/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi stavebníkem Městem Březová a vlastníkem pozemku p.č.1/3, druh ostatní plocha v k.ú.Arnoltov, Kupkou Ladislavem, Podlesí 233, Svatava. Předmětem Smlouvy o právu k provedení stavby je souhlas vlastníka pozemku s přístupem, příjezdem, realizací a umístěním stavby "Březová - odkanalizování lokality Arnoltov".
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.134/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 9.435,-- Kč s p.Jaroslavem Kapounkem bytem Březová, Komenského čp.122. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíc 2/2014 a vyúčtování topné sezony 2013 (od 4/2014 v 19 měsíčních splátkách ve výši 500,-- Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.135/14
RM souhlasí s přijetím finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. Praha 1, Vojtěšská 245/1 na obědové služby pro období od března 2014 do června 2014 ve prospěch žáka Základní školy Březová,Komenského čp.232 (Martin Horn, nar.8.11.2004 bytem Sokolov, Švabinského 1718).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.136/14
RM schvaluje změnu adresy školní družiny Základní školy Březová z Komenského čp.232 na Komenského čp.123, Březová. Budova, ve které je umístěna školní družina je v majetku Města Březová a příspěvková organizace Základní škola má svěřený nemovitý majetek na základě smlouvy o výpůjčce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.137/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby "Přípojka vody a kanalizace pro p.p.č.443/31 v k.ú.Březová u Sokolova" mezi Městem Březová a p.Barborou Saukovou bytem Březová, nám.Míru čp.139.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.138/14
V souladu ze zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby "Stavební úpravy zpevněných ploch u objektu ul.Příčná čp.227 a 228 na p.p.č.57 Březová u Sokolova" RM schvaluje jako dodavatele výše uvedené akce společnost Swietelsky stavební s.r.o. Plzeň, Železničářská 1234/79 (dále toto pořadí: 2. BSS báňská stavební společnost s.r.o. Sokolov, 3. Renopa Sergej Pajtaš Sokolov, 4. DANEK-Zdeněk Daňo, Sokolov, 5. Eurovia CS a.s. Praha1, 6. František Rakaš Březová).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.139/14
RM schvaluje zrušení zadávacího řízení VŘ "Multifunkční centrum Březová - 2.Etapa, stavební část" ev.č.VZ 478594 v souladu s ustanovením § 84 odst.2, písm.e) zák.č.137/2006 Sb., z důvodu zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Důvodem pro zrušení je nepřidělení dotace z ROP Severozápad v úplné požadované výši.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »15.4.2014  

3. mimořádné jednání RM Březová dne 26. března 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 3. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 26.3.2014 v 15.00 hodin

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Brandl
Omluveni: p.Jiříček, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Brandl

Program:
a) Přidělení bytu č.1 v čp.34 v Rudolci
b) Pronájem nebytových prostor - restaurace v Rudolci
c) Přidělení bytu o velikosti 1+2, na nám.Míru čp.137 - p.Brabcová
d) Smlouva na zpracování projektové dokumentace za účelem vydání stavebního povolení pro realizaci stavby "Zateplení budovy MěÚ"
e) Smlouva na zpracování a zkompletování žádosti o dotaci na akci"Kompostování v obci Březová"
f) Smlouva na zpracování a zkompletování žádosti o dotaci na akci"Realizace úspor - zateplení veřejné budovy čp.123"
g) Navýšení kapacity školní družiny Základní školy Březová
h) Žádost o finanční příspěvek - p.Lehnerová

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.74/14
RM schvaluje přidělení bytu č.1 v čp.34 v Rudolci p.Gitě Fašinové bytem Ostrava, Dr.Martínka 5.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č.75/14
RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor (restaurace) v čp.34 v Rudolci s p.Gitou Fašinovou bytem Ostrava, Dr. Martínka 5 na dobu určitou 1 roku tj. od 1.4.2014 do 31.3.2015.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č.76/14
RM schvaluje přidělení bytu č.2 v čp.136 na nám.Míru o velikosti 1+2 p.Blance Brabcové bytem Březová, část Rudolec čp.34.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č.77/14
V návaznosti na schválení žádosti o podporu SFŽP na projekt "Zateplení MěÚ Březová" RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování prováděcí dokumentace za účelem vydání stavebního povolení včetně jeho vyřízení na realizaci stavby "Zateplení MěÚ Březová" se zhotovitelem ArchEnergy s.r.o., Sokolovská 1105/100, Plzeň - Bolevec.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo
hlasováno: 3 pro

Usnesení č.78/14
RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování a zkompletování žádosti o dotaci v rámci operačního programu životního prostředí, oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady na projekt "Kompostování v obci Březová" se zpracovatelem SU-Consult s.r.o., Cheb.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č.79/14
RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování a zkompletování žádosti o dotaci v rámci operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energií na akci "Realizace úspor - Zateplení veřejné budovy č.p.123" se zhotovitelem ArchEnergy s.r.o. Plzeň - Bolevec.
RM pověřujre starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č.80/14
RM schvaluje navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Komenského čp.232, Březová ze 60 žáků na 90 žáků s účinností od 1.9.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 3 pro

Usnesení č.81/14
RM schvaluje p.Soně Lehnerové bytem Březová, Luční čp.357 finanční příspěvek - dar na krytí nákladů spojených s nákupem zdravotní pomůcky
- speciální židličky ve výši 20.000,--Kč.
hlasováno: 3 pro

Jednání bylo ukončeno v 16.00 hodin.

Zapsala: Jana Kašparová

Ověřovatelé: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »27.3.2014  

2. mimořádné jednání RM Březová dne 21. března 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 2. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 21.3.2014 ve 13.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Jiříček

Program:
a) Výběr zhotovitele veřejné zakázky "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová (2.vyhlášení)"
b) Výběr dodavetele stavby "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa, stavební část"

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.72/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele veřejné zakázky s názvem "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová (2.Vyhlášení)"RM schvaluje jako dodavatele akce společnost ISSO - Inženýrské stavby Sokolov s.r.o.Svatava 255 (další pořadí: 2. PE-REZA Citice).
RM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.73/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa, stavební část" RM schvaluje jako dodavatele akce společnost ISSO - Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Svatava 255 (další pořadí: 2. KAZIKO a.s.Praha 9 - Hloubětín, 3.GREEN PLACE a.s.Dolní Cetno 26, 4. SWIETELSKY stavební s.r.o, Plzeň, 5. TIMA spol.s.r.o. Karlovy Vary).
RM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno ve 14.00 hodin.

Zapsala: Bc.Chladová Kristýna

Ověřovatelé: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »26.3.2014  

3. jednání RM Březová dne 10. března 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

ze 3. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 10.3.2014 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 2. zasedání ZM (31.3.2014)
b) Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2014
c) Obecně závazná vyhláška města č.1/2014, kterou se zrušují OZV č.3/2003, o stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku města do soukromého vlastnictví
d) Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.3.2014
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3.3.2014

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.3.2014
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 12.2.2014

6. Různé:
a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Tešná M.
b) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Nedbalová M.
c) Ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v internátu ZŠ, Komenského čp.123
d) Záměr pronájmu nebytových prostor v internátu ZŠ, Komenského čp. 123 (bývalý klub žen)
e) Ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor - restaurace v Rudolci
f) Záměr pronájmu nebytových prostor - restaurace čp.34 Rudolec
g) Záměr pronájmu nebytových prostor - nám.Míru 230 - Sběrna prádla
h) Přidělení bytu č.4 o velikosti 1+1 v čp.132,nám.Míru - p.Zadražil
i) Pronájem propachtování pozemku p.č.421/47 v k.ú.Březová - ZO Českému svazu zahrádkářů Březová
j) Smlouva o reklamě s Údržbou silnic Karlovarského kraje a.s. - Rudolecký kotlík 2014
k) Darovací smlouva s Momentive Specialty Chemicals a.s. Sokolov - Rudolecký kotlík 2014
l) Darovací smlouva s PROFOREST s.r.o. Dolní Rychnova - Rudolecký kotlík 2014
m) Darovací smlouva s DEKONTA a.s. Dřetovice - Rudolecký kotlík 2014
n) Darovací smlouva s p.Bulkou J., Rudolec 79 - Rudolecký kotlík 2014
o) Kupní smlouva mezi Městem Březová a p.Novým V. - plynárenské zařízení
p) Kupní smlouva mezi Městem Březová a p.Lehnerem F. - plynárenské zařízení
r) Kupní smlouva mezi Městem Březová a RWE Gasnet s.r.o. - plynárenské zařízení

7. Na vědomí:
a) Zápis z pracovního jednání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 3.3.2014
b) Výsledky inventarizace za rok 2013 a řešení navržených inv. zjištění v rámci pracovního pořádku

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.41/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 2. zasedání ZM (31.3.2014):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočet města a pravidla rozpočtového procesu v roce 2014
8. Obecně závazná vyhláška města č.1/2014, kterou se zrušuje OZV č.3/2003 o stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku města Březová do soukromého vlastnictví
9. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
10. Různé
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.42/14
RM doporučuje ZM schválit rozpočet města Březová na rok 2014 dle předloženého návrhu: příjmy 77.161,900 tis.Kč, provozní výdaje 68.367,900 tis.Kč, kapitálové výdaje 7.604,000 tis.Kč, financování - 1.140,000 Kč tis.Kč, finanční vypořádání za rok 2013 50,000 tis.Kč, příjem (čtvrtletní odvod 3% z vyplacených mezd v roce 2014) a čerpání sociálního fondu 368,000 tis. Kč. RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového procesu v roce 2014. RM doporučuje ZM schválit dočasné použití prostředků základní rozpočtové rezervy na předfinancování akce Zateplení MěÚ Březová čp.230.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.43/14
RM schvaluje pro rok 2014 limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním pracovním poměru 35 z toho:
HSO 11
knihovna 1
SMM 3
MH + IO 12
BH 3
domovnice 2
MFC 3 a 3 pracovníky na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.44/14
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Březová č.1/2014, kterou se zrušují OZV č.3/2003, o stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku města Březová do soukromého vlastnictví a OZV č.1/2006, kterou se mění OZV č.3/2003, o stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku města Březová do soukromého vlastnictví. 
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.45/14
RM schvaluje Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Březová s účinností od 1.4.2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.46/14
RM souhlasí s vyřazením identifikovaného zbytného majetku příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského čp.11 DDHM v celkové hodnotě 74.652,02 Kč, likvidací.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.47/14
RM schvaluje odpisový plán zřízené příspěvkové organizace Základní škola, Komenského čp.232 pro rok 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.48/14
RM schvaluje odpisový plán zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Komenského čp.11 pro rok 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.49/14
RM schvaluje odpisový plán zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Smetanova čp.218 pro rok 2014.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.50/14
RM schvaluje Plán inventur majetku a závazků města Březová pro rok 2014 a pověřuje vedoucího ekonomického oddělení aktualizací Plánu inventur pro rok 2014 a jeho příloh 1.-3. podle aktuálně používaných majetkových účtů, podle aktuálního personálního obsazení odpovědných osob a zajištěním případných náhradníků do jednotlivých dílčích inventarizačních komisí.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.51/14
RM schvaluje způsob likvidace zásob ve Sběrně prádla ve výši 8.210,52 Kč dle předložného návrhu a pověřuje likvidací tajemnici MěÚ p.Janu Kašparovou.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.52/14
RM schvaluje p.Romaně Dorňákové bytem Březová, Smetanova čp.154 finanční příspěvek ve výši 1.500,--Kč. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s pobytem jejího syna Vlastimila Černého v Mateřské škole.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.53/14
RM schvaluje p.Anině Bubnové bytem Březová, Sklářská čp.130 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.54/14
RM schvaluje p.Janě Polcarové bytem Březová, Okružní čp.208 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.55/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 6.403,--Kč s p.Monikou Tešnou bytem Březová, Komenského čp.121. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7,8,11/2013 a poplatku z prodlení (od 3/2014 ve 13 měsíčních splátkách ve výši 500,--Kč).RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.56/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 33.942,--Kč s p.Michaelou Nedbalovou bytem Březová, Komenského čp.122. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 8-12/2013, 1/2014, vyúčtování topné sezony 2011 a 2012 a poplatku z prodlení (od 3/2014 v 68 měsíčních splátkách ve výši 500,--Kč).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.57/14
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v internátě ZŠ, Komenského čp.123 s p.Evou Suchou k 28.2.2014 (z důvodu úmrtí).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.58/14
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v internátu ZŠ, Komenského čp.123 - bývalý klub žen.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.59/14
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory - restaurace v čp.34 Rudolec s p.Blankou Brabcovou k 31.3.2014. 
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.60/14
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor - restaurace v čp.34 Rudolec.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.61/14
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.229 na nám.Míru (bývalá Sběrna prádla).
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.62/14
RM schvaluje přidělení bytu č.4 o velikosti 1+1 v čp.132 nám.Míru p.Jiřímu Zadražilovi bytem Březová, Okružní čp.191. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.63/14
RM schvaluje propachtování pozemku p.č.421/47 o výměře 5010 m2 v k.ú.Březová u Sokolova - prodloužení smlouvy do 31.12.2014 Základní organizaci Českého svazu zahrádkářů Březová. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.64/14
RM schvaluje Smlouvu o reklamě s Údržbou silnic Karlovarského kraje a.s. Otovice. Předmětem smlouvy je umístění reklamy na kulturní akci "Rudolecký kotlík 2014" dne 21.6.2014. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.65/12
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy č.1025/2014 s Momentive Specialty Chemicals a.s. Sokolov. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,--Kč jako příspěvek na kulturní akci "Rudolecký kotlík 2014" dne 21.6.2014. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.66/14
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy č.1/2014 s PROFOREST s.r.o. Dolní Rychnov. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,--Kč jako příspěvek na kulturní akci "Rudolecký kotlík 2014" dne 21.6.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.67/14
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy č.2/2014 s DEKONTA a.s. Dřetovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,--Kč jako příspěvek na kulturní akci "Rudolecký kotlík 2014" dne 21.6.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.68/14
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy č.3/2014 s p.Josefem Bulkou bytem Březová část Rudolec čp.79. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,--Kč jako příspěvek na kulturní akci "Rudolecký kotlík 2014" dne 21.6.2014.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.69/14
RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím Městem Březová a prodávajícím p.Vladimírem Novým bytem Březová, gen.Svobody čp.282. Předmětem smlouvy je převod plynárenského zařízení - plynové
přípojky za kupní cenu 12.733,--Kč. 
Pan V.Nový požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.70/14
RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím Městem Březová a prodávajícím p.Františkem Lehnerem bytem Březová, Luční čp.357. Předmětem smlouvy je převod plynárenského zařízení - plynové přípojky za kupní cenu 9.550,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.71/14
RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy č.941400051/178562 mezi prodávajícím Městem Březová a kupujícím RWE Gasnet s.r.o. Ústí nad Labem, Klišská 940. Předmětem smlouvy je převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství, realizovaného v rámci stavby "NTL plynovdy a přípojky pro lokalitu bydlení Březová - Drahotín" za kupní cenu 409.585,--Kč.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »12.3.2014  

1. mimořádné jednání RM Březová dne 3. března 2014

USNESENÍ

z 1. mimořádného jednání Rady města Březová, které se konalo dne 3. 3. 2014 v 15.30 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Ověřovatelé: p.Šafnerová, p.Brandl

Program:
a) Zrušení výběrového řízení pod názvem "Obnova a modernizace zahrady MŠ, Komenského 11, Březová"
b) Výběr zhotovitele veřejné zakázky s názvem "Regenerace městské zeleně na náměsti ve městě Březová"
c) Výběr technického dohledu při realizaci projektu "Městskou zelení blíže občanům"

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.38/14
RM schvaluje zrušení výběrového řízení zakázky s názvem "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová" z důvodu nepředložení žádné nabídky.
RM dále schvaluje, že bude zveřejněna další výzva týkající se této zakázky a výběrové řízení bude pokračovat druhým kolem.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.39/14
V souladu s doporučením výběrové komise RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem "Regenerace městské zeleně na náměstí ve městě Březová", kterým je společnost H-REKULTIVACE,a.s.Chomutov.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.40/14
RM schvaluje jako technický a autorský dozor při realizaci akce "Městskou zelení blíže občanům" Ing.Milenu Novákovou, Zahradní a krajinářská architektura IČ 100 44 493.
RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 16.00 hodin

Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »4.3.2014  

2. jednání RM Březová dne 10. února 2014

USNESENÍ - ZÁPIS
z 2. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 10.2.2014 v 15.00 hodin v kaceláři tajemnice MěÚ Březová

Přitomni: p.Bouda, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

Omluvena: p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p.Jiříček, p.Nový

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Organizační schéma Městského úřadu k 1.2.2014
b) Směrnice č.2/2014 - o bezpečnostní politice a povinnostech zaměstnanců při používání výpočetní techniky a informačních systémů MěÚ Březová
c) Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie

4. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 29.1.2014
b) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 15.1.2014

5. Různé:
a) Vyřazení identifikovaného zbytného majetku města
b) Nájemné v nebytových prostorách města pro rok 2014
c) Jistina u nově přidělovaných bytů v majetku města
d) Přidělení bytu č.11 o velikosti 1+2 v čp.120 - p.Perner J.
e) Smlouva o dílo s firmou de WOLF GROUP s.r.o. na rok 2014
f) Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb
g) Smlouva a Výzva na realizaci dotačních akcí "Regenerace zeleně na náměstí ve městě Březová" a "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová"
h) Komise pro výběr dodavatele služeb akcí "Regenerace zeleně na náměstí ve městě Březová" a "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová"
i) Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku "Multifunkční centrum Březová, 2.etapa"
j) Komise pro výběr dodavatele na stavební akci "Multifunkční centrum Březová 2.etapa"
k) Záměr pachtu části pozemku p.č.421/47 v k.ú.Březová
l) Smlouva o pronájmu sportovního areálu v Rudolci
m) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Petráková
n) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Škrabák
o) Zplnomocnění Mgr.Daneše J. k vyřízení stavebního povolení
p) Darovací smlouva se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce a.s. - kulturní program při konání "Městského sportovního plesu"
r) Podnájem v nájmu bytu č.2 na nám.Míru čp.136 - p.Karkoš
s) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž.sítě na pozemcích v katastru obce Rudolec

6. Bere na vědomí:
a) Návrhy na ocenění pedagogického pracovníka ke Dni učitelů
b) Výroční zpráva za r.2013 o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
c) Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2013
d) Odpovědi na dopis starosty ve věci posouzení možnosti fin.podpory systému MHD
e) Zápisy z porad MAS Sokolovsko o.p.s. ze 7.1.2014 a 21.1.2014
f) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií Sokolov ze dne 3.2.2014
g) Informace k poptávkovému řízení na svoz dětí do ZŠ Březová
h) Pracovní zasedání zastupitelstva města k rozpočtu na rok 2014 - 24.2.2014 v 17.00 hodin

RM přijala tato usnesení:

Usnesení č.13/14
RM schvaluje organizační schéma Městského úřadu Březová k 1.2.2014.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.14/14
RM schvaluje Směrnici č.2/2014 - O bezpečnostní politice a povinnostech zaměstnanců při používání výpočetní techniky a informačních systémů MěÚ Březová.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.15/14
RM schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.16/14
RM schvaluje p.Simoně Rakašové bytem Březová, Komenského čp.121 finanční příspěvek ve výši 2.500,--Kč. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s nákupem ošacení pro syna a dceru.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.17/14
RM schvaluje p.Zdeňce Macháčkové bytem Březová, Okružní čp.174 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manžela ve výši 2.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.18/14
RM schvaluje p.Dagmar Válkové bytem Březová, Dvořákova čp.149 finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem syna ve výši 3.000,--Kč (z rozpočtu města).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.19/14
RM schvaluje ceník služeb pro seniory: jednotlivé služby (nákup, donáška oběda atd.) 15,--Kč (úkon) úklid a domácí práce (mytí oken, převlékání postele, žehlení prádla atd.) 100,--Kč (hodina) praní prádla 50,--Kč (kg)
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.20/14
V souladu se Směrnicí č.2/2011 - O inventarizaci RM schvaluje vyřazení identifikovaného zbytného majetku města na základě zjištění DIK při inventarizaci majetku a závazků za rok 2013 likvidací: účet 02810 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 243.953,48 Kč, účet 02210 - Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 64.740,--Kč.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.21/14
RM schvaluje nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci pro rok 2014 a ponechat stejnou výši jako v roce 2013.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.22/14
V souladu se zák.č.89/2012 (nový Občanský zákoník)RM schvaluje vybírání bezúročné jistiny ve výši 5ti násobku měsíčního nájmu v bytech města. Jistina bude vrácena po roce užívání bytu (nájemní smlouva bude uzavírána pouze na rok a poté případně prodloužena) a bude z ní odečten případný dluh nájemníka.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.23/14
RM schvaluje přidělení bytu č.11 od velikosti 1+2 v čp.120 ul.Komenského p.Janu Pernerovi bytem Příčná čp.228. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistiny.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.24/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou WOLF GROUP s.r.o. Cheb na deratizaci, dezinfekci a desinsekci pro krytí potřeb hygienické, zdravotně i morálně bezpečné provozovatelnosti objektů a veřejného prostranstí pro katastr města Březová na rok 2014. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.25/14
RM schvaluje uzavření Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb s Českou poštou s.p. Praha 1. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.26/14
RM schvaluje Smlouvu a Výzvu na realizaci dotačních akcí "Regenerace zeleně na náměstí ve městě Březová" a "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová". RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.27/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách RM schvaluje komisi pro výběr dodavatele služeb na akci "Regenerace zeleně na náměstí ve městě Březová" a na akci "Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová" v tomto složení:

Členové komise:
1. Ing.Milena Nováková
2. Květoslava Šafnerová - místostarostka
3. Jan Jiříček - člen rady města
4. Josef Brandl - člen rady města
5. Jaroslav Bělíček - referent odboru SMM

Náhradníci:
1. Martin Zubr - ekonom města
2. Vladimír Nový - člen rady města
3. Bc.Jakub Fajt - vedoucí odboru SMM

Právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez hlasovacího práva Mgr.Miloslav Holek, právník společnosti ABRI s.r.o.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.28/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách RM schvaluje:
a) Zadávací dokumentaci, včetně její přílohy č.2 "obchodní podmínky" na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa, stavební část"
b) Zadání a zveřejnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Multifunkční centrum Březová - 2.etapa, stavební část", zadané v otevřeném řízení dle §21 odst.1 písm.a) a §27 zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. RM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.29/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách RM schvaluje komisi pro výběr dodavatele stavebních prací na akci "Multifunkční centrum Březová 2.etapa" v tomto složení:

Členové komise:
1. Vladimír Nový - člen rady města
2. Jarmila Tůmová - stavební technik
3. Ing.Petr Potužák - autorizovaný stavební inženýr
4. Květoslava Šafnerová - místostarostka
5. Bc.Jakub Fajt - vedoucí odboru SMM

Náhradníci: 1. Jan Sobotka - projektant, stavební technik
2. Petr Volmut - stavební technik
3. Martin Zubr - ekonom města
4. Rudolf Šubrt - stavební technik
5. Jan Jiříček - člen rady města
Právní poradce ve věcech problematiky veřejných zakázek, bez
hlasovacího práva Mgr.Miloslav Holek, právník společnosti ABRI s.r.o.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.30/14
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č.421/47 o výměře 5010 m2 v k.ú.Březová u Sokolova - prodloužení smlouvy do 31.12.2014.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.31/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu sportovního areálu v obci Rudolec za účelem pořádání kulturně společenských a sportovních akcí. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.32/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 14.052,--Kč s p.Ivanou Petrákovou bytem Březová, Komenského čp.122. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7,9,11/2013 a poplatku z prodlení. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.33/14
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 79.195,--Kč s p.Petrem Škrabákem bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za
měsíce 11,12/2011, 1,3,5/2012, 2-12/2013, vyúčtování topné sezony za roky 2010,2011,2012 a poplatku z prodlení (od měsíce dubna 2014 v 80 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.34/14
RM schvaluje zplnomocnění Mgr.Daneše Jiřího ke všem administrativním úkonům spojených se zajištěním stavebního povolení na realizaci "Multifunkčního hřiště na p.p.č.15/1 v k.ú.Březová". RM pověřuje starostu města podpisem příslušné plné moci.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.35/14
RM schvaluje darovací smlouvu se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce a.s. Sokolov. Předmětem smlouvy je peněžní dar ve výši 10.000,--Kč na zajištění kulturního programu při konání "Městského sportovního
plesu". RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Usnesení č.36/14
RM schvaluje podnájem v nájmu bytu č.2 na nám.Míru čp.136 (nájemce p.Karkoš) pro p.Blanku Brabcovou bytem Březová, část Rudolec čp.34 od 1.3.2014 do 30.9.2014 s tím, že již další podnájem v nájmu nebude
schválen.
hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.37/14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č.68/1, 960/4 a 1031/4 v k.ú.Rudolec u Březové mezi Městem Březová a Telefonica Czech Republic a.s., zastoupenou ŠINDY a.s. z důvodu stavby "16010-026875 Březová - Rudolec, demontáž podpěr ČEZ". RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
hlasováno: 4 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Jan Jiříček, Vladimír Nový

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »26.2.2014  

1. jednání RM Březová dne 13. ledna 2014

USNESENÍ - ZÁPIS

z 1. jednání Rady města Březová, které se konalo dne 13.1.2014 v 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Šafnerová, p.Jiříček, p.Brandl, p.Nový

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Jiříček

2. Kontrola úkolů:
K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 1. zasedání ZM (27.1.2014)
b) Směrnice č.1/2014 - ke schvalování účetní závěrky města a zřízených příspěvkových organizací
c) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
d) 8. rozpočtové opatření v roce 2013

4. Zápisy z výborů:
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.1.2014

5. Zápisy z komisí:
Zápis z jednání komise kulturní ze dne 11.12.2013

6. Různé:
a) Odměny neuvolněným členům ZM (dle nového nařízení)
b) Pravidla půjčování elektornických čteček knih v Městské knihovně
c) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Hrnčířová Z.
d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu - p.Beitlová J.
e) Navýšení nájemného v restauraci v Rudolci čp.34
f) Přidělení bytu č.35 o velikosti 1+1 v čp.213 - p.Lelek M.
g) Přidělení bytu č.6 o velikosti 1+0 v čp.213 ul.Bezejmenná-p.Rous J.
h) Seznam členů zásahové jednotky v roce 2014

7. Bere na vědomí:
a) Zápis z jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 13.12.2013
b) Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. ze dne 13.12.2013
c) Informace vedoucího odboru SMM k neprovedeným platbám v r.2013 (hřbitov Březová 132.000,--Kč a Zasíťování pro lokalitu 11 RD Drahotín 378.000,--Kč), které budou muset být realizovány vrámci rozpočtového provizoria (ZM dne 27.1.2014)
d) Žádost p.Tomana bytem Březová 5 - "Příspěvek - návrh projektu STUDIO 5 s.r.o.", včetně odpovědi pana starosty
e) Žádost Karlovarskému kraji o posouzení možnosti podpory provozování tzv.systému městské hromadné dopravy města Sokolov
f) Žádost o povolení opravy administrativní chyby v žádosti o dotaci na akci "Multifunkční centrum Březová - 2.Etapa" v programu Benefit 7 CZ.1.09/2.2.00/70.01071
g) Přehled dluhů v bytech města k 31.12.2013

RM přijala tato usnesesní:

Usnesení č.1/14
RM doporučuje ZM schválit tento program 1. zasedání ZM (27.1.2014):
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 8.rozpočtové opatření v roce 2014
8. Operace s nemovitostmi a finančním kapitálem
9. Různé hlasováno: 5 pro

Usnesení č.2/14
RM schvaluje Směrnici č.1/2014 ke schvalování účetní závěrky města a zřízených příspěvkových organizací.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.3/14
V souladu s usn.ZM č.92/13 ze dne 16.12.2013 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, vedoucím spol.organizací a reprezentantům města dle předloženého návrhu.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.4/14
RM doporučuje ZM schválit 8. rozpočtovné opatření v roce 2013.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.5/14
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.459/2013 Sb. RM doporučuje ZM schválit s účinností od 1.1.2014 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a komisí.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.6/14
RM schvaluje Pravidla půjčování elektronických čteček knih v Městské knihovně Březová a zároveň RM schvaluje znění Smlouvy o výpujčce. RM pověřuje Bc.Chrástkovou Knířovou M., vedoucí městské knihovny, k uzavírání těchto smluv.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.7/14
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.896,--Kč s p.Zuzanou Hrnčířovou bytem Březová, nám.Míru čp.131. Dluh je za vyúčtování topné sezony za rok 2012 v pronajatých nebytových prostorách v čp.155 ul.Smetanova (posilovna). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.8/14
RM doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 123.091,--Kč s p.Janou Beitlovou bytem Březová, Hlavní čp.100. Dluh je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 6-12/2012, 1-10/2013, vyúčtování topné sezony 2012, poplatku z prodlení a soudních nákladů.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.9/14
RM schvaluje navýšení nájemného v restauraci Rudolec čp.34 o 200,--Kč měsíčně za vybavení restaurace. RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.10/14
RM schvaluje přidělení bytu č.35 o velikosti 1+1 v čp.213 ul.Bezejmenná p.Miroslavu Lelkovi bytem Teplá, Lidická 79. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.11/14
RM schvaluje přidělení bytu č.6 o velikosti 1+0 v čp.213 ul.Bezejmenná p. Rousovi Jaromírovi bytem Březová, Smetanova čp.154. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
hlasováno: 5 pro

Usnesení č.12/14
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky pro rok 2014.
hlasováno: 5 pro

Jednání bylo ukončeno v 17.15 hodin.
Zapsala: Jana Kašparová

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Jan Jiříček

Schválil: Miroslav Bouda - starosta města

Přečíst »15.1.2014